Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia určila ďalšie kroky na podporu stability, rastu a zamestnanosti

Komisia určila ďalšie kroky na podporu stability, rastu a zamestnanosti

Európska komisia prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa rozpočtových opatrení a hospodárskych reforiem zameraných na posilnenie finančnej stability, podporu rastu a tvorbu pracovných miest v EÚ. Odporúčania sú adresované jednotlivým krajinám, aby sa zohľadnila osobitná situácia každého členského štátu. Komisia tiež vydala odporúčania pre eurozónu ako celok a vymedzila svoju predstavu politických opatrení na úrovni EÚ, ktoré musia dopĺňať vnútroštátne opatrenia, aby bolo možné realizovať ambicióznu dvojstupňovú iniciatívu na podporu rastu v EÚ. Predložila zároveň závery z dvanástich hĺbkových preskúmaní, ktoré sa uskutočnili v rámci postupu v prípade makroekonomických nerovnováh, a tiež predložila Rade odporúčania v súvislosti s postupom pri nadmernom deficite.

Predseda Barrosso povedal: „Komisia dnes prijala dôležité rozhodnutia, pokiaľ ide o ďalšie kroky, ktoré je potrebné prijať na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ, aby sme zvýšili našu konkurencieschopnosť, podporili rast a zamestnanosť a rozhodujúcim spôsobom posilnili našu hospodársku a menovú úniu. Tieto rozhodnutia sú vyjadrením zásadnej úlohy Komisie v rámci správy európskych ekonomických záležitostí. Naše odporúčania sú prispôsobené špecifickým potrebám každého členského štátu, no zároveň sú súčasťou koherentného prístupu zameraného na opätovné nastolenie rovnováhy v európskom hospodárstve. Dosiahli sme výrazný pokrok – situácia verejných financií sa začína zlepšovať a začína dochádzať ku korekcii nerovnováh. Smer je jasný. V súčasnosti musíme zdvojnásobiť naše úsilie na národnej aj európskej úrovni, aby sme napredovali rýchlejšie a dosiahli ešte výraznejšie výsledky.“

Z tohto druhého súboru ročných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vyplýva viacero kľúčových záverov. Pokiaľ ide o verejné financie, členské štáty vo všeobecnosti prijímajú potrebné opatrenia, ale vo viacerých prípadoch by sa konsolidácia mala viac zamerať na podporu rastu. Nezamestnanosť, a to najmä nezamestnanosť mladých ľudí, je veľmi vážnym problémom a hoci naň neexistuje žiadne rýchle riešenie, mali by sa bezodkladne prijať opatrenia na zvýšenie produktivity a na lepšie zosúladenie ponuky zručností s potrebami trhu práce. Mnohé členské štáty pristúpili k zásadným štrukturálnym reformám, a to vrátane reformy trhu práce. Tieto reformy prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a k náprave makroekonomických nerovnováh v Európe. Na využitie nášho rastového potenciálu, vytváranie príležitostí na rozvoj podnikania a uvoľnenie potenciálu tvorby pracovných miest v odvetví služieb, energetiky a digitálneho hospodárstva je však potrebné vyvinúť oveľa väčšie úsilie v celej EÚ.

Komisia tiež definovala hlavné kroky vedúce k úplnej hospodárskej a menovej únii vrátane bankovej únie – v tejto súvislosti ide o vytvorenie finančného dohľadu a systému ochrany vkladov v celej eurozóne. V rámci tohto procesu sa musia zohľadniť právne otázky, ako je zmena zmluvy a ústavné zmeny, a zároveň sa musí zaistiť, aby ďalšie kroky v rámci integrácie sprevádzala vyššia demokratická legitimita a zodpovednosť.

Obsah dnes predloženého súboru opatrení

Tento súbor sa skladá z troch samostatných, ale vzájomne prepojených zložiek. Prvou z nich je 27 odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti rozpočtových a hospodárskych politík, ktoré dopĺňa jedno odporúčanie pre eurozónu ako celok. Analýzy, z ktorých tieto odporúčania vychádzajú, sú uvedené v 28 pracovných dokumentoch útvarov Komisie, zatiaľ čo spoločné politické závery sú zhrnuté v oznámení o opatreniach v prospech stability, rastu a zamestnanosti.

Druhú časť súboru tvoria výsledky hĺbkových preskúmaní, ktoré sa začali realizovať začiatkom tohto roku a ktoré sa týkali dvanástich členských štátov, v prípade ktorých existovalo riziko vzniku makroekonomických nerovnováh. Komisia dospela k záveru, že v prípade všetkých dvanástich krajín nerovnováhy existujú, ale v súčasnosti nie sú nadmerné. Usmernenia týkajúce sa preventívnych opatrení sú zahrnuté v odporúčaniach pre dotknuté krajiny.

Treťou zložkou je odporúčanie Komisie Rade, aby v prípade Bulharska a Nemecka zastavila postup pri nadmernom deficite. Zároveň Komisia predkladá návrh rozhodnutia Rady, podľa ktorého Maďarsko prijalo účinné opatrenia na odstránenie nadmerného deficitu, a preto by sa mali uvoľniť jeho viazané rozpočtové prostriedky z Kohézneho fondu na rok 2013.

1. Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2012

Odporúčania pre jednotlivé krajiny ktoré dnes predložila Komisia, poskytujú členským štátom operačné usmernenia pre prípravu rozpočtových politík a pre hospodárske reformy, ktoré by sa mali realizovať v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a uľahčiť tvorbu pracovných miest. Prijatie týchto odporúčaní je záverečnou fázou Európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík, ktorý začal ročným prieskumom rastu Komisie 23. novembra 2011. Odporúčania by mala schváliť Európska rada na zasadnutí 28. – 29. júna a Rada by ich mala formálne prijať v júli.

Základom týchto odporúčaní je dôkladné posúdenie vykonávania odporúčaní z minulého roka a podrobná analýza národných programov reforiem a programov stability alebo konvergenčných programov, ktoré členské štáty predložili do 30. apríla 2012. Analýzy, z ktorých tieto odporúčania vychádzajú, sú uvedené v 28 pracovných dokumentoch útvarov Komisie (opäť ide o jeden dokument pre každý členský štát a jeden pre eurozónu). Tento rok sa po prvýkrát v odporúčaniach zohľadnili aj výsledky dvanástich hĺbkových preskúmaní, ktoré sa uskutočnili v rámci postupu v prípade makroekonomických nerovnováh (pozri ďalej).

Odporúčania sa týkajú širokého spektra otázok, medzi ktoré patria verejné financie a štrukturálne reformy v oblastiach, ako je zdaňovanie, dôchodky, verejná správa, služby, ako aj problematika trhu práce, a to najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí. Jediným odporúčaním pre krajiny, na ktoré sa vzťahujú programy (Grécko, Portugalsko, Írsko a Rumunsko), je, aby vykonali opatrenia dohodnuté v ich rámci.

2. Závery dvanástich hĺbkových preskúmaní

Hĺbkové preskúmania sú súčasťou postupu v prípade makroekonomických nerovnováh, ktorý bol zavedený s cieľom predchádzať makroekonomickým nerovnováham a naprávať ich a ktorý sa tento rok využíva po prvýkrát. Hĺbkové preskúmania sa týkali dvanástich členských štátov, ktoré boli identifikované v správe o mechanizme varovania zo 14. februára 2012 (IP/12/132, MEMO/12/104) ako krajiny, v prípade ktorých je potrebné vykonať dôkladnejšiu ekonomickú analýzu, aby bolo možné zistiť, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy alebo či hrozí ich vznik. Týmito členskými krajinami sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. V každom z dvanástich hĺbkových preskúmaní sa analyzuje pôvod, povaha a závažnosť možných makroekonomických nerovnováh. Hodnotí sa v nich, či v danej krajine existuje určitá nerovnováha, a ak áno, akej povahy táto nerovnováha je.

Preskúmania potvrdzujú, že v dotknutých dvanástich krajinách existujú nerovnováhy, ktoré je potrebné napraviť a podrobne monitorovať. Vyplýva z nich tiež, že úpravy ekonomických nerovnováh vo všeobecnosti napredujú, čo sa prejavuje znižovaním deficitov bežných účtov, konvergenciou jednotkových nákladov práce, obmedzením úverových tokov alebo korekciami cien nehnuteľností. V niektorých prípadoch však nie je jasné, do akej miery je úprava dokončená a trvalá, alebo či je tempo úprav primerané. V mnohých prípadoch nahromadené vnútorné a vonkajšie nerovnováhy naďalej predstavujú obrovský problém, čoho dôkazom je napríklad situácia v zadlženosti súkromného a verejného sektora.

3. Návrhy súvisiace s postupom pri nadmernom deficite

Komisia dnes okrem odporúčaní pre jednotlivé krajiny a záverov hĺbkových preskúmaní predkladá Rade aj tri návrhy týkajúce sa postupu pri nadmernom deficite.

Po prvé, Komisia odporúča, aby Rada v prípade Bulharska a Nemecka zrušila postup pri nadmernom deficite v súlade s článkom 126 ods. 12 zmluvy. Bulharsko a Nemecko v marci oznámili, že ich deficit verejných financií je nižší ako 3 % HDP. Po tom, ako 23. apríla 2012 Eurostat tieto údaje potvrdil, a tiež vzhľadom na to, že z prognózy Komisie z jari 2012 vyplýva, že uvedené deficity zostanú trvalo pod úrovňou 3 % HDP, Komisia dospela k záveru, že úprava nadmerných deficitov je zaistená.

Po druhé, Európska komisia prijala návrh rozhodnutia o zrušení pozastavenia záväzkov z Kohézneho fondu vo vzťahu k Maďarsku. Dospela totiž k záveru, že Maďarsko prijalo účinné opatrenia na odstránenie nadmerného deficitu v súlade s odporúčaním Rady z 13. marca 2012. Komisia v hodnotení konštatovala, že cieľový rozpočtový deficit na rok 2012 na úrovni 2,5 % HDP by sa mal dosiahnuť a v roku 2013 by mal rozpočtový deficit zostať výrazne pod referenčnou hodnotou 3 % HDP, a to napriek miernemu zhoršeniu makroekonomického prostredia, na ktoré upozornila Komisia v jarnej prognóze z roku 2012. Komisia bude naďalej pozorne sledovať rozpočtový vývoj v Maďarsku v súlade s Paktom o stabilite a raste.

Viac informácií nájdete na:


Webová stránka stratégie Európa 2020 (odporúčania pre jednotlivé krajiny)

Zverejnené 30. máj 2012