Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Boj proti podvodom: Menej podvodov v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ

Boj proti podvodom: Menej podvodov v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ

Podľa Výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ sa v roku 2011 počet podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ, znížil o 35 %. V rámci politiky súdržnosti sa v porovnaní s rokom 2010 vyskytlo o 41 % menej prípadov údajných podvodov a v oblasti poľnohospodárstva klesol počet oznámených prípadov o 66 %. Okrem prísnejších opatrení a lepších kontrol zavedených v prípade finančných prostriedkov pochádzajúcich z EÚ existuje pre pokles počtu podvodov v roku 2011 aj niekoľko technických vysvetlení. K nižšiemu počtu oznámených prípadov podvodov v porovnaní s rokom 2010 prispelo aj uzavretie programového obdobia v oblasti politiky súdržnosti a stabilizovanejšie podávanie správ v rámci nového systému kontroly v poľnohospodárstve. Podvody sa dotkli finančných prostriedkov EÚ v celkovej výške 295 mil. EUR, čo predstavuje 0,2 % rozpočtu, pričom v súlade s pravidlami EÚ je potrebné vymôcť vrátenie týchto prostriedkov. Komisia vo svojej správe zdôraznila potrebu ďalšieho znižovania počtu prípadov podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ, a členským štátom poskytla niekoľko odporúčaní, ktoré by im mohli pomôcť v úsilí tento cieľ dosiahnuť.

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol: „Zníženie počtu prípadov podvodov, ktoré majú dosah na rozpočet EÚ, ukazuje, že naše odhodlanie bojovať s týmto problémom začína prinášať svoje ovocie. Boj sa však ešte zďaleka nekončí. Komisia zotrváva na svojej politike nulovej tolerancie podvodov. Ani cent z prostriedkov daňových poplatníkov by nemal skončiť rukách podvodníkov. Komisia bude pokračovať v prijímaní opatrení na ochranu rozpočtu EÚ. Členské štáty musia v tejto oblasti takisto zvýšiť svoje nasadenie.“

Zlepšilo sa vymáhanie prostriedkov EÚ, v prípade ktorých boli zistené nezrovnalosti alebo podvod. Komisii sa minulý rok podarilo takto vymôcť asi 2 mld. EUR v rámci finančných korekcií a vyžadovania vrátenia prostriedkov. Členské štáty dosiahli takisto zlepšenie v oblasti vymáhania vrátenia prostriedkov od konečných príjemcov, a to najmä v oblasti predvstupovej pomoci. Komisia vo svojej správe nalieha na členské štáty, ktoré naďalej dosahujú nízku mieru vymáhania prostriedkov, aby prijali opatrenie na zlepšenie tejto situácie a aby zabavili majetok príjemcov, ak nevrátia prostriedky, v prípade ktorých boli zistené nezrovnalosti alebo podvody. Nedávno predložený návrh Komisie týkajúci sa boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva by mohol do značnej miery pomôcť pri vymáhaní prostriedkov a odradiť podvodníkov.

Komisia predložila v roku 2011 viac ako tucet legislatívnych návrhov alebo nových iniciatív zameraných na zlepšenie boja proti podvodom, ktoré majú dosah na finančné prostriedky EÚ.

Súvislosti

Komisia predkladá výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ v súlade s článkom 325 zmluvy, aby poskytla informácie o opatreniach prijatých v oblasti boja proti podvodom, ktoré sa dotýkajú finančných prostriedkov EÚ. Správa obsahuje podrobné údaje o počte údajných a potvrdených prípadov podvodov, ktoré oznámili členské štáty v rámci všetkých častí rozpočtu EÚ (t. j. príjmovej aj výdavkovej). Správa takisto prispieva k odhaleniu najrizikovejších oblastí, a to pomáha pri prijímaní cielených opatrení na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni.

Okrem údajov o oznámených podvodoch a nezrovnalostiach, vymáhaní prostriedkov a podávaní správ v členských štátoch si Komisia navyše každoročne vyberá oblasť, ktorú skúma podrobnejšie. V tomto roku sa zameriava na politiku súdržnosti. Zaznamenala zlepšenia vo finančnej kontrole a systémoch riadenia rizika napríklad v podobe právnych predpisov a usmernení, ďalej zlepšenie administratívnych postupov a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi v tejto oblasti. Členské štáty však musia posilniť monitorovanie výsledkov administratívnych vyšetrovaní a vyšetrovaní trestných činov vrátane vymáhania vrátenia prostriedkov poskytnutých príjemcovi v rámci politiky súdržnosti.

Viac informácii nájdete tu:

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom
Správu nájdete tu

Zverejnené 30. júl 2012