Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia zaregistruje iniciatívu za „zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“

Komisia zaregistruje iniciatívu za „zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“

Európska komisia dnes rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“.

Organizátori tejto európskej iniciatívy občanov vyzývajú Komisiu, aby navrhla právny akt, ktorým sa navždy ukončí náhodné a svojvoľné využívanie biometrických údajov takými formami, ktoré môžu viesť k hromadnému sledovaniu alebo akémukoľvek neprimeranému zasahovaniu do základných práv. Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prijateľná, pretože spĺňa potrebné podmienky. Preto rozhodla o jej zaregistrovaní. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala podstatu iniciatívy.

Po dnešnej registrácii iniciatívy môžu organizátori v najbližších 6 mesiacoch začať proces zbierania podpisov na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa bude musieť k iniciatíve do šiestich mesiacov vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Zdroj: Európska komisia

Tlačová správa
Európska iniciatíva občanov – „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“
Európska iniciatíva občanov – webové sídlo

Zverejnené 7. január 2021