Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Šťastnú cestu: Komisia zisťuje možnosti, ako pomôcť obetiam cestných dopravných nehôd v zahraničí

Šťastnú cestu: Komisia zisťuje možnosti, ako pomôcť obetiam cestných dopravných nehôd v zahraničí

Tohto roku si dovolenku v inej krajine Európskej únie naplánovalo 130 miliónov Európanov. Približne tri štvrtiny z nich aspoň raz použijú auto alebo motocykel, aby sa dostali na miesto určenia. Niektorí dovolenkári sa zákonite stanú účastníkmi dopravných nehôd, či už počas cesty alebo počas pobytu. Ako sa však môžu domáhať náhrady škody, ak sú obeťami nehody v inej krajine než je ich vlastná? Kde môžu podať žiadosť o uplatnenie svojho nároku? A aká je lehota pre žalobu o náhradu škody?

Európska komisia začala verejnú konzultáciu na pomoc obetiam cezhraničných dopravných nehôd, ktorí sa v súčasnosti môžu stretávať s ťažkosťami pre rozdielne časové lehoty na uplatnenie nároku na náhradu škody v prípade nehody v zahraničí v rámci EÚ (pozri prílohu). Konzultácia bude prebiehať do 19. novembra.

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla: „Každoročne sa v EÚ stane približne 1 milión dopravných nehôd a návštevníci z iných krajín EÚ sa zákonite stávajú účastníkmi niektorých z nich. Cestná dopravná nehoda je stresovým zážitkom pre každého, môže sa to však skončiť ešte horšie, ak sa obeti odoprie odškodnenie pre komplikované pravidlá uplatňovania nároku. Európska komisia chce o tejto problematike zistiť viac, aby sme mohli ponúknuť efektívne riešenia a zabezpečiť, aby všetky obete mali primeraný prístup k spravodlivosti. Európski občania by sa nemali obávať problémov, keď použijú svoje auto na cestu na dovolenku v inej krajine EÚ.“

Rozdielne pravidlá v jednotlivých krajinách dnes spôsobujú zmätok pre obete, ktoré môžu premeškať niekedy pomerne krátke lehoty a skončiť bez nároku na akékoľvek odškodnenie. Cieľom konzultácie je získať lepší prehľad o rozsahu problému a posúdiť možné riešenia. Táto iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia Komisie pomáhať obetiam trestných činov v EÚ a vychádza z návrhu Komisie o minimálnych právach obetí trestných činov, ktorý nedávno schválil Európsky parlament a Rada.

Možné riešenia, ktoré sú predmetom verejnej konzultácie, siahajú od zlepšenia informovanosti obetí cezhraničných cestných dopravných nehôd až po harmonizáciu premlčacích a prekluzívnych lehôt (lehôt na podanie žaloby o náhradu škody po nehode). Cieľom konzultácie je pomôcť obetiam cestných dopravných nehôd, teda všetkým, ktorí cestujú do zahraničia svojím autom, ďalej právnikom, poisťovateľom a všetkým ostatným zainteresovaným jednotlivcom či organizáciám.

Súvislosti

Odhady počtu ľudí, ktorí sa stanú účastníkmi cezhraničných dopravných nehôd, sa rôznia, keďže nie sú k dispozícii centralizované štatistické údaje. Dá sa však predpokladať, že návštevníci z inej krajiny EÚ sú účastníkmi najmenej 2 % cestných dopravných nehôd. Môžu nimi byť dovolenkári, cezhraniční pracovníci (napríklad vodiči nákladných áut) alebo ľudia, ktorí dochádzajú do práce cez hranice.

Európski cestujúci, ktorí sa stanú obeťami automobilovej nehody v inej krajine EÚ, sa zväčša usilujú získať náhradu za škody, ktoré utrpeli v dôsledku nehody. Jednotlivé krajiny EÚ majú rozdielne procesné pravidlá pre vymáhanie náhrady škody, pričom sa pravidlá jednotlivých štátov, pokiaľ ide o lehoty na uplatnenie nároku, pohybujú v širokom rozmedzí od 1 až do 10 rokov (pozri prílohu). Návštevníci z iných členských štátov zväčša menej poznajú tieto pravidlá, čím vznikajú problémy pre obete z hľadiska prístupu k spravodlivosti.

V niektorých prípadoch dokonca existuje riziko, že v dôsledku mimoriadne krátkej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty platnej v krajine, kde sa nehoda stala, nedostanú obete žiadnu náhradu za škodu, ktorú utrpeli. Cestujúci môžu mať takisto nedostatočné vedomosti o začatí plynutia, resp. o možnosti pozastavenia týchto premlčacích alebo prekluzívnych lehôt.

Začatá konzultácia je súčasťou trvalého úsilia Európskej komisie o rozšírenie práv občanov EÚ. Počnúc 9. májom Komisia spustila najväčšiu verejnú konzultáciu o právach občanov s cieľom zistiť možné prekážky, s ktorými sa občania neustále stretávajú, keď cestujú po Európe alebo napríklad keď nakupujú online. Konzultácia bude otvorená do 9. septembra a získané informácie sa priamo využijú pri vypracúvaní správy o občianstve EÚ v roku 2013.

Ďalšie informácie:

Verejná konzultácia: Premlčacie lehoty pri uplatňovaní nároku na náhradu škody obeťami cezhraničných cestných dopravných nehôd v EÚ
Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej
Európska komisia – spravodlivosť v občianskych veciach: premlčacie lehoty pri dopravných nehodách

Zverejnené 30. júl 2012