Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Predchádzanie úpadku prostredníctvom riešenia problematiky oneskorených platieb

Predchádzanie úpadku prostredníctvom riešenia problematiky oneskorených platieb

Platobná neschopnosť vedie v EÚ k strate 450 000 pracovných miest a výška nezaplatených dlhov dosahuje 23,6 miliardy EUR ročne. 57 % podnikov v Európe hlási problémy s likviditou v dôsledku oneskorených platieb, čo predstavuje 10 % nárast oproti minulému roku. Každý deň v Európe krachujú desiatky malých a stredných podnikov, pretože ich faktúry neboli uhradené. V snahe zastaviť tento poškodzujúci trend oneskorených platieb v Európe podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani dnes otvoril v Ríme informačnú kampaň, ktorá bude prebiehať vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a v Chorvátsku a ktorej cieľom bude podporiť rýchlu transpozíciu smernice o oneskorených platbách do vnútroštátnych právnych predpisov, a to aj pred posledným termínom 16. marca 2013. Smernica 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách je nástrojom EÚ na boj proti oneskoreným platbám. Kampaň kladie osobitný dôraz na zabezpečenie toho, aby malé a stredné podniky poznali nové práva, ktoré im priznáva táto smernica, a aby ich vedeli využiť.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Každý rok krachujú tisícky malých a stredných podnikov, ktoré čakajú na úhradu svojich faktúr. Sme odhodlaní zastaviť tento poškodzujúci trend oneskorených platieb v Európe, ktorý je už dlho predmetom znepokojenia v podnikateľskom prostredí. Jednoznačne existuje naliehavá potreba, aby členské štáty čo najskôr transponovali smernicu o oneskorených platbách do svojich vnútroštátnych predpisov. To našim malým a stredným podnikom zabezpečí kľúčovú podporu v súčasnej hospodárskej kríze, ktorá sťažuje prístup k úverom. Taktiež je životne dôležité, aby európske podniky, najmä malé a stredné podniky, poznali svoje práva a vedeli ich čo najlepšie využiť.

Viac informácií o smernici o oneskorených platbách a informácie o seminároch v členských štátoch nájdete na tejto internetovej stránke.

Informačná kampaň na urýchlenie transpozície nových ustanovení o oneskorených platbách

Pre malé a stredné podniky je obzvlášť ťažké presadiť si svoje právo na včasné platby. Oneskorené platby môžu viesť k vysokým stratám, pokiaľ ide o čas a peniaze, a spory môžu pokaziť vzťahy so zákazníkmi. Smernica stanovuje právny rámec na vymáhanie platieb od dlžníkov.

Cieľom informačnej kampane je zvýšiť informovanosť medzi hlavnými európskymi zainteresovanými stranami, najmä malými a strednými podnikmi a verejnými orgánmi, o nových právach, ktoré priznáva smernica, a zároveň podporiť jej skoré vykonanie. Súčasťou kampane je tiež fórum na vzájomnú výmenu najlepších postupov, ktoré majú malým a stredným podnikom pomôcť docieliť včasnosť platieb.

Nové pravidlá sú jednoduché:

  • Verejné orgány musia zaplatiť za tovar a služby, ktoré obstarajú, do 30 dní alebo, za veľmi výnimočných okolností, do 60 dní.

  • Zmluvná sloboda v obchodných transakciách medzi podnikmi: podniky by mali uhradiť svoje faktúry do 60 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodli inak a pokiaľ nie je táto dohoda zjavne nevýhodná pre veriteľa.

  • Podniky majú v prípade oneskorenej platby automaticky nárok na úrok z omeškania a môžu získať paušálnu sumu vo výške najmenej 40 EUR ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby. Taktiež môžu žiadať náhradu za všetky ďalšie primerané náklady spojené s vymáhaním.

  • Výška zákonnej sadzby úrokov z omeškania sa zvyšuje na hodnotu, ktorá je najmenej 8 percentuálnych bodov nad referenčnou sadzbou Európskej centrálnej banky. Verejné orgány nie sú oprávnené stanoviť výšku sadzby úrokov z omeškania pod túto hodnotu.

  • Pre podniky je teraz ľahšie napadnúť zjavne nevýhodné podmienky a praktiky pred vnútroštátnymi súdmi.

  • Väčšia transparentnosť a zvyšovanie informovanosti: členské štáty sú povinné uverejňovať sadzby úrokov z omeškania, aby boli všetky zúčastnené strany informované.

  • Členské štáty sa vyzývajú, aby vypracovali kódexy včasného uhrádzania platieb.

  • Členské štáty môžu zachovať alebo uviesť do účinnosti právne a iné predpisy, ktoré sú výhodnejšie pre veriteľov než ustanovenia smernice.

Nové opatrenia nie sú pre podniky povinné, t. j. podniky nadobúdajú právo konať, ale nie sú povinné ho využiť. V niektorých prípadoch môžu podnikatelia uprednostniť predĺženie lehoty splatnosti o niekoľko dní alebo týždňov, aby si udržali dobré obchodné vzťahy s určitým klientom. Nové opatrenia sú však povinné pre verejné orgány. Mali by viesť príkladom a preukázať svoju spoľahlivosť a efektívnosť tým, že budú dodržiavať ich zmluvy.

Súvislosti

Účelom smernice o oneskorených platbách je boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Vychádza z iniciatívy Small Business Act, ktorá odzrkadľuje vôľu Komisie uznať ústrednú úlohu malých a stredných podnikov v ekonomike EÚ a zdôrazňuje, že účinný prístup k financovaniu je jedným z hlavných problémov, ktorým čelia malé a stredné podniky.


Zverejnené 5. október 2012