Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dávky v starobe

Dávky v starobe

Európska komisia podala podnet na začatie konania na Súdnom dvore EÚ voči Slovensku za to, že odmieta vyplácať jednu z dávok v starobe, tzv. vianočný príspevok, dôchodcom žijúcim v iných členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Podľa práva EÚ nmožno nárok na dávku v starobe podmieniť pobytom dôchodcu v tom členskom štáte, v ktorom si dôchodca uplatňuje nárok na dávku. Toto pravidlo umožňuje dôchodcom, aby sa po odchode do dôchodku mohli presťahovať do iného členského štátu a naďalej dostávať starobný dôchodok.

Podľa slovenských právnych predpisov majú všetky osoby, ktoré poberajú zákonný starobný dôchodok alebo dôchodky vo výške, ktorá nepresahuje 60 % priemernej mzdy na Slovensku, nárok na vyplatenie vianočného príspevku. Táto dávka sa však nevypláca dôchodcom žijúcim mimo územia Slovenska. V dôsledku toho sú dôchodcovia, ktorí poberajú starobné dôchodky podľa slovenských zákonov a ktorí žijú v inom členskom štáte, znevýhodnení oproti dôchodcom žijúcim na Slovensku.

Keďže účelom vianočného príspevku je kompenzácia zvýšených životných nákladov dôchodcov, príspevok sa v zmysle výkladu Súdneho dvora EÚ považuje za dávku v starobe podľa pravidiel EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Súvislosti

Komisia upovedomila slovenské orgány po tom, čo jej boli doručené sťažnosti od slovenských občanov žijúcich v zahraničí. V novembri 2012 Komisia požiadala Slovensko, aby zastavilo diskrimináciu voči dôchodcom žijúcim v zahraničí, ale slovenské orgány Komisii neoznámili žiadne opatrenia, ktoré na tento účel prijali. Naopak slovenské orgány vo svojej oficiálnej odpovedi adresovanej Komisii potvrdili, že slovenským dôchodcom žijúcim v inom členskom štáte nebudú vianočný príspevok vyplácať a že naďalej namietajú uvedenú právnu klasifikáciu tohto príspevku podľa práva EÚ.

Ďalšie informácie

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ
Ďalšie informácie o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov
Webová stránka komisára Lászlóa Andora

Zverejnené 2. máj 2013