Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Životné prostredie: bezpečnejšia regulácia biocídnych výrobkov

Životné prostredie: bezpečnejšia regulácia biocídnych výrobkov

Nadobudnú účinnosť nové predpisy o biocídoch. Vďaka nim sa značne posilní ochrana ľudského zdravia a životného prostredia. Biocídne výrobky sú potrebné na kontrolu organizmov, ktoré škodia zdraviu ľudí a zvierat alebo poškodzujú materiály. Keďže však ich vlastnosti môžu znamenať riziká aj pre ľudí, zvieratá a životné prostredie, je potrebné dôkladne ich regulovať. Nová regulácia biocídnych výrobkov zvýši bezpečnosť týchto chemických výrobkov a zjednoduší ich autorizáciu na trhu EÚ a zároveň zlepší ich voľný pohyb na vnútornom trhu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Sme o krok bližšie k tomu, aby sme zaručili vysokú úroveň ochrany zdravia občanov a životného prostredia. Naším cieľom je zaistiť, aby sa sprístupnili len bezpečné výrobky a aby sa najnebezpečnejšie látky na trh nedostali vôbec. Zjednodušením autorizácie prinesú nové právne predpisy značné hospodárske výhody európskym podnikom.“
Biocídne výrobky sú súčasťou každodenného života. Zahŕňajú dezinfekčné prostriedky používané v domácnostiach či nemocniciach, otravu na potkany, repelenty proti hmyzu, protiplesňové spreje a nátery, tablety na čistenie vody a mnohé ďalšie výrobky. Tieto výrobky podliehajú právu EÚ od roku 1998 a odvtedy bolo podľa smernice o biocídnych výrobkoch autorizovaných takmer tisíc výrobkov.

Európska komisia preskúmala smernicu o biocídoch a dospela k záveru, že procesy autorizácie aktívnych látok a výrobkov by sa mohli zjednodušiť a zefektívniť. Nové právne predpisy ponúkajú efektívnejšie ustanovenia na autorizáciu výrobkov, požiadavky a zdieľanie údajov týkajúcich sa výrobkov. Priemyslu to podľa odhadov prinesie v priebehu 10 rokov úspory vo výške 2,7 miliardy EUR.

Novými ustanoveniami sa takisto obmedzuje testovanie na zvieratách tým, že sa zavádza povinnosť výmeny údajov a podporuje flexibilnejší a integrovanejší prístup k testovaniu. Na podávanie žiadostí, zaznamenávanie rozhodnutí a šírenie informácií verejnosti sa bude používať špecializovaná platforma IT (Register biocídnych výrobkov).

Ochrana sa rozšíri, keďže nové predpisy budú teraz zahŕňať tovar a materiály, ktoré sú ošetrené biocídnymi výrobkami. Ide napríklad o nábytok a obaly na potraviny.

Pri správe týchto predpisov bude kľúčovú úlohu zohrávať Európska chemická agentúra (ECHA). Jednu z hlavných výhod predstavuje rozsah zdrojov, ktoré poskytne. Zdroje sú v súčasnosti veľmi obmedzené na vnútroštátnej aj európskej úrovni, čo vedie k oneskoreniu pri autorizácii a zvýšeným nákladom pre priemysel. Agentúre ECHA bolo pridelených 100 zamestnancov vyčlenených na prácu na činnostiach v oblasti biocídnych výrobkov. Počet stanovísk, ktoré vydá, sa má podľa očakávaní zvýšiť z 80 v roku 2014 na 300 v roku 2020.

Ďalšie kroky

Nariadenie nadobudne účinnosť 1. septembra 2013. Od tohto dátumu budú mať podniky dve možnosti, ako žiadať o povolenie na uvedenie ich výrobkov na trh. V rámci prvej možnosti, ktorú budú pravdepodobne využívať veľké spoločnosti, sa požaduje, aby podniky predložili žiadosť ECHA, a ak sa výrobok považuje za bezpečný, môže sa predávať v celej EÚ. Druhá možnosť môže byť zaujímavejšia pre početné malé a stredné podniky pôsobiace v tejto oblasti, keďže sa v jej rámci od podnikov vyžaduje, aby predložili žiadosť o predaj výrobku vo svojej domovskej krajine vlastnému vnútroštátnemu orgánu. V prípade autorizácie môžu následne uviesť výrobok na trh v iných členských štátoch, a to na základe zásady vzájomného uznania.

Viac informácii nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm
http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation


Zverejnené 30. júl 2012