Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bulharsko: na dosiahnutie cieľov právneho štátu je potrebné zintenzívniť reformy

Bulharsko: na dosiahnutie cieľov právneho štátu je potrebné zintenzívniť reformy

Komisia prijala správu o pokroku, ktorý Bulharsko dosiahlo v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (MSO). Správa hodnotí päťročné obdobie od pristúpenia Bulharska k EÚ v roku 2007 a venuje sa pokroku, ktorý sa v Bulharsku dosiahol v priebehu tohto obdobia v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Jej hlavný záver je, že na to, aby sa tento proces stal nezvratným, je potrebné zintenzívniť implementáciu reforiem.

„Bulharsko prešlo od pristúpenia veľký kus cesty“, povedal predseda Európskej komisie Barroso, „zákony boli prijaté, teraz bude dôležité zabezpečiť ich uplatňovanie. Bulharsko urobilo významný pokrok a je schopné dosiahnuť ciele MSO, ale musí preukázať väčšiu kontrolu nad procesom reforiem a spolupracovať účinnejšie ako v minulosti. Stále je potrebné dosiahnuť presvedčivé výsledky v boji proti korupcii na vysokých miestach a organizovanému zločinu, aby sa rozptýlili obavy bulharských občanov a európskych partnerov Bulharska.“

Zo správy vyplýva, že Bulharsko dosiahlo v sledovanom päťročnom období pokrok, ale aj to, že reformný proces ešte nie je trvalo udržateľný a nezvratný. Pokrok sa dosiahol prijatím základného právneho rámca a vytvorením dôležitých nových inštitúcií. V tejto súvislosti zriadilo nezávislý súdny inšpektorát a vytvorilo špecializované štruktúry na úrovni polície a prokuratúry na boj proti organizovanej trestnej činnosti. Došlo k zlepšeniu právnych predpisov týkajúcich sa zaisťovania majetku a bol zriadený orgán na riešenie konfliktu záujmov.

V správe sa Bulharsku odporúča, aby sa sústredilo na odstránenie nedostatkov vo svojom právnom a inštitucionálnom rámci a aby sa zameralo na implementáciu nedávno prijatých právnych predpisov. Slabiny sú stále najmä v oblasti integrity justície, v rámci súdržnosti disciplinárnej praxe v súvislosti s transparentným a objektívnym menovaním, hodnotením a povyšovaním. Koordinácia rôznych orgánov je v boji proti korupcii stále nedostatočná a reformy si vyžadujú lepšie riadenie a viac snahy o dosiahnutie výsledkov. V oblasti boja proti korupcii na vysokých miestach a organizovanému zločinu sa ešte stále nedosiahli presvedčivé výsledky.

Veľká väčšina obyvateľov Bulharska je vážne znepokojená nedostatkami v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii. Z prieskumu Flash Eurobarometer, ktorý Komisia uskutočnila v máji, vyplynulo, že 78 % obyvateľov Bulharska má záujem na tom, aby Komisia naďalej podporovala reformy v Bulharsku, až kým krajina nedosiahne porovnateľné štandardy, aké existujú v ďalších členských štátoch.
Komisia uskutoční svoje ďalšie hodnotenie dosiahnutého pokroku koncom roka 2013, aby poskytla bulharským orgánom dostatočný čas na preukázanie výsledkov v oblasti implementácie príslušných zákonov. Počas tohto obdobia bude Komisia pozorne monitorovať dosahovanie pokroku, a to pri pravidelných pracovných návštevách a prostredníctvom intenzívneho dialógu s bulharskými orgánmi a ďalšími členskými štátmi.

Súvislosti

Komisia s platnosťou od 1. januára 2007 zriadila mechanizmus spolupráce a overovania (MSO) na hodnotenie záväzkov, ktoré Bulharsko prijalo v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii. Komisia bola požiadaná o pravidelné podávanie správ o pokroku dosiahnutom v týchto oblastiach. Komisia vydala svoju prvú správu 27. júna 2007 a odvtedy podáva správy dvakrát ročne. Správy Komisie sprevádza pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý obsahuje podrobnú analýzu na základe jednotlivých referenčných ukazovateľov stanovených v rámci MSO.

Analýza Komisie vychádza z hodnotenia pokroku bulharských orgánov a z informácií, ktoré poskytli členské štáty, medzinárodné organizácie, nezávislí experti a rôzne iné zdroje. Komisia uskutočnila niekoľko misií do Bulharska a v správach sú zohľadnené aj odpovede Bulharska na podrobné dotazníky Komisie.
Posledná výročná správa bola uverejnená 20. júla 2011. Túto dopĺňa priebežná správa uverejnená 8. februára 2012.

Podrobnejšie informácie o prieskume Flash Eurobarometer zameranom na vnímanie nedostatkov v oblasti právneho štátu v Bulharsku a na očakávania podpory v tejto oblasti zo strany Komisie možno nájsť na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Správy v plnom znení možno nájsť na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm


Zverejnené 30. júl 2012