Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > CARS 2020: Akčný plán pre silný, konkurencieschopný a udržateľný automobilový priemysel v Európe

CARS 2020: Akčný plán pre silný, konkurencieschopný a udržateľný automobilový priemysel v Európe

Automobilový priemysel, na ktorý pripadá 12 miliónov pracovných miest, je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie prosperity a vytváranie pracovných miest v Európe. Je potrebné, aby si EÚ udržala automobilový priemysel na svetovej úrovni a produkovala energeticky najúčinnejšie a najbezpečnejšie vozidlá na svete a zároveň poskytla prácu miliónom vysokokvalifikovaných ľudí. S cieľom naplniť túto víziu dnes Európska komisia predložila akčný plán CARS 2020 zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti tohto odvetvia do roku 2020.

Komisia navrhuje vyvinúť intenzívne úsilie zamerané na inováciu formou zefektívnenia výskumu a inovácií v rámci európskej iniciatívy pre ekologické vozidlá. Na účely financovania rozvíjajúcich sa inovácií a s cieľom umožniť prístup malým a stredným podnikom k úverom sa posilní spolupráca s Európskou investičnou bankou. Normalizované nabíjacie rozhranie EÚ poskytne regulačnú istotu potrebnú na to, aby sa mohla presadiť výroba elektrických automobilov vo veľkom meradle.
Inovácie v automobilovom priemysle sa budú stimulovať aj pomocou obsiahleho balíka opatrení zameraných na zníženie CO2, emisií znečisťujúcich látok a hluku s cieľom zlepšiť bezpečnosť na cestách a vyvinúť technologicky vyspelé inteligentné dopravné systémy.
Komisia zároveň navrhuje riešiť aj naliehavé problémy v odvetví automobilového priemyslu. V reakcii na pokles dopytu zaznamenaný na európskych automobilových trhoch a oznámenia o zatváraní závodov sa Komisia v novembri stretne s výrobcami automobilov a zástupcami odborových organizácií, a pred nastávajúcim zasadnutím Rady pre konkurencieschopnosť s ministrami zodpovednými za priemyselné odvetvie, aby prehodnotili opatrenia zamerané na koordinované riešenie súčasnej krízy. Automobilový priemysel je dôležitý v celej Európe, preto je potrebné reagovať na celoeurópskej úrovni. Táto rekcia by mala byť zameraná na riešenie problémov súvisiacich s nadmernou kapacitou, sociálnymi a technologickými investíciami, ako aj na opatrenia v rámci štátnej pomoci a na strane dopytu, a po nej bude nasledovať diskusia na najvyššej politickej úrovni.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Európa produkuje najlepšie automobily na svete. Komisia má záujem o to, aby si túto vedúcu pozíciu udržala a získala ešte väčší náskok v oblasti bezpečnosti a environmentálneho správania. To je dôvod, prečo dnes predstavuje stratégiu pre automobilový priemysel, a prijme aj naliehavé opatrenia, ktoré budú zamerané na riešenie aktuálnych problémov v tomto odvetví a na koordinovanú reštrukturalizáciu. Tento plán zameraný na automobilový priemysel je prvým ovocím, ktoré priniesla stratégia Komisie v oblasti novej priemyselnej revolúcie predstavená 10. októbra. Automobilový priemysel má všetky predpoklady na to, aby prekonal súčasné problémy, zachoval si konkurencieschopnosť, posilnil udržateľnosť, a aby si udržal svoju výrobnú základňu v Európe. Vzhľadom na svoj multiplikačný efekt, ktorý v hospodárstve má, by mal dokonca poskytnúť silný impulz pre zachovanie silnej priemyselnej základne v Európe. Dnešný akčný plán poskytne automobilovému priemyslu všetku potrebnú politickú podporu.“

Globalizácia a nové technológie ponúkajú príležitosti v sektore so zvyšujúcou sa konkurencieschopnosťou
Je pravdepodobné, že v nastávajúcej dekáde sa výrazne zvýši počet automobilov predávaných v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách a ponúknu sa príležitosti pre automobilový priemysel EÚ, ktoré však bude sprevádzať vysoký tlak na zlepšenie udržateľnosti a na boj proti narastajúcej globálnej hospodárskej súťaži.
Akčný plán zahŕňa konkrétne návrhy iniciatív príslušných politík s cieľom:

1. podporiť investície do vyspelých technológií a inovácií v záujme ekologických vozidiel, napr. formou

  • súhrnného balíka opatrení zameraných na zníženie CO2, emisií znečisťujúcich látok a hluku,

  • opatrení zameraných na bezpečnosť na cestách vrátane inteligentných dopravných systémov,

  • zavádzania infraštruktúry pre alternatívne formy pohonu (elektrina, vodík a zemný plyn),

  • normy EÚ pre nabíjacie rozhranie pre elektrické vozidlá,

  • európskej iniciatívy pre ekologické vozidlá v rámci rámcového programu Horizont 2020 s cieľom podporiť investíciu do výskumu a inovácií;

2. zlepšiť podmienky trhu, napríklad formou:

  • posilnenia jednotného trhu s vozidlami pomocou vylepšeného systému typového schvaľovania vrátane dohľadu nad trhom s cieľom zabrániť nekalej súťaži,

  • zefektívnenia finančných stimulov zameraných na ekologické vozidlá,

  • konzistentného uplatňovania zásad inteligentnej regulácie vrátane uplatňovania kontroly hlavných iniciatív príslušných politík z hľadiska konkurencieschopnosti s cieľom odhadnúť špecifický dosah hlavných iniciatív príslušných politík na automobilový priemysel;

3. podporiť priemyselné odvetvie pri vstupe na globálny trh formou:

  • uzatvárania vyvážených obchodných dohôd, starostlivého hodnotenia kumulatívnych vplyvov týchto obchodných dohôd, ako aj podpory a ďalšieho rozvíjania bilaterálnych dialógov s hlavnými partnerskými tretími krajinami a

  • zintenzívnenia práce na medzinárodnej harmonizácii predpisov o vozidlách, ktorých hlavným cieľom je dosiahnuť medzinárodné typové schválenie vozidiel, a na globálnych požiadavkách týkajúcich sa bezpečnosti elektrických vozidiel a ich batérií;

4. podporiť investíciu do zručností a odbornej prípravy, ktoré by mali byť súčasťou štrukturálnych zmien, a predvídať, ktoré pracovné miesta a zručnosti budú potrebné, napr. tak, že bude vyzývať k využívaniu Európskeho sociálneho fondu (ESF) na tento účel.

Ďalšie kroky

Komisia a členské štáty musia vykonávať politiky, ktoré boli oznámené. Úlohou automobilového priemyslu bude dosiahnuť nové ambiciózne ciele, ktoré sa stanovili. Na účely monitorovania tohto procesu a plynulého dialógu so zainteresovanými stranami sa zavedie cielený postup s názvom „CARS 2020“.

Údaje o automobilovom priemysle v Európe
Automobilový priemysel ako celok (výrobcovia automobilov, dodávateľský reťazec a služby po predaji vrátane tisícok MSP) má pre európske hospodárstvo strategický význam, keďže predstavuje 12 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest, 4 % HDP a 90 miliárd EUR obchodného prebytku (údaje za rok 2011). Toto priemyselné odvetvie je najväčším súkromným investorom do výskumu a inovácií. Jeho ročné výdavky na tento účel predstavujú približne 30 miliárd EUR.

Súvislosti

Akčný plán dáva novým prioritám príslušných politík navrhnutých v nedávnom oznámení o priemyselnej politike prvú konkrétnu podobu. Vychádza z výsledkov skupiny na vysokej úrovni CARS 21, v ktorej boli zastúpení siedmi komisári, ako aj členské štáty a kľúčové zainteresované strany (vrátane zástupcov priemyselného odvetvia a MVO). Skupina CARS 21 po obnovení svojej činnosti v roku 2010 prijala v júni 2012 záverečnú správu.

Viac informácií možno nájsť na webovej stránke CARS 21

Zverejnené 9. november 2012