Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Právo na informácie pri zatknutí je v celej EÚ právnou normou

Právo na informácie pri zatknutí je v celej EÚ právnou normou

Právo na informácie pri zatknutí je v celej EÚ právnou normou „Máte právo na … - Písomné poučenie o právach“. V úradnom vestníku – zbierke zákonov EÚ – bol uverejnený nový právny predpis na zabezpečenie práva obvinených osôb na informácie počas trestného konania v celej Európskej únii. Európska komisia navrhla v júli 2010 „smernicu o práve na informácie v trestnom konaní“, ktorú Európsky parlament odhlasoval dňa 13. decembra 2011 a ministri spravodlivosti členských štátov ju odsúhlasili dňa 27. apríla 2012. Tento právny predpis zabezpečuje, aby každej zadržanej osobe alebo osobe, na ktorú bol v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ vydaný európsky zatýkací rozkaz (pozri Európsky zatýkací rozkaz) bolo poskytnuté písomné poučenie o právach, v ktorom budú uvedené jej základné práva v trestnom konaní. Členské štáty EÚ majú teraz dva roky na zavedenie týchto nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych systémov. Právo na poskytnutie písomného poučenia o právach je v súčasnosti zabezpečené iba v približne tretine členských štátov.

„Teraz sme zaviedli ďalší zo základných pilierov skutočného európskeho priestoru spravodlivosti. Nový právny predpis o práve na informácie pomôže zabezpečiť spravodlivé súdne konanie pre každého v EÚ. Zabezpečí sa tým, aby každá osoba obvinená alebo podozrivá zo spáchania trestného činu bola jasne a okamžite informovaná o svojich právach“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Tento právny predpis bude mimoriadne užitočný pre milióny dovolenkárov a ostatných občanov, ktorí cestujú po EÚ a môžu sa ocitnúť v situácii, keď sa stanú účastníkmi trestného konania: odteraz budú mať výslovné právo na informácie o svojich právach v jazyku, ktorému rozumejú. Pomôže to zamedziť vzniku justičných omylov. Spolieham sa teraz na to, že členské štáty nebudú čakať až do poslednej chvíle pred uplynutím uvedenej lehoty a že pohotovo transponujú tento právny predpis EÚ do svojich vnútroštátnych systémov – aby sa čím skôr stal pre našich 500 miliónov občanov skutočnou realitou“.

Súvislosti

Európska komisia navrhla tento nový právny predpis v júli 2010 ako súčasť súboru práv na spravodlivé súdne konanie, ktorý sa bude uplatňovať v celej EÚ. Ide o druhé opatrenie, ktorého prijatie iniciovala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová a ktorého cieľom je stanovenie spoločných minimálnych noriem EÚ v trestných veciach. Táto iniciatíva podporí dôveru v priestor spravodlivosti EÚ. Prvý návrh, ktorý podozrivým osobám zaručuje právo na preklad a tlmočenie, schválil Európsky parlament a Rada v októbri 2010.

Smernica o práve na informácie zabezpečí, aby polícia a prokurátori poskytli podozrivým osobám informácie o ich právach. Po zatknutí budú orgány dotyčnú osobu písomne informovať o jej právach prostredníctvom písomného poučenia o právach, ktoré bude napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Písomné poučenie o právach sa podozrivým odovzdá pri zatknutí vo všetkých prípadoch – bez ohľadu na to, či o to požiadajú – a v prípade potreby sa poskytne jej preklad. Jednotlivé krajiny EÚ si samy môžu zvoliť presné znenie tohto písomného poučenia o právach, ale Komisia v záujme uľahčenia jeho prípravy navrhla orientačný vzor, ktorý je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ (pozri prílohu). Zabezpečí sa tým konzistentnosť, ktorá bude na prospech osobám cestujúcim do zahraničia, a znížia sa tak náklady na preklady.

Písomné poučenie o právach bude obsahovať praktické podrobnosti týkajúce sa práv zatknutých alebo zadržaných osôb, ako napríklad:

  • právo odoprieť výpoveď,

  • právo na právneho zástupcu,

  • právo byť informovaný o obvinení,

  • právo na tlmočenie a preklad v akomkoľvek jazyku pre tých, ktorí nerozumejú jazyku konania,

  • právo byť po zatknutí bez meškania postavený pred súd,

  • právo informovať o zatknutí alebo zadržaní ďalšiu osobu.

Písomné poučenie o právach pomôže predchádzať justičným omylom a znížiť počet odvolaní.

V súčasnosti majú občania v EÚ rozdielne možnosti byť riadne informovaní o svojich právach v prípade, že dôjde k ich zatknutiu alebo čelia obvineniu zo spáchania trestného činu. V niektorých členských štátoch je podozrivý o svojich procesných právach poučený len ústne, v iných členských štátoch dostane písomné poučenie len na požiadanie.

Podľa článku 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach môže EÚ prijať opatrenia na posilnenie práv občanov EÚ, ktoré sa opierajú o Chartu základných práv EÚ.

Právo na spravodlivé súdne konanie a právo na obhajobu sa ustanovujú v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Komisia v júni 2011 predložila tretie opatrenie, ktoré zaručuje prístup k právnemu zástupcovi a informovanie príbuzných. Uvedený návrh je v súčasnosti predmetom diskusie v Európskom parlamente a Rade.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej
Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť
Európska komisia – práva podozrivých a obvinených osôb

Zverejnené 8. jún 2012