Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Návrh týkajúci sa systému Eurodac: dokončenie spoločného európskeho azylového systému

Návrh týkajúci sa systému Eurodac: dokončenie spoločného európskeho azylového systému

V roku 2011 dostalo 27 členských štátov EÚ viac ako 300 000 žiadostí o azyl, čo predstavuje nárast o 16,2 % v porovnaní s rokom 2010. Hoci uvedené číslo ani zďaleka nedosahuje maximálnu hodnotu, ktorá bola zaznamenaná v roku 2001 (425 000 žiadostí), zvýšený prílev žiadostí o azyl môže vyvolať nadmerný tlak na kapacity niektorých členských štátov na prijímanie žiadateľov o azyl. Komisia dnes navrhla zlepšenie celkovej účinnosti systému EURODAC, ktorý umožňuje rýchle a správne určiť členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl.

„Nový návrh týkajúci sa systému EURODAC je neoddeliteľnou súčasťou balíka opatrení potrebných na vytvorenie spoločného európskeho azylového systému. Umožňuje, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva za veľmi obmedzených a presne stanovených okolností a na účel predchádzania najzávažnejším trestným činom vrátane terorizmu a boja proti nim overovali odtlačky prstov v databáze systému EURODAC. Vyhľadávanie sa bude môcť uskutočňovať výlučne na základe systému „záznam/bez záznamu“ (hit-/no hit), pričom k takémuto overovaniu v systéme EURODAC bude možné pristúpiť len za podmienky, že predchádzajúce vyhľadávanie vo vnútroštátnej databáze alebo v databázach iných členských štátov neprinieslo žiadne výsledky. Zaviedli sa prísne záruky na zabezpečenie dodržiavania základných práv a súkromia a na zabezpečenie toho, aby to nemalo nepriaznivý vplyv na právo na azyl“, uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová

Systém EURODAC, ktorý slúži na zhromažďovanie odtlačkov prstov žiadateľov o azyl, je v prevádzke od roku 2003 a tvorí základnú súčasť spoločného európskeho azylového systému.

Dnes predložený návrh stanovuje jasnejšie lehoty na prenos údajov, zabezpečuje plný súlad s najnovšími právnymi predpismi v oblasti azylu a lepšie rieši problematiku ochrany osobných údajov. Zároveň poskytuje možnosť, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva mohli na žiadosť členských štátov EÚ využívať databázu systému EURODAC na účel prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických trestných činov a ďalších závažných trestných činov.

Porovnávanie odtlačkov prstov, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány presadzovania práva v jednotlivých členských štátoch a Europol, s odtlačkami uloženými v databáze systému EURODAC bude možné iba v určitých prípadoch, a to za jasne stanovených podmienok. Tento návrh výslovne vylučuje možnosť, aby orgány presadzovania práva systematicky vyhľadávali v databáze systému EURODAC, a zakazuje im poskytovať získané osobné údaje tretím krajinám, organizáciám alebo subjektom. Návrh zároveň stanovuje prísne bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovávaných osobných údajov a zavádza dohľad nad ich spracovávaním, ktorý budú vykonávať nezávislé verejné orgány na ochranu údajov.

Tieto ustanovenia o prístupe k údajom a o bezpečnosti údajov zaisťujú dodržiavanie základných práv osôb, ktorých odtlačky prstov sú uložené v systéme EURODAC, a zároveň aj ochranu práva žiadateľov o azyl a nelegálnych migrantov na súkromie.

Súvislosti

Systém EURODAC bol prvým nástrojom prijatým v oblasti azylu (nariadenie 2725/2000/ES). Ide o hlavný európsky biometrický informačný systém, ktorý pomáha zabezpečiť riadne vykonávanie dublinského nariadenia, keďže prispieva k identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí spravidla nemajú doklady totožnosti. Potvrdilo sa, že ide o užitočný nástroj na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl a na ochranu azylového systému pred zneužívaním, pretože zabraňuje tomu, aby si jedna osoba podala viacero žiadostí o azyl v niekoľkých členských štátoch.

Po niekoľkých rokoch prevádzky tohto systému je však potrebné prikročiť k jeho aktualizácii, a to najmä s cieľom zmenšiť oneskorenie pri odosielaní údajov zo strany niektorých členských štátov, t. j. skrátiť čas, ktorý uplynie medzi odobratím odtlačkov prstov a ich zaslaním do centrálnej jednotky EURODAC.

V záujme dosiahnutia pokroku pri realizácii celého azylového balíka je v návrhu teraz uvedená aj možnosť, aby orgány presadzovania práva mohli využívať systému EURODAC na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických trestných činov a ďalších závažných trestných činov.

Návrh bude predložený ministrom vnútra na nasledujúcom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v dňoch 7. a 8. júna 2012.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej
Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti

Zverejnené 30. máj 2012