Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Návrh rozpočtu EÚ na rok 2015 zameraný na podporu hospodárskeho rastu v Európe napriek finančným obmedzeniam

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2015 zameraný na podporu hospodárskeho rastu v Európe napriek finančným obmedzeniam

„Kombinácia dedičstva minulosti a pomoci Európe prekonať krízu, a to s obmedzenejšími zdrojmi.“ Takto Janusz Lewandowski, komisár EÚ pre rozpočet, charakterizuje návrh rozpočtu EÚ na rok 2015. Väčšina záväzkov je určená na budúce projekty, ktoré hospodársky posilnia Európu, zatiaľ čo 40 % platieb naďalej pokrýva projekty financované EÚ z finančného obdobia 2007 – 2013. Komisia takisto navrhuje ďalšie zníženie počtu zamestnancov o 1 %. Ide o tretie takéto zníženie za posledné tri roky.

„Rozpočet EÚ spája malú časť zdrojov 28 krajín v čo najväčší prospech viac než 500 miliónov Európanov“, dodáva Janusz Lewandowski. „Pomáha zamedziť duplicite úsilia na vnútroštátnej úrovni a posilňuje každý členský štát, keďže spojené úsilie prináša lepšie výsledky než opatrenia na úrovni jednotlivých členských štátov. Návrh rozpočtu na rok 2015 predstavuje 1 % HND všetkých členských štátov a zahŕňa dôležité súčasné a budúce otázky, ako je napr. kríza na Ukrajine alebo potreba posilniť energetickú bezpečnosť EÚ prostredníctvom nového zamerania svojich obmedzených zdrojov.“

Navrhované zvýšenie záväzkov o 2,1 % a platieb o 1,4 % je prakticky absorbované odhadovanou mierou inflácie na rok 2015.

Viazané rozpočtové prostriedky sú zamerané na nové programy (VFR na roky 2014 – 2020) a takmer 60 % navrhovanej sumy je určených na programy, ktoré podporujú výskum a inováciu, mladých ľudí a podniky v Európe.

Najväčší podiel platobných rozpočtových prostriedkov je určený pre oblasti, ktoré podporujú európsky hospodársky rast a zamestnanosť (+29,5% v porovnaní s rokom 2014), ako je napr. výskum (program Horizont 2020), transeurópske siete v oblasti energetiky, dopravy a IKT (Nástroj na prepájanie Európy) alebo iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Iné oblasti, ktorých sa týka zvýšenie platieb, sú Fond pre azyl, migráciu a integráciu (+140 %) a ochrana zdravia a spotrebiteľov v Európe (+20 %).

Náklady na fungovanie EÚ zostávajú stabilné na úrovni okolo 4,8 % celkového rozpočtu. Ich zvýšenie (+1,6 %) je približne ako očakávaná miera inflácie, a preto sa v reálnom vyjadrení nezvyšujú. Návrh rozpočtu takisto zahŕňa tretie zníženie počtu zamestnancov o 1 % za posledné tri roky. Komisia znížila výdavky a požiadavky týkajúce sa zamestnancov iných inštitúcií EÚ, aby ich tak lepšie zosúladila so snahou dosiahnuť cieľ 5 % zníženia počtu zamestnancov počas piatich rokov a uplatnila obmedzenia na iné administratívne náklady.

Ďalšie kroky

Po prijatí návrhu rozpočtu na rok 2015 Komisiou prijme svoju pozíciu Rada (členské štáty) a po nej Európsky parlament. Potom nasleduje 21-dňové zmierovacie obdobie, aby Rada a Parlament našli kompromisnú dohodu.

Webová stránka rozpočtu EÚ

Zverejnené 17. jún 2014