Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako na nezákonný obsah online?

Ako na nezákonný obsah online?

Komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme boja proti nezákonnému obsahu online.

Tieto odporúčania sa vzťahujú na všetky formy nezákonného obsahu vrátane teroristického obsahu, podnecovania k nenávisti a násiliu, materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, falšovaného tovaru a porušovania autorských práv.

Odporúčané prevádzkové opatrenia:

- Jasnejšie postupy týkajúce sa oznámenia a následného opatrenia: definovať jednoduché, transparentné pravidlá oznamovania nezákonného obsahu vrátane zrýchlených postupov
- Efektívnejšie nástroje a proaktívne technológie na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu
- Posilnené záruky na zaistenie základných práv
- Osobitná pozornosť venovaná malým spoločnostiam
- Užšia spolupráca s orgánmi presadzovania práva.
- Zvýšená ochrana proti teroristickému obsahu na internete


Komisia dodatočne odporúča aj viac konkrétnych opatrení, ktoré majú ešte výraznejšie obmedziť výskyt teroristického internetového obsahu.

Uplatňovanie týchto odporúčaní bude EK monitorovať a následne rozhodne o potrebe dodatočných opatrení vo forme právnych predpisov.

Tlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 2. marec 2018