Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Svetový deň bez tabaku 2012: Z prieskumu uskutočneného v celej EÚ vyplýva, že väčšina občanov EÚ podporuje prísnejšie opatrenia na kontrolu tabaku

Svetový deň bez tabaku 2012: Z prieskumu uskutočneného v celej EÚ vyplýva, že väčšina občanov EÚ podporuje prísnejšie opatrenia na kontrolu tabaku

V predvečer Svetového dňa bez tabaku Európska komisia zverejnila štúdiu EÚ o postojoch k tabaku. V priemere 60 % občanov podporuje opatrenia, aby sa tabak menej zviditeľňoval a stal sa menej príťažlivým, napríklad aby sa tabakové výrobky v obchodoch dávali na málo viditeľné miesta alebo aby sa obmedzovalo používanie atraktívnych aróm a farbív. Iné čísla sú naopak znepokojujúce: 28 % občanov EÚ vo veku 15 rokov a viac fajčí a 70 % fajčiarov a bývalých fajčiarov si navyklo fajčiť pred dosiahnutím 18 rokov.

John Dalli, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Som hlboko znepokojený skutočnosťou, že väčšina Európanov začína fajčiť v skorej mladosti, pred dovŕšením 18. narodenín. Z tohto dôvodu, ako som to zdôraznil na dnešnom zasadnutí s Dr. Nikogosianom, vedúcim sekretariátu Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku, som odhodlaný zabezpečiť, aby Európa dodržiavala svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa regulácie tabakových výrobkov vrátane zníženia príťažlivosti cigariet pre mladých ľudí. V tomto duchu Európska komisia v súčasnosti vytvára nový návrh revízie smernice o tabakových výrobkoch“.

Komentujúc niektoré pozitívne výsledky prieskumu, komisár Dalli dodal: „Silná podpora prijímania prísnejších opatrení na kontrolu tabaku zo strany občanov je povzbudzujúca. Je takisto zadosťučinením vidieť, že sa podstatne znížil podiel ľudí, ktorí sú vystavení tabakovému dymu. Takisto to ukazuje, že prísne predpisy o fajčení na verejných miestach a opatrenia na zvyšovanie informovanosti o výhodách nefajčenia – akou je kampaň EÚ „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“ – už prinášajú výsledky“.

Zistenia vyplývajúce z prieskumu EÚ o postojoch Európanov k tabaku zahŕňajú:

  • Počet denne vyfajčených cigariet je 14,2, čo predstavuje mierny pokles v porovnaní s predošlým prieskumom z roku 2009 (14,4 cigarety/deň)

  • Polovica obyvateľstva EÚ nikdy nefajčila: miera prevalencie sa v posledných troch rokoch nezmenila

  • 61 % súčasných fajčiarov sa už pokúsilo prestať fajčiť; 1 z 5 sa o to pokúsil v roku pred uskutočnením prieskumu

  • Hoci podiel ľudí vystavených tabakovému dymu v reštauráciách a baroch sa znížil o 17 %, 14 % občanov EÚ stále uvádza, že boli vystavení fajčeniu v reštauráciách a 28 % vo vnútri kaviarní a barov za posledných 6 mesiacov.

  • 73 % občanov EÚ je za zavedenie ochranných znakov s cieľom obmedziť nelegálny obchod s cigaretami, aj keď by to malo za následok ich zdraženie

  • 33 % fajčiarov a bývalých fajčiarov v EÚ uvádza, že zdravotné varovania na baleniach tabakových výrobkov majú/mali vplyv na ich postoje a správanie, pokiaľ ide o fajčenie.


Súvislosti

Tabak je najčastejšou príčinou úmrtia v EÚ, ktorému sa dá predísť. Každoročne zapríčiňuje približne 700 000 predčasných úmrtí v EÚ.

Na zníženie spotreby tabaku v celej Európskej únii Komisia pokračuje v presadzovaní komplexnej politiky kontroly tabaku.

Široká škála mechanizmov, aktivít a iniciatív vrátane právnych predpisov v oblasti kontroly tabaku, prevencie fajčenia a aktivít na odvykanie od fajčenia slúžia na zachovanie a posilnenie politiky kontroly tabaku.

Smernica o tabakových výrobkoch z roku 2001 sa preskúmava a Komisia zamýšľa predložiť svoj návrh v druhej polovici 2012. EÚ a všetky členské štáty ratifikovali Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku, ktorý nadobudol účinnosť vo februári 2005.

Odporúčanie Rady o prostredí bez dymu, ktoré bolo prijaté v roku 2009, vyzýva členské štáty, aby prijali a vykonávali predpisy na ochranu občanov pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých verejných miestach, pracoviskách a vo verejnej doprave. Vyzýva tiež na sprísnenie predpisov v prospech prostredia bez dymu prostredníctvom podporných opatrení na ochranu detí, na podporu snahy prestať fajčiť a umiestňovanie obrazových varovaní na balenia cigariet.

Komisia ako súčasť kampane na zvyšovanie informovanosti začala svoju kampaň „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“ v roku 2011. Kampaň v súčasnosti vstupuje do novej fázy a opiera sa o úspech svojho prvého roka. Obnovený program dodržiava pôvodnú stratégiu, podľa ktorej má kampaň „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“ spôsobiť zmenu tým, že sa prenesie dôraz z negatívnych dôsledkov pre zdravie spojených s fajčením na pozitívne výhody toho, ak sa niekto stane „ex-fajčiarom“. Tým by sa muži a ženy z celej Európy motivovali, aby prestali fajčiť.

Ďalšie informácie:

Eurobarometer
Webová stránka politiky kontroly tabaku
Kampaň „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“

Zverejnené 29. máj 2012