Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Potraviny: Z najnovšej správy vyplýva, že kontroly EÚ zaisťujú bezpečnosť našich potravín

Potraviny: Z najnovšej správy vyplýva, že kontroly EÚ zaisťujú bezpečnosť našich potravín

V uverejnenej správe Európskej komisie sa uvádza, že vďaka systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) sa zabránilo mnohým rizikám týkajúcim sa bezpečnosti potravín alebo sa zmiernili a že kontroly bezpečnosti zaisťujú bezpečnosť našich potravín. RASFF zohráva dôležitú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti v rámci celého reťazca „z farmy na vidličku“ tým, že spúšťa rýchlu reakciu, keď sa zistí riziko týkajúce sa bezpečnosti potravín. Všetci členovia systému RASFF sú okamžite informovaní o vážnych rizikách zistených v potravinách alebo krmivách, takže môžu spoločne a koordinovaným spôsobom reagovať na hrozby týkajúce sa bezpečnosti potravín s cieľom ochrániť zdravie občanov EÚ.

John Dalli, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, v tejto súvislosti uviedol: „Európski spotrebitelia sa môžu spoliehať na najprísnejšie normy týkajúce sa bezpečnosti potravín na svete. Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá EÚ je kľúčovým nástrojom, keďže umožňuje identifikáciu rizík a ich odstránenie z európskeho trhu. RASFF posilňuje dôveru našich spotrebiteľov v náš systém bezpečnosti potravín a krmív. V roku 2011 sme riešili niekoľko závažných krízových situácií, akými boli dôsledky jadrovej katastrofy vo Fukushime a krízy spôsobené dioxínmi a baktériou E. coli. EÚ ich dokázala vyriešiť a poučenie, ktoré z toho všetkého pre nás vyplýva, nás bezpochyby bude usmerňovať, aby sme sa v budúcnosti ešte zlepšili.“

Celkové výsledky

V roku 2011 bolo v rámci systému RASFF podaných 9 157 oznámení týkajúcich sa nedodržania potravinárskych právnych predpisov EÚ, z ktorých 617 sa týkalo vážnych rizík.

Väčšina z oznámení boli skôr následné oznámenia (5 345) než nové oznámenia (3 812). Odráža to zvýšenú účinnosť systému s lepším zameraním a rozsiahlejšími následnými opatreniami.

Z 3 812 nových oznámení: 3 139 sa týkalo potravín, 361 sa týkalo krmív a 312 sa týkalo materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami. Najčastejšie sa podávali správy o problémoch súvisiacich s aflatoxínmi v krmivách, sušenom ovocí a orechoch a migráciou chemických látok z kuchynských nástrojov pochádzajúcich z Číny.

Zaistenie bezpečnejšieho dovozu

Jedným z dôležitých úspechov bolo posilnenie kontrol bezpečnosti na hraniciach EÚ. Takmer polovica oznámení sa týkala potravín a krmív odmietnutých na hraniciach EÚ. Keď sa takýto výrobok identifikuje, RASFF informuje predmetnú krajinu mimo EÚ a požiada ju o nápravné opatrenie a zabránenie zopakovaniu problému. Ak sa odhalí vážny a pretrvávajúci problém, Komisia predmetnú krajinu požiada o uplatnenie urgentných nápravných opatrení, ako napríklad odňatie licencie, zablokovanie vývozu alebo zintenzívnenie kontrol.

Zmierňovanie rizík a riadenie kríz

Systém RASFF nám v posledných rokoch pomohol reagovať na niekoľko závažných výskytov nákaz prenášaných potravinami, ako boli krízy spôsobené dioxínmi a baktériou E. coli. V roku 2011 bol systém RASFF kľúčovým aktérom v riadení dvoch významných udalostí ohrozujúcich bezpečnosť potravín: katastrofa vo Fukushime a kríza spôsobená baktériou E. coli.
Kríza spôsobená baktériou E. coli predstavovala jeden z najzávažnejších výskytov potravinovej nákazy v histórii EÚ, ktorej podľahlo viac než 50 ľudí, najmä v Nemecku. Pracovná skupina odborníkov nepretržite pracovala na identifikácii zdroja nákazy a uľahčení rýchlej výmeny informácií, čo umožnilo orgánom potravinovej bezpečnosti efektívne reagovať a zmierniť zdravotné a hospodárske účinky krízy.
Katastrofa vo Fukushime: Po úniku rádioaktivity z jadrovej elektrárne Daiichi vo Fukushime v marci 2011 Komisia požiadala členské štáty prostredníctvom systému RASFF o analýzu úrovní rádioaktivity v krmive a potravinách dovážaných z Japonska. Komisia prijala predbežné opatrenie, ktorým sa vyžaduje, aby japonské orgány vykonávali kontroly pred vývozom všetkých vyvážaných krmív a potravín z postihnutej zóny a aby sa vykonávali náhodné kontroly v mieste vstupu.

Týmito opatreniami sa zabezpečila veľmi vysoká úroveň ochrany verejného zdravia. Potvrdilo sa, že RASFF je nenahraditeľný, pokiaľ ide o účinnú a rýchlu komunikáciu s členskými štátmi o vývoji situácie, opatreniach, ktoré sa majú prijať, a výsledkoch kontrol. Opatrenia sa naďalej uplatňujú aj v roku 2012 a pravidelne sa skúmajú.

Poučenie

Z krízy v roku 2011 vyplýva viacero poučení uvedených v dokumente Komisie, ktorý bol dnes takisto predložený. Medzi kľúčové oblasti, na ktoré sa v ňom poukázalo, patrí:

 • Posilnenie RASFF spustením iRASFF – online platformy pre oznámenia, ktorá pomôže RASFF fungovať rýchlejšie a efektívnejšie než kedykoľvek predtým.

 • Revízia existujúcich štandardných pracovných postupov pri riadení krízy, pričom sa poskytne dostatočná pružnosť.

 • Revízia pravidiel o vysledovateľnosti na zvýšenie rýchlosti a efektívnosti spätného vysledovania nebezpečných výrobkov a ich stiahnutia z trhu.

 • Poskytovanie odbornej prípravy venovanej prešetrovaniu nákaz prenášaných potravinami a riadeniu ich výskytu, ako aj hygiene v prvovýrobe, pre hlavných obchodných partnerov [prostredníctvom programu EÚ Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny a v spolupráci s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)].

 • Vývoj osobitných pravidiel týkajúcich sa produkcie osiva a klíčkov.

 • Zlepšenie koordinácie činností v oblasti krízovej komunikácie.


 • Ďalšie kroky

  Komisia bude spolu s členskými štátmi pokračovať v zlepšovaní systémov podávania správ, ktoré umožňujú vnútroštátnym orgánom lepšie zamerať výber vzoriek a inšpekcie so zreteľom na ich existujúce zdroje.

  Bude sa takisto pokračovať v práci na zlepšení systému RASFF a spôsobe spolupráce rôznych sietí a systémov varovania. Úsilie sa zameria na vznikajúce riziká, ako aj na vykonávanie opatrení uvedených v dokumente o poučení z minulosti.

  Viac informácií o RASFF:
  http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm


  Zverejnené 30. júl 2012