Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jesenná prognóza na roky 2012 – 2014: Situácia je aj naďalej zložitá

Jesenná prognóza na roky 2012 – 2014: Situácia je aj naďalej zložitá

Krátkodobý výhľad pre hospodárstvo EÚ zostáva nestabilný, ale v roku 2013 sa počíta s postupným obnovením rastu HDP a v roku 2014 s jeho ďalším posilnením.

V roku 2012 by sa mal HDP v EÚ v ročnom horizonte znížiť o 0,3 % a v eurozóne o 0,4 %. V roku 2013 by mal rast HDP dosiahnuť v EÚ 0,4 % a v eurozóne 0,1 %. Nezamestnanosť v EÚ by podľa očakávaní mala zostať veľmi vysoká.

Rozsiahle vnútorné a vonkajšie nerovnováhy, ktoré vznikli v predkrízových rokoch, sa zmenšujú, tento proces však v niektorých krajinách naďalej vplýva na domáci dopyt a hospodárska činnosť v jednotlivých členských štátoch sa významne odlišuje. Zároveň sa postupne obnovuje konkurencieschopnosť stratená v prvej dekáde existencie hospodárskej a menovej únie v niektorých členských štátoch, takže rast vývozu by sa mal postupne zvyšovať v závislosti od opätovného zrýchľovania celosvetového obchodu. Tento proces obnovovania rovnováhy je posilňovaný ďalším pokrokom pri konsolidácii verejných financií.

Prijaté štrukturálne reformy by mali začať prinášať ovocie počas obdobia, ktorého sa týka predpoveď, kým pokrok pri budovaní štruktúry hospodárskej a menovej únie naďalej posilňuje dôveru. Toto by malo pripraviť cestu pre intenzívnejší a rovnomernejší rozvoj v roku 2014. V roku 2014 by mal rast HDP dosiahnuť v EÚ 1,6 % a v eurozóne 1,4 %.

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, povedal: „Európa prechádza zložitým procesom obnovovania makroekonomickej rovnováhy, ktorý bude ešte nejaký čas pokračovať. Naše prognózy poukazujú na postupné zlepšovanie výhľadu rastu v Európe od začiatku budúceho roku. Významné politické rozhodnutia položili základy pre posilňovanie dôvery. Napätie na trhu sa znížilo, nie je však dôvod na prehnanú spokojnosť. Európa musí naďalej spájať zdravé fiškálne politiky so štrukturálnymi reformami s cieľom vytvoriť podmienky pre udržateľný rast, aby nezamestnanosť klesla zo súčasnej neprijateľne vysokej úrovne.“

Mierne oživenie v roku 2013

Po poklese rastu zaznamenanom v druhom štvrťroku 2012 sa neočakáva oživenie pred koncom roka. Rast HDP v roku 2013 má byť veľmi mierny, až kým v roku 2014 nedôjde k jeho čiastočnému upevneniu. K rastu by mal aj naďalej prispievať čistý vývoz. Očakáva sa, že domáci dopyt v horizonte prognózy zostane v roku 2013 slabý a zosilnie až v roku 2014, pretože ho oslabuje prebiehajúci proces znižovania zadlženosti v niektorých členských štátoch a prerozdeľovanie zdrojov medzi odvetviami. Tento proces by mal poznamenať trh práce. Nezamestnanosť by podľa očakávaní mala v roku 2013 kulminovať tesne po 11 % v EÚ a pod 12 % v eurozóne, aj keď s veľkými rozdielmi medzi jednotlivými členskými štátmi.

Zatiaľ čo finančné náklady pre EÚ ako celok sú nízke, medzi jednotlivými členskými štátmi sa výrazne odlišujú. Vďaka nedávnym politickým rozhodnutiam sa uvoľnilo napätie, aj keď problémy v časti bankového sektora a slabé hospodárstvo budú pravdepodobne aj naďalej sťažovať poskytovanie úverov.

K hlavným hnacím silám inflácie spotrebiteľských cien v posledných štvrťrokoch naďalej patrilo zvyšovanie cien energie a nepriamych daní. Základné domáce cenové tlaky sú však potlačené a predpokladá sa, že počas roku 2013 inflácia klesne pod 2 %.

Pokrok vo fiškálnej konsolidácii

Fiškálna konsolidácia dosahuje pokrok. Očakáva sa, že v roku 2012 deficity verejných financií klesnú v EÚ na 3,6 % a v eurozóne na 3,3 %. Z dostupných informácií z rozpočtov na rok 2013 vyplýva pokračujúca, ale mierne spomalená konsolidácia, pričom sa predpokladajú celkové deficity verejných financií v EÚ 3,2 % a v eurozóne 2,6 %. To sa odzrkadľuje aj v štrukturálnych zlepšeniach rozpočtového salda, ktoré by v EÚ malo byť 1,1 percentuálneho bodu HDP v roku 2012 and 0,7 percentuálneho bodu HDP v roku 2013 a v eurozóne 1,3 percentuálneho bodu HDP v roku 2012 a 0,9 percentuálneho bodu HDP v roku 2013. Dlh verejnej správy v roku 2012 predstavuje 93 % HDP v eurozóne a 87 % HDP v EÚ. Podľa prognóz stúpne v roku 2013 na 95 % HDP v eurozóne a na 89 % v EÚ, potom sa však ustáli.

Vďaka silným politickým akciám na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a vďaka pokroku pri reformovaní inštitucionálneho rámca hospodárskej a menovej únie sa znížili riziká ohrozujúce perspektívy rastu. Dôveru a budúce vyhliadky rastu by ovplyvnilo, keby zamestnanosť bola horšia, než sa predpokladalo. Na druhej strane vzhľadom na nedávne politické rozhodnutia môže napätie na finančnom trhu v EÚ ustupovať rýchlejšie a dôvera sa môže posilniť viac, než sa očakáva, čo by mohlo mať kladný vplyv na domáci dopyt. Výhľadové riziká v oblasti inflácie sú však vo veľkej miere vyvážené.

Podrobná správa je k dispozícii na adrese

Zverejnené 13. november 2012