Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia navrhla právne predpisy na zlepšenie ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb

Komisia navrhla právne predpisy na zlepšenie ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb

Z finančnej krízy sa stala kríza dôvery spotrebiteľov. Nedostatočná transparentnosť, nízke povedomie o rizikách a slabé riešenie konfliktov záujmov spôsobili, že spotrebiteľom v celej EÚ sa opakovanie predávali investičné a poistné produkty, ktoré pre nich neboli vhodné. Dôvera spotrebiteľov vo finančný sektor je otrasená. Existujúce právne predpisy sa navyše neprispôsobili dostatočne rýchlo, aby sa v nich premietla zvyšujúca sa zložitosť finančných služieb.

Nízku dôveru spotrebiteľov možno zlepšiť jedine prijatím krokov na vyriešenie týchto nedostatkov, čím sa položia pevné základy pre rast v EÚ. Pre dôveru spotrebiteľov a hospodársky rast zo strednodobého a dlhodobejšieho hľadiska sú potrebné silné, dobre regulované retailové trhy, ktoré kladú dôraz na najlepšie záujmy spotrebiteľov. To je dôvod, prečo Komisia dnes predstavila legislatívny balík, ktorým sa zvyšujú normy a odstraňujú medzery v prospech spotrebiteľov. Konkrétne, v balíku sa navrhujú nové, na spotrebiteľov orientované normy týkajúce sa poskytovania informácií o investíciách, sprísňujú sa normy pre poradenstvo a sprísňujú sa niektoré pravidlá pre investičné fondy na zaistenie ich bezpečnosti.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier k tomu povedal: „Po najväčšej finančnej kríze, ktorú máme v živej pamäti, sa vo finančnom sektore musí klásť najväčší dôraz na spotrebiteľov. Retailové produkty musia byť bezpečnejšie, normy pre poskytovanie informácií musia byť jasnejšie a na tých, ktorí tieto produkty predávajú, sa musia vždy vzťahovať najvyššie normy. To je dôvod, prečo sme prijali balík výhradne určený spotrebiteľom, aby si mohli vybrať finančné produkty na základe jasných a spoľahlivých informácií a odborného poradenstva, ktoré kladie na prvé miesto záujmy spotrebiteľov.“

Hlavné prvky balíka

Balík pozostáva z troch legislatívnych návrhov: z návrhu nariadenia o dokumentoch s kľúčovými informáciami k balíkom retailových investičných produktov (PRIPS), revízie smernice o sprostredkovaní poistenia a z návrhu na posilnenie ochrany pre tých, ktorí nakupujú investičné fondy (v súčasnosti upravované smernicou o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, PKIPCP).

Balíky retailových investičných produktov (PRIPS)

Návrh Komisie týkajúci sa PRIPS zlepšuje kvalitu informácií, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom, keď zvažujú investície. Investičné produkty sú zložité a môže byť náročné ich porovnať alebo plne pochopiť s nimi spojené riziká.

Dôsledky podstúpenia neočakávaných rizík a vysporiadania sa s následnými stratami môžu byť pre spotrebiteľov zdrvujúce vzhľadom na to, že investície často tvoria hlavnú časť ich životných úspor. Vzhľadom na to, že retailový investičný trh EÚ má hodnotu až 10 biliónov EUR, nakupovanie nesprávnych alebo nevhodných produktov sa môže rýchlo stať významným problémom.
Cieľom návrhu Komisie je informovať spotrebiteľov prostredníctvom formátu, ktorému ľahko porozumejú, zavedením nových, inovatívnych noriem pre informácie o produktoch, ktoré budú stručné a v jednoduchom jazyku, a tým pádom oveľa viac orientované na spotrebiteľa. Tento dokument sa nazýva „dokument s kľúčovými informáciami“. V návrhu sa predpokladá, že každý ponúkajúci investičných produktov (napr. správcovia investičných fondov, poisťovatelia, banky) bude musieť vypracovať takýto dokument pre každý investičný produkt.

V každom tomto dokumente budú poskytnuté informácie o hlavných vlastnostiach produktu, ako aj o rizikách a nákladoch spojených s investovaním do daného produktu. Informácie o rizikách budú čo najjednoduchšie a čo najviac porovnateľné bez toho, aby dochádzalo k nadmernému zjednodušovaniu často zložitých produktov. Na základe dokumentu s kľúčovými informáciami bude každému spotrebiteľovi jasné, či pri určitom produkte môže alebo nemôže utrpieť finančnú stratu a aký zložitý príslušný produkt je.

Uvedené dokumenty budú mať spoločný štandard, pokiaľ ide o štruktúru, obsah a úpravu. Spotrebitelia tak budú môcť tento dokument použiť na porovnanie rôznych investičných produktov a nakoniec si vybrať ten, ktorý bude najviac vyhovovať ich potrebám.
Produkty, pre ktoré sa bude vyžadovať dokument s kľúčovými informáciami, zahŕňajú okrem súkromného dôchodkového poistenia všetky druhy investičných fondov, investície založené na poistení a retailové štruktúrované produkty.

Revízia smernice o sprostredkovaní poistenia

Komisia navrhuje revíziu smernice o sprostredkovaní poistenia, ktorou sa v súčasnosti upravujú predajné postupy pre všetky poistné produkty, od všeobecných poistných produktov, akými sú poistenie motorového vozidla a domácnosti, až po tie, ktoré obsahujú investičné prvky. Spotrebitelia si často neuvedomujú riziká spojené s nákupom poistného krytia. Hoci je pri predajoch poistenia veľmi dôležité presné odborné poradenstvo, z aktuálnych prieskumov vyplýva, že viac než 70 % poistných produktov sa predáva bez príslušného poradenstva. Súčasné právne predpisy EÚ sa predajom poistných produktov podrobne nezaoberajú, pravidlá v jednotlivých členských štátoch sa odlišujú a uplatňujú sa výhradne na sprostredkovateľov.
Cieľom návrhu Komisie je zlepšiť ochranu spotrebiteľa v odvetví poisťovníctva vytvorením spoločných noriem v rámci predajov poistenia a zabezpečením náležitého poradenstva. Dosiahne sa to zlepšením transparentnosti a vytvorením rovnakých podmienok pre predaje poistení sprostredkovateľmi a predaje poisťovňami. Na dosiahnutie uvedeného sa navrhujú tieto zmeny:

  • Bude sa uplatňovať rovnaká úroveň ochrany spotrebiteľa bez ohľadu na kanál, prostredníctvom ktorého si spotrebitelia kúpia poistný produkt. Bez ohľadu na to, či si spotrebiteľ kúpi produkt priamo od poisťovne alebo nepriamo od sprostredkovateľa (napr. agenta alebo obchodníka), dostane rovnakú úroveň ochrany. To v súčasnej dobe nie je možné, keďže súčasná smernica o sprostredkovaní poistenia sa vzťahuje len na predaje vykonávané sprostredkovateľmi.

  • Spotrebiteľom budú vopred poskytnuté jasné informácie o odbornom štatúte osoby, ktorá poistný produkt predáva. Zavedú sa pravidlá na účinnejšie riešenie rizík konfliktu záujmov vrátane zverejnenia odmien, ktoré dostali predajcovia poistných produktov.

  • Pri predaji poistných produktov bude musieť byť poskytnuté čestné a odborné poradenstvo.

  • Pre sprostredkovateľov bude ľahšie pôsobiť cezhranične, čím sa podporí vznik skutočného vnútorného trhu v oblasti poistných služieb.

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) V

Pôvodnou smernicou o PKIPCP sa vytvoril vnútorný trh pre investičné fondy v Európe. Súčasné právne predpisy pre investičné fondy (smernica o PKIPCP) tvoria základ pre integrovaný trh uľahčujúci cezhraničné ponuky fondov kolektívneho investovania. PKIPCP spravujúce takmer 6 biliónov EUR v aktívach sa ukázali byť úspešné a európski retailoví investori ich využívajú v rozsiahlej miere. PKIPCP sa takisto pravidelne predávajú investorom mimo EÚ, kde sú oceňované pre svoju vysokú úroveň ochrany investorov.

Navrhované zmeny a doplnenia súčasných pravidiel PKIPCP, ktoré predložila Komisia, vychádzajú zo skúseností získaných z finančnej krízy, aby bola aj naďalej zaistená bezpečnosť investorov a integrita trhu. Návrhom sa predovšetkým zaistí, že značka PKIPCP bude aj naďalej dôveryhodná, a to zaistením toho, že povinnosti a záväzky depozitára (subjektu spravujúceho aktíva) budú jasné a jednotné v celej EÚ.
Dnešný návrh je zameraný na tri oblasti:

  • presné vymedzenie úloh a záväzkov všetkých depozitárov konajúcich v mene fondu PKIPCP;

  • jasné pravidlá odmeňovania správcov PKIPCP: spôsob, akým sa odmeňujú, by nemal podporovať nadmerné podstupovanie rizika. Politika odmeňovania bude lepšie prepojená s dlhodobým záujmom investorov a dosiahnutím investičných cieľov PKIPCP a

  • spoločný prístup k spôsobu, akým sa hlavné priestupky právneho rámca PKIPCP pokutujú, založený na spoločných normách pre úrovne administratívnych pokút, aby sa zabezpečilo, že vždy budú vždy presahovať potenciálny zisk plynúci z porušovania ustanovení.


Ďalšie informácie:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm


Zverejnené 12. júl 2012