Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bezpečné výrobky na jednotnom trhu EÚ

Bezpečné výrobky na jednotnom trhu EÚ

Malým a stredným podnikom sa uľahčí predaj výrobkov v Európe. Je to cieľ dvoch nových legislatívnych návrhov, ktoré dnes predstavila Európska komisia.

Posilnia aj kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov a colných úradníkov, aby sa zabránilo predaju nebezpečných výrobkov európskym spotrebiteľom.

Návrhy sa týkajú:

1. Uľahčenia predaja výrobku v inom členskom štáte
Zásada vzájomného uznávania zaručuje, že výrobky, na ktoré sa nevzťahuje regulácia na úrovni EÚ, sa v zásade môžu voľne pohybovať na jednotnom trhu, ak sa v jednom členskom štáte predávajú v súlade s právnymi predpismi. Aby sa v praxi zabezpečilo rýchlejšie, jednoduchšie a jasnejšie uplatňovanie tejto zásady, Komisia predkladá návrh nového nariadenia o vzájomnom uznávaní výrobkov. Spoločnosti budú vedieť, či sa ich výrobky budú môcť predávať v inej krajine EÚ v priebehu niekoľkých mesiacov, a nie rokov.

2. Posilnenia kontrol vnútroštátnych orgánov
Návrh nariadenia o dodržiavaní a presadzovaní predpisov pomôže vytvoriť spravodlivejší vnútorný trh s tovarom, a to podporovaním užšej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom. Bude sa týkať výmeny informácií o nelegálnych výrobkoch a prebiehajúcich vyšetrovaniach, aby príslušné orgány mohli prijať účinné opatrenia proti výrobkom, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi.


Tlačová správa

Zverejnené 19. december 2017