Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Životné prostredie: 268,4 milióna EUR na 202 nových environmentálnych projektov

Životné prostredie: 268,4 milióna EUR na 202 nových environmentálnych projektov

Európska komisia schválila financovanie 202 nových projektov v rámci programu LIFE+, fondu Európskej únie pre životné prostredie. Projekty sa týkajú akcií v oblasti ochrany prírody, environmentálnej politiky, zmeny klímy a informovanosti a komunikácie o otázkach životného prostredia. Celkové investičné náklady na tieto projekty predstavujú približne 516,5 milióna EUR, z ktorých EÚ poskytne 268,4 milióna EUR.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Pri príležitosti 20. výročia programu LIFE a smernice o biotopoch s potešením oznamujem, že vysokokvalitné projekty v oblasti životného prostredia majú trvalú podporu v celej EÚ. Najnovšie projekty LIFE+ nadväzujú na tendenciu, ktorá začala pred dvoma desaťročiami a ktorej zámerom sú inovatívne opatrenia založené na osvedčených postupoch s cieľom zlepšovania ochrany prírody, životného prostredia a riešenia zmeny klímy.“
V rámci najnovšej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v júli 2011, Komisia dostala 1 078 žiadostí z 27 členských štátov EÚ. 202 z nich bolo vybraných na spolufinancovanie prostredníctvom troch zložiek programu: LIFE+ príroda a biodiverzita, LIFE+ environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a LIFE+ informovanosť a komunikácia. Na tieto vybrané projekty poukazuje príloha k tejto tlačovej správy.

Projekty v rámci LIFE+ príroda a biodiverzita zlepšujú stav ochrany ohrozených druhov a biotopov. Z 268 doručených návrhov Komisia vybrala na financovanie 76 projektov, ktoré predložili partnerstvá zložené z organizácií na ochranu prírody, orgánov štátnej správy a iných subjektov. Tieto projekty z 22 členských štátov predstavujú celkovú investíciu vo výške 241,8 milióna EUR, z čoho EÚ poskytne 136 miliónov EUR. 71 projektov sú projekty Natura, ktoré prispievajú k vykonávaniu smernice o vtáctve a/alebo smernice o biotopoch a siete Natura 2000. Ďalších päť projektov sa zaoberá otázkami všeobecne súvisiacimi s biodiverzitou.

Projekty v rámci LIFE+ environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia sú pilotné projekty prispievajúce k rozvoju inovačných koncepcií politík, technológií, metód a nástrojov. Zo 607 doručených návrhov Komisia vybrala na financovanie 113 projektov, ktoré predložili rozličné súkromné aj verejné organizácie z daného odvetvia. Víťazné projekty predstavujú celkovú investíciu vo výške 258,4 milióna EUR, z čoho približne 124,4 milióna EUR poskytne EÚ.

Komisia sa bude podieľať viac ako 31,4 miliónom EUR na 23 projektoch v rámci tejto zložky programu, ktoré sa priamo zaoberajú zmenou klímy, s celkovým rozpočtom 67,8 milióna EUR. Okrem toho mnoho ďalších projektov zameriavajúcich sa na iné otázky bude mať takisto nepriamy vplyv na emisie skleníkových plynov. Dve ďalšie dôležité oblasti záujmu sú tematika odpadu, ktorou sa zaoberá 29 projektov, a tematika vody, ktorej sa týka 19 zvolených projektov.

Projekty v rámci LIFE+ informovanie a oznamovanie sprístupňujú informácie a zlepšujú povedomie o otázkach životného prostredia, vzdelávajú a zvyšujú informovanosť v záujme prevencie lesných požiarov. Z 203 doručených návrhov Komisia vybrala na financovanie 13 projektov, ktoré predložili rozličné verejné aj súkromné organizácie pôsobiace v oblasti prírody a/alebo životného prostredia. Vybrané projekty z 9 členských štátov predstavujú celkové investície vo výške 16,2 milióna EUR, z čoho EÚ poskytne približne 7,2 milióna.

Chronológia

LIFE+ je európsky finančný nástroj pre životné prostredie s celkovým rozpočtom 2,143 miliardy EUR na obdobie rokov 2007 – 2013. V rámci programu LIFE+ Komisia každoročne uverejňuje jednu výzvu na predkladanie návrhov projektov.

Viac informácií:


Pozri prílohu so zhrnutím a kontaktnou adresou pri všetkých nových projektoch rozdelených podľa jednotlivých krajín
Všetky informácie o LIFE+
Môžete sa obrátiť aj na príslušné vnútroštátne orgány

Zverejnené 30. júl 2012