Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vízová politika podporujúca hospodársky rast v EÚ

Vízová politika podporujúca hospodársky rast v EÚ

V prijatom strategickom oznámení Komisia skúma, akým spôsobom by vykonávanie a vývoj spoločnej vízovej politiky mohli pomôcť rastu v EÚ zjednodušením možností cestovania pre návštevníkov z tretích krajín, ktorí by chceli navštíviť EÚ.

Odvetvie cestovného ruchu, v ktorom bolo v roku 2011 zamestnaných celkovo 18,8 mil. ľudí, sa stalo jedným z najväčších zamestnávateľov v Európskej únii a dôležitým hnacím prvkom hospodárskeho rastu a rozvoja. V roku 2011 zahraniční návštevníci minuli 330,44 mld. EUR. Najnovšie odhady naznačujú, že tieto údaje sa pravdepodobne v roku 2022 zvýšia na 20,4 mil. pracovných miest a 427,31 mld. EUR.

Uplatňovanie súčasných vízových pravidiel v plnej miere by mohlo zabezpečiť, že EÚ bude naďalej príťažlivou destináciou aj pre ďalších návštevníkov/štátnych príslušníkov tretích krajín, a že sa zároveň podporí hospodárska aktivita EÚ a vytváranie pracovných miest. Cestovný ruch má značný vplyv na hospodárstvo ako také, keďže turisti platia za ubytovanie, stravu a nápoje, dopravu, zábavu, nákupy a pod.

„Vzhľadom na súčasný hospodársky útlm by sme sa mali snažiť zvýšiť príliv turistov do Európy, pričom by sme mali zaistiť bezpečnosť na našich hraniciach“ uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. „Zjednodušenie možností návštevy Európy pre legitímnych návštevníkov, ktorí nepredstavujú bezpečnostné riziko, môže iba posilniť našu pozíciu najobľúbenejšej svetovej turistickej destinácie, ktorá je vítaným úspechom nášho hospodárstva“ doplnila komisárka.

„Cestovný ruch a zjednodušenie cestovania boli vždy medzi prioritami v mojom programe. Veľmi ma teší, že skvelá spolupráca medzi mojím útvarom a útvarom komisárky Malströmovej prináša výsledky. Toto oznámenie pokladám za míľnik v tom zmysle, že Komisia oficiálne uznáva význam zohľadňovania hospodárskych aspektov pri prijímaní rozhodnutí v oblasti vízovej politiky“ uviedol podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani.

Údaje ukazujú, že za posledné roky sa počet vydaných víz výrazne zvýšil a že počet odmietnutí udelenia víz zostáva nízky. V roku 2011 bolo vydaných približne 460 000 schengenských víz v Indii, v roku 2007 to bolo 340 000. Aj počet víz vydaných v Číne sa výrazne zvýšil: 560 000 víz v roku 2008 v porovnaní s 1 026 000 v roku 2011. V Rusku bolo v roku 2011 vydaných približne 5 152 000 víz v porovnaní s 3 500 000 v roku 2007.
Bolo by však stále možné urobiť viac pre zvýšenie prílivu turistov z tých krajín, ktoré majú veľký potenciál z hľadiska prílivu turistov, ako aj z hľadiska rastúcej kúpnej sily.

Zlepšenie pravidiel týkajúcich sa zjednodušenia cestovania

Ak budú konzuláty členských štátov správne uplatňovať vízový kódex, je už možné toho veľa dosiahnuť a prekonať mnohé prekážky na základe existujúcich vízových pravidiel. Konzuláty by mali najmä presadzovať lehotu 15 dní na dohodnutie stretnutia, lehotu 15 dní na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o víza, dostupnosť formulárov žiadostí v jazyku hostiteľskej krajiny a mali by posúdiť možnosť vydávať víza na viac vstupov.

Z dlhodobého hľadiska by sa mohli preskúmať aj možné zmeny súčasných vízových pravidiel vrátane:

  • zjednodušenie a skrátenie postupov (preskúmanie všetkých krokov postupu vrátane podania žiadosti o víza sprostredkovateľmi/cestovnými agentúrami a konzultácií vopred);

  • objasnenie definície príslušného konzulátu zodpovedného za spracovanie žiadosti o víza;

  • zjednodušenie formulára žiadosti;

  • zjednodušenie/objasnenie požiadaviek na podpornú dokumentáciu;

  • objasnenie pravidiel týkajúcich sa upustení od vízových poplatkov;

  • objasnenie pravidiel týkajúcich sa vydávania víz na viac vstupov;

  • zlepšenie konzulárnej organizácie a spolupráce napr. opätovným vymedzením právneho rámca pre spoločné centrá pre podávanie žiadostí, uľahčením zriaďovania takýchto centier a ich fungovania;

  • posilnenie miestnej schengenskej spolupráce (zosúladenie vízových postupov v krajinách schengenského priestoru), aby bola efektívnejšia.
Okrem toho by sa mal zohľadniť aj technologický vývoj. Napríklad Komisia čoskoro predloží právny návrh týkajúci sa „inteligentných hraníc," ktorého cieľom je zabezpečiť plynulejší cestovný tok na vonkajších hraniciach EÚ.

Užitočné odkazy

Webová stránka a Twitter komisárky Cecilie Malmströmovej: website
Webová stránka a Twitter GR pre vnútorné záležitosti website
Webová stránka a Twitter podpredsedu Európskej komisie Antonia Tajaniho website
Webová stránka GR pre priemysel a podnikanie website (Cestovný ruch)

Zverejnené 13. november 2012