Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Spravodlivé zdaňovanie – nové pravidlá aj pre digitálne spoločnosti

Spravodlivé zdaňovanie – nové pravidlá aj pre digitálne spoločnosti

Veľké digitálne spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá, kolaboratívne platformy či poskytovatelia online obsahu výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ, čo sa však týka ich zdaňovania, súčasné daňové pravidlá ich globálnosť a široký dosah doteraz nezohľadňovali.

Dnes navrhnuté pravidlá boli vytvorené tak, aby sa vzťahovali aj na globálne digitálne spoločnosti, ktoré by mali platiť spravodlivý podiel daní zo svojich príjmov z činností prebiehajúcich online či virtuálne. V opačnom prípade existuje reálne riziko pre verejné príjmy.

EK dnes predstavila dva legislatívne návrhy:

Reforma pravidiel zdaňovania právnických osôb – dlhodobejšia perspektíva

· možnosť pre členské štáty zdaňovať zisky vznikajúce na ich území, aj keď tam podnik fyzicky nesídli

· online podniky by prispievali k verejným financiám rovnako ako tradičné „kamenné“ spoločnosti

· digitálna platforma bude mať „digitálnu prítomnosť“, teda virtuálnu stálu prevádzkareň v členskom štáte, ktorá sa bude považovať za zdaniteľnú, ak bude platforma spĺňať jedno z týchto kritérií:
o ročné príjmy v danom členskom štáte nad 7 miliónov eur,
o má v členskom štáte v priebehu daňového roka viac než 100-tisíc používateľov,
o medzi podnikom a odberateľmi jeho služieb vznikne v rámci daňového roka viac než 3-tisíc obchodných zmlúv.

Novými pravidlami sa mení aj to, ako sa zisky budú deliť medzi členské štáty, aby sa lepšie zohľadnilo, ako spoločnosti dokážu vytvárať hodnotu online – napríklad v závislosti od toho, kde sa používateľ nachádza v čase spotreby.
Dočasná daň

· z hlavných digitálnych činností, ktoré v súčasnosti v EÚ vôbec nie sú zdaňované

· na príjmy vytvorené z činností, kde používatelia zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní hodnôt a ktoré sa najťažšie zachytávajú súčasnými daňovými pravidlami, ako sú:
o príjmy z online predaja reklamného priestoru,
o príjmy z digitálnych sprostredkovateľských činností, ktoré používateľom umožňujú vzájomnú interakciu a ktoré dokážu uľahčiť predaj tovaru a služieb medzi nimi,
o príjmy z predaja údajov získaných na základe informácií, ktoré poskytli používatelia.

Daňové príjmy by sa vyberali v tých členských štátoch, kde sa nachádzajú používatelia, a uplatňovali by sa len na spoločnosti s celkovými ročnými celosvetovými príjmami vo výške aspoň 750 miliónov eur a príjmami v EÚ vo výške aspoň 50 miliónov eur.


Tlačová správa
Otázky a odpovede
VIDEO: Treba zdaňovať digitálne činnosti?


Dokumenty na stiahnutie:
Prehľad o dnešných návrhoch.pdf (PDF, 256 kB)

Zverejnené 21. marec 2018