Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Životné prostredie: Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti

Životné prostredie: Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti

Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad ich vnútroštátneho práva s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti. Tieto členské štáty neoznámili Komisii transpozíciu právnych predpisov aktualizujúcich zákaz používania nebezpečných kovov ako olovo, ortuť, kadmium a hexavalentný chróm v materiáloch a súčiastkach vozidiel. Tieto opatrenia mali byť účinné od 31. decembra 2011. Na odporúčanie Európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika preto Komisia zasiela odôvodnené stanoviská a žiada príslušné krajiny, aby zabezpečili súlad s dotknutými právnymi predpismi do dvoch mesiacov. V opačnom prípade môže Komisia predložiť túto vec Súdnemu dvoru EÚ.

V smernici 2011/37/EU sa od členských štátov požaduje, aby náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh po 1. júli 2003 neobsahovali olovo, ortuť, kadmium ani hexavalentný chróm okrem osobitných prípadov.

Komisia poslala formálnu výzvu Rumunsku a Slovensku 30. januára 2012. Rumunsko odpovedalo, že práve v tom čase prebiehali rokovania o právnych predpisoch transponujúcich smernicu, ale právne predpisy ešte neboli neprijaté. Komisii však neoznámilo žiadny časový plán prijatia týchto predpisov. Slovensko vo svojej odpovedi uviedlo, že dekrét transponujúci príslušný právny predpis bude prijatý v apríli 2012, tento predpis sa však doteraz neprijal. Komisia preto zasiela odôvodnené stanoviská a poskytuje daným krajinám dva mesiace na odpoveď.

Kontext

Smernicou 2011/37/EÚ sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti a aktualizuje sa zoznam výnimiek zo zákazu používania olova, ortuti, kadmia a hexavalentného chrómu v materiáloch a súčiastkach vozidiel s výnimkou osobitných prípadov a za podmienok uvedených v prílohe II k uvedenej smernici. Cieľom je zamedziť prienik týchto škodlivých materiálov do životného prostredia, keď vozidlá dosiahnu štádium likvidácie.

Smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti má za cieľ znížiť množstvo odpadu z vozidiel, ktorých doba životnosti uplynula. Členské štáty sú povinné vybudovať zberné systémy a zabezpečiť prepravu vozidiel do autorizovaných spracovateľských zariadení a ich demontáž pred spracovaním. Zároveň musia zabezpečiť spätné získanie všetkých súčiastok nebezpečných pre životné prostredie. Prioritou musí byť opätovné využitie alebo zhodnotenie súčiastok vozidiel.

Viac informácií o politike odpadov z vozidiel po dobe životnosti nájdete na stránke
Podrobnosti o právnych predpisoch EÚ o odpadoch sú dostupné na stránke
Aktuálne štatistické údaje o porušeniach právnych predpisov vo všeobecnosti sa nachádzajú na webových stránkach

Zverejnené 29. máj 2012