Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Rumunsko musí urýchlenými opatreniami dostáť svojmu záväzku k právnemu štátu a nezávislosti súdnictva

Rumunsko musí urýchlenými opatreniami dostáť svojmu záväzku k právnemu štátu a nezávislosti súdnictva

Rumunsko potrebuje nastoliť úctu k právnemu štátu a nezávislosti súdnictva, ak si má znova získať dôveru partnerov v EÚ, uvádza sa v správe, ktorú prijala Komisia v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (MSO). Správa, ktorá sa vzťahuje na obdobie piatich rokov od pristúpenia Rumunska k EÚ v roku 2007, obsahuje hodnotenie pokroku dosiahnutého v Rumunsku v danom období so zameraním na oblasť reformy súdnictva a boja proti korupcii.

Predseda Komisie J. M. Barroso povedal: „V demokratickom systéme musí byť zaručená kontrola a vyváženosť moci. Zatiaľ čo v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii sa za posledných päť rokov dosiahol pokrok, udalosti posledného mesiaca tento pokrok spochybnili. Komisia vyjadrila vážne obavy o právny štát a nezávislosť súdnictva v Rumunsku. Predseda vlády V. Ponta na tieto obavy reagoval a súhlasil s tým, že sa nimi bude urýchlene zaoberať. Komisia bude situáciu monitorovať, aby sa uistila, že tieto záväzky budú splnené. Bezodkladné a dôkladné uplatnenie odporúčaní vydaných v rámci MSO prispeje k vytvoreniu stabilného, dôveryhodného a investíciám nakloneného ekonomického prostredia a presvedčí finančné trhy.“

V správe sú zhrnuté otázniky Komisie v súvislosti s najnovším spochybňovaním právneho štátu, zo strany rumunskej vlády a parlamentu. Obsahuje niekoľko odporúčaní, ktoré by malo Rumunsko čo najskôr uplatniť. Tak by sa zrealizovali záväzky, ktorých splnenie prisľúbil predseda vlády V. Ponta predsedovi Komisie J. M. Barrosovi.

Správa z päťročnej perspektívy poukazuje na pokrok. Pri tvorbe legislatívneho rámca bolo položených viacero stavebných kameňov. Pozornosť sa presúva na vykonávanie. Miera stotožnenia s reformami sa však aj naďalej rôzni.

Rumunsko si vytvorilo základ pre rozsiahlu modernizáciu rumunského systému súdnictva. Inštitúcie ako Národné riaditeľstvo pre boj proti korupcii (DNA) a Národný bezpečnostný úrad (ANI) dosiahli presvedčivé výsledky v stíhaní korupcie na vysokej úrovni. Nedávne rozhodnutia súdov v prípadoch korupcie na vysokej úrovni účinne riešili tie najcitlivejšie prípady a súdy preukázali schopnosť potvrdiť svoju nezávislosť.
Napriek pokroku, ktorý Rumunsko dosiahlo, sa však v správe dospelo k záveru, že ciele MSO neboli splnené. Vykonávanie zákonov v niektorých oblastiach ešte len začalo, zatiaľ čo v iných k stotožneniu s reformami ešte nedošlo a proces zatiaľ nie je celkovo udržateľný a nezvratný. Súčasné spory predstavujú závažné ohrozenie doteraz dosiahnutého pokroku a vyvolávajú vážne otázniky nad budúcnosťou už začatých reforiem. Súčasné spory predstavujú závažné ohrozenie doteraz dosiahnutého pokroku a vyvolávajú vážne otázniky nad budúcnosťou už začatých reforiem.

Nedostatky reformy súdnictva a boja proti korupcii vyvolávajú obavy u väčšiny Rumunov. v bleskovom prieskume Eurobarometra, ktorí Komisia uskutočnila v máji, sa ukázalo, že 72 % Rumunov chce, aby Komisia naďalej podporovala reformy v Rumunsku, kým krajina nedosiahne úroveň porovnateľnú s ostatnými členskými štátmi.

Vo svetle posledných udalostí spochybňujúcich právny štát a nezávislosť súdnictva Komisia prijme v rámci MSO do konca tohto roka ďalšiu správu, v ktorej posúdi, či sa jej obavy riešili a či bola obnovená demokratická kontrola a rovnováha moci.

Chronológia

Komisia s platnosťou od 1. januára 2007 zriadila mechanizmus spolupráce a overovania na hodnotenie záväzkov, ktoré Rumunsko prijalo v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii. Komisia bola požiadaná o pravidelné podávanie správ o pokroku dosiahnutom v týchto oblastiach. Komisia vydala svoju prvú správu 27. júna 2007 a odvtedy podáva správy dvakrát ročne. Správy Komisie dopĺňa pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa podrobne analyzujú jednotlivé referenčné ukazovatele stanovené v rámci MSO.

Analýza Komisie vychádza z hodnotenia pokroku rumunských orgánov a z informácií, ktoré poskytli členské štáty, medzinárodné organizácie, nezávislí experti a rôzne iné zdroje. Komisia uskutočnila niekoľko misií do Rumunska, takže v správach sa zohľadňujú odpovede Rumunska na podrobné dotazníky, ktoré pripravila Komisia.

Posledná ročná správa bola uverejnená 20. júla 2011. Tú doplnila priebežná správa uverejnená 8. februára 2012.

Podrobnejšie informácie o bleskovom prieskume Eurobarometra zameranom na vnímanie nedostatkov právneho štátu v Rumunsku a na očakávania, ktoré sa v tomto kontexte spájajú s podporou Komisie, možno nájsť na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Správy v plnom znení možno nájsť na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm


Zverejnené 30. júl 2012