Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Životné prostredie: Nové metódy posudzovania toxických chemických zmesí

Životné prostredie: Nové metódy posudzovania toxických chemických zmesí

Komisia sa zaväzuje, že urobí všetko preto, aby boli prípadné riziká spojené s chemickými zmesami riadne zohľadňované a posudzované. Dennodenne sme vystavení zmesiam chemických látok a tieto kombinácie nám môžu uškodiť, pričom jednotlivé látky nám neškodia. V zákonoch EÚ sú stanovené prísne hranice množstiev jednotlivých chemických látok, ktoré sú prípustné v potravinách, vo vode, vzduchu a v hotových výrobkoch, ale možné toxické účinky týchto látok, keď sú navzájom skombinované, sa skúmajú zriedkakedy. Komisia v rámci novej metódy určí, ktoré zmesi treba posúdiť najskôr, ďalej zaistí, aby bolo v jednotlivých zložkách legislatívy EÚ zakotvené dôsledné posúdenie rizika takýchto prioritných zmesí, a napokon doplní vedecké poznatky, ktoré sú na posudzovanie zmesí potrebné.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Právne predpisy EÚ zaručujú vysokú ochranu pred jednotlivými chemickými látkami, potrebujeme sa však dozvedieť viac o tom, ako chemické látky reagujú, keď sa skombinujú. Ide o veľmi zložitú vedeckú oblasť, čo však nie je výhovorka pre nečinnosť. Ak máme dostatočne dobré dôvody na to, aby sme určitú chemickú zmes považovali za potenciálne znepokojujúcu z hľadiska ľudského zdravia alebo životného prostredia, mala by sa preskúmať podrobnejšie a mali by sme prijať primerané opatrenia.“

Keďže počet možných chemických kombinácií je veľmi veľký, prvou úlohou v rámci novej metódy bude určiť prioritné zmesi, aby bolo možné koncentrovať zdroje na potenciálne najškodlivejšie kombinácie.

Metodiky na posudzovanie rizika prioritných zmesí síce existujú, pretrvávajú však mnohé nedostatky, pokiaľ ide o údaje a konkrétne poznatky. Úlohu komplikuje fakt, že mnohé právne predpisy EÚ sa zaoberajú konkrétnymi skupinami, napríklad prípravkami na ochranu rastlín, biocídmi, kozmetikou, liekmi, veterinárnymi liečivami atď. Táto skutočnosť môže byť prekážkou pre koordinované integrované posudzovanie zmesí obsahujúcich látky, na ktoré sa vzťahujú rôzne legislatívne opatrenia. Komisia zaistí, aby sa čo najskôr potom, ako sa prioritná zmes za takú určí, vykonalo jej posúdenie koordinovaným a integrovaným spôsobom. Komisia do roku 2014 takisto vypracuje technické usmernenia s cieľom kodifikovať overené postupy na posudzovanie prioritných zmesí.

Komisia sa bude venovať aj odstraňovaniu niektorých nedostatkov v oblasti údajov a poznatkov v snahe prispieť k našim vedomostiam o zmesiach, ktorým sú ľudia aj životné prostredie vystavení. Bude koordinovať zhromažďovanie údajov a vyhodnocovať údaje z monitorovania získané na základe právnych predpisov EÚ a v rámci výskumu financovaného zo zdrojov EÚ. Takisto vytvorí platformu na chemické monitorovanie údajov. V roku 2015 vypracuje správu o dosiahnutom pokroku.

Kontext

Chemické látky nás v malých množstvách obklopujú každý deň v potravinách a nápojoch, liekoch, vo vzduchu, ktorý dýchame, v kozmetike a prípravkoch zdravotnej starostlivosti, oblečení, nábytku, hračkách a vo všetkom, s čím prichádzame do kontaktu. Tejto zmesi chemických látok sme vystavení už v maternici a podobne sú množstvu rôznych látok vystavené aj zvieratá a rastliny.

Jedna dánska štúdia z roku 2009 sa zaoberala tým, ako sú batoľatá (2 ročné deti) vystavené chemickým zmesiam z hľadiska mnohých endokrinných disruptorov. Vedci v štúdii skúmali ich expozíciu prostredníctvom potravín a nápojov, vzduchu v interiéri a prachu, prostredníctvom oblečenia a topánok, kontaktu s hračkami, prípravkov zdravotnej starostlivosti a hygieny a prostredníctvom kontaktu s predmetmi, akými je prebaľovacia podložka alebo protišmyková podložka do vane. Na základe predpovedanej koncentrácie rôznych látok vedci dospeli k záveru, že je nutné znížiť expozíciu malých detí mnohým látkam, na ktoré sa štúdia zamerala.

Nová metóda Komisie vo veľkej miere vychádza z nedávneho stanoviska všetkých troch nepotravinových vedeckých výborov: "Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures (Toxicita a posudzovanie chemických zmesí) ako aj zo State of the Art Report on Mixture Toxicity (Správa o toxicite zmesí).

Ďalšie informácie a link k oznámeniu:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm


Zverejnené 30. máj 2012