Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > V Európe klesla miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšil sa počet absolventov vysokoškolského vzdelávania, je však potrebné ďalšie úsilie

V Európe klesla miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšil sa počet absolventov vysokoškolského vzdelávania, je však potrebné ďalšie úsilie

Podľa údajov zverejnených Eurostatom za rok 2011 členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie, ak chcú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania, t. j. znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 % a zvýšiť podiel mladých ľudí s univerzitným vzdelaním na minimálne 40 %. Z uvedených údajov vyplýva, že členské štáty dosahujú pokrok, avšak zostávajú značné rozdiely a nie je vôbec isté, či EÚ dosiahne svoje ciele na rok 2020. Podiel žiakov predčasne ukončujúcich školskú dochádzku v súčasnosti dosahuje 13,5 %, čo je menej v porovnaní so 14,1 % v roku 2010 a 17,6 % v roku 2000. V roku 2011 malo 34,6 % osôb vo veku 30 – 34 rokov v EÚ vysokoškolské vzdelanie, v porovnaní s 33,5 % v predchádzajúcom roku a 22,4 % v roku 2000.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Je potrebné, aby sa členské štáty zamerali na reformy a zintenzívnili svoje úsilie pri vykonávaní komplexných stratégií voči predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Musia uľahčiť prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a zároveň zvýšiť jeho kvalitu. Ak sa umožní mladým ľuďom získať správne zručnosti a kvalifikáciu, pomôže to Európe v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí, pri prekonávaní krízy a umožní to čo najlepšie využitie príležitostí, ktoré vytvorila znalostná ekonomika. Značné investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú nevyhnutné pre dlhodobý úspech: bez náležitého financovania Európa nevyhrá globálnu vojnu o rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť.“

Hoci posledné údaje zviditeľňujú pokrok v dosahovaní oboch cieľov, Komisia sa obáva, že nejde o výsledok reforiem, ktoré budú mať dlhodobý vplyv, ale skôr o vedľajší produkt vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, čo znamená, že viac mladých ľudí sa dlhšie vzdeláva alebo zúčastňuje na odbornej príprave. Ďalším problémom je skutočnosť, že vnútroštátne ciele stanovené členskými štátmi nie sú dostatočné na to, aby EÚ dosiahla svoj spoločný všeobecný cieľ.
Pokiaľ ide o predčasné ukončenie školskej dochádzky, ktorá sa definuje ako podiel osôb vo veku 18 – 24 rokov s maximálne nižším stredoškolským vzdelaním, ktoré sa už ďalej nevzdelávajú ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, 11 členských štátov prekročilo 10 % referenčnú hodnotu. Malta (33,5 %), Španielsko (26,5 %) a Portugalsko (23,2 %) majú najvyššiu mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky, avšak v posledných rokoch dosiahli značný pokrok. Medzi ďalšie členské štáty, ktoré znížili mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky, patrí Cyprus (11,2 %), Lotyšsko (11,8 %) a Bulharsko (12,8 %).

Pokiaľ ide o podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, trinásť členských štátov presahuje hlavný cieľ 40 %. Medzi štátmi s nižšou mierou vysokoškolsky vzdelaných ľudí Slovinsko (37,9 %), Lotyšsko (35,7 %), Maďarsko (28,1 %), Portugalsko (26,1 %), Česká republika (23,8 %) a Rumunsko (20,4 %) zaznamenali medziročné zvýšenie o 2 percentuálne body. Naopak Grécko (28,9 %), Rakúsko (23,8 %) a Taliansko (20,3 %) dosiahli zvýšenie iba o pol percentuálneho bodu alebo menej a Bulharsko (27,3 %) a Malta (21,1 %) zaznamenali zníženie svojej miery vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Poľsko (36,9 %), Nemecko (30,7 %) a Slovensko (23,4 %) zaznamenali v rovnakom období malé zvýšenie uvedenej miery.

Súvislosti

Údaje zozbieral Eurostat v rámci zisťovania pracovných síl, ktoré poskytuje údaje o situácii a trendoch na trhu práce EÚ vrátane účasti na vzdelávaní a dosiahnutej úrovni vzdelania. V júni 2011 sa členské štáty zaviazali rozvíjať vnútroštátne ucelené stratégie vychádzajúce z overených skutočností s cieľom znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky do roku 2012.

Odporúčania pre jednotlivé krajiny

Dňa 30. mája 2012 Európska komisia predložila súbor odporúčaní pre jednotlivé členské štáty týkajúci sa reforiem s cieľom zvýšiť stabilitu, rast a zamestnanosť v EÚ. Šesť krajín (Dánsko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Malta a Španielsko) dostalo odporúčania týkajúce sa predčasného ukončenia školskej dochádzky a sedem krajín (Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko a Slovensko) dostalo odporúčania týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania.

Spolupráca na európskej úrovni a ďalšie kroky

V rámci strategického rámca EÚ pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“) Komisia nabáda členské štáty, aby spolupracovali a znížili mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a modernizovali vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom určovania a výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni. Komisia v decembri 2011 zriadila pracovnú skupinu zloženú z odborníkov z celej EÚ na podporu rozvoja politík zameraných na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Komisia podá správu o najnovšom vývoji v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky a počte vysokoškolsky vzdelaných ľudí v nasledujúcom Monitore vzdelávania (jeseň 2012) a v nasledujúcom Ročnom prieskume rastu (2013).

Ďalšie informácie:

Európska komisia: Predčasné ukončenie školskej dochádzky

Európska komisia: Program modernizácie vysokoškolského vzdelávania

Eurostat: Zisťovanie pracovných síl


Zverejnené 7. jún 2012