Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia vyzýva na opatrenia po výsledkoch prieskumu, že viac než 80 % učiteľov v EÚ sa cíti nedocenených

Komisia vyzýva na opatrenia po výsledkoch prieskumu, že viac než 80 % učiteľov v EÚ sa cíti nedocenených

Viac ako tretina učiteľov v Európskej únii pracuje v školách s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a takmer polovica vedúcich školských pracovníkov uvádza nedostatok učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Zatiaľ čo takmer 90 % učiteľov v EÚ tvrdí, že sú so svojím pracovným miestom spokojní, 81 % má pocit, že učiteľské povolanie nie je v spoločnosti docenené. Hoci majú učitelia pocit, že sú na svoje povolanie dostatočne vybavení, podpora na začiatku ich kariéry nie je všeobecne dostupná. To sú hlavné zistenia nového medzinárodného prieskumu vyučovania a vzdelávania (TALIS), ktorý uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Prieskum zameraný na to, ako učitelia vnímajú svoje pracovné podmienky, zahŕňa názory 55 000 učiteľov nižších stredných škôl a vedúcich školských pracovníkov v celej EÚ. Európska komisia vykonala analýzu zistení prieskumu TALIS a ich dôsledkov na politiku EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v správe, ktorú takisto vydala dnes.

Prieskum TALIS odráža názory učiteľov nižších stredných škôl v 19 krajinách a regiónoch EÚ (Belgicku – flámske regióny, Bulharsku, Španielsku, Českej republike, na Cypre, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve – Anglicku), ako aj v ďalších 15 krajinách: Spojených štátoch, Austrálii, Brazílii, Čile, Srbsku, Singapure, Islande, Izraeli, Japonsku, Malajzii, Južnej Kórei, Mexiku, Nórsku, Abu Dhabí a v kanadskej provincii Alberta.

„Niektoré výstupy, ktoré vyšli z prieskumu TALIS, sú znepokojujúce z hľadiska budúcnosti učiteľského povolania. Ak členské štáty neprijmú opatrenia na prilákanie a udržanie tých najlepších učiteľov, ohrozíme pokrok v zlepšovaní kvality vzdelávania v Európe. Komisia je pripravená pomáhať členským štátom pri navrhovaní politík a opatrení zameraných na to, aby sa povolanie učiteľa stalo atraktívnejším," uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Zistenia prieskumu TALIS v EÚ a odporúčania Európskej komisie:

  • 36 % učiteľov pôsobí na školách, kde je podľa názoru vedúcich školských pracovníkov (nadriadených) nedostatok kvalifikovaných a/alebo dobrých učiteľov (týka sa to najmä Holandska, Rumunska, Estónska a Anglicka, pričom Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Španielsko a Estónsko uvádzajú nedostatok učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami). Odporúčanie Komisie: Členské štáty by mali zaviesť dlhodobé stratégie na prilákanie a udržanie tých najlepších učiteľov. Opatrenia by mohli zahŕňať aj posilnenie programov vzdelávania učiteľov, skúmanie možností pružného prechodu do tejto profesie (aj uprostred kariéry), príležitosti na profesionálny rozvoj a kariérny postup na základe transparentných kritérií.

  • Učitelia sa budú pravdepodobne cítiť na svoju prácu pripravenejší, ak bude ich formálne vzdelávanie zahŕňať kombináciu obsahu, metód vyučovania a učenia sa a pedagogickej praxe v predmetoch, ktoré vyučujú. Odporúčanie: Vzdelávanie učiteľov by malo pokrývať všetky tieto oblasti s cieľom lepšie pripraviť učiteľov na ich povolanie. Z hľadiska ich profesionálneho rozvoja by sa mala pozornosť zameriavať viac na využívanie IKT v triede a na zručnosti potrebné na vyučovanie žiakov so špecifickými potrebami.

  • Takmer 40 % vedúcich školských pracovníkov uvádza že na ich školách sa neposkytuje nijaké formálne úvodné zaškolenie alebo podporný program na začiatku kariéry. Dostupnosť takýchto programov je mimoriadne nízka v Portugalsku, Poľsku a Španielsku. Odporúčanie: Členské štáty by mali zabezpečiť, aby po počiatočnom vzdelávaní učiteľov nasledovala systematická podpora na začiatku kariéry. Ministri školstva EÚ sa nedávno dohodli na posilnení vzdelávania učiteľov a vypracovaní kompetenčných rámcov, ktoré jasne stanovia zručnosti a schopnosti požadované od učiteľov v rozličných etapách ich kariéry.

  • 15 % učiteľov uvádza, že sa v predošlom roku nezúčastnili na aktivitách profesijného rozvoja, približne 50 % učiteľov nebolo nikdy na hospitácii v triede svojho kolegu, takmer 20 % sa nikdy nezúčastnilo na kolaboratívnom vzdelávaní. Odporúčanie: Členské štáty by mali klásť väčší dôraz na účinný profesionálny rozvoj a kolaboratívne vzdelávanie, pretože tie podporujú učiteľov, aby používali inovatívne metódy výučby a vzdelávania (napr. vyučovanie v malých skupinách, využívanie IKT) a zároveň zvyšujú spokojnosť učiteľov v práci. Variabilné metódy vzdelávania pripravia žiakov lepšie na ďalšie štúdium a na trh práce, čo dokazujú aj politické iniciatívy Európskej komisie s názvom „Prehodnotenie vzdelávania“ a „Otváranie systémov vzdelávania“.


Briefing o výsledkoch prieskumu TALIS

Výsledky prieskumu TALIS budú oficiálne zverejnené v Tokiu, kde sa 25. júna koná 17. seminár OECD/Japonsko a neformálne stretnutie ministrov školstva. Jan Truszczynski, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Komisie pre vzdelávanie a kultúru, prednesie aj analýzu politiky Komisie.

Ďalší technický briefing pre zainteresované strany v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (otvorený pre médiá) o zisteniach prieskumu TALIS a odporúčaniach Komisie sa bude konať 25. júna o 14:30 v Bruseli v posluchárni priestorov Komisie v budove Madou (na adrese: Place Madou 1). Správy prednesú Michael Davidson, vedúci tímu TALIS v OECD, a Jan Pakulski, vedúci oddelenia pre štatistiku, štúdie a prieskumy v oblasti vzdelávania a kultúry v Komisii.

Súvislosti

Medzinárodný prieskum vyučovania a vzdelávania (TALIS)

Toto je druhý prieskum TALIS, ktorý zverejnila OECD (prvý sa objavil v roku 2009). Prieskum je hlavným zdrojom informácií od učiteľov a vedúcich školských pracovníkov o vyučovaní, pracovných podmienkach a školskom prostredí. Prieskum je založený na dotazníku, ktorý bol zaslaný učiteľom a vedúcim školským pracovníkom. Prieskum TALIS zahŕňa vyše 55 000 učiteľov stredných škôl z 3 300 škôl v EÚ, čo predstavuje odhadovaný počet takmer 1,5 milióna učiteľov v 19 krajinách, ktoré sa zapojili do prieskumu. Spolu s ostatnými 15 krajinami zapojenými do prieskumu odpovedalo na dotazník takmer 110 000 učiteľov, čo predstavuje odhadovaný počet takmer 4 milióny učiteľov.

Erasmus+

Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi na tom, aby identifikovala účinné politické postupy, podelila sa o ne a poskytla podporu a poradenstvo. Erasmus+, nový program EÚ pre vzdelávanie, mládež a šport (na obdobie rokov 2014 – 2020), ponúka granty na výmeny učiteľov s cieľom zlepšiť ich profesionálny rozvoj a podporuje partnerstvá medzi školami, univerzitami a učiteľskými fakultami s cieľom vypracovať inovatívne prístupy k výučbe. Prostredníctvom siete eTwinning (školy) si môžu učitelia vymieňať nápady so svojimi kolegami v celej Európe.

Ďalšie informácie:


Závery Rady o účinnom vzdelávaní učiteľov (2014)
Závery Rady o účinnom vedení v oblasti vzdelávania (2013)
Oznámenie Európskej komisie (2013) „Otváranie systémov vzdelávania: nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje ako prostriedky inovačného vyučovania a vzdelávania pre všetkých“
Oznámenie Európskej komisie (2012) „Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov“
Pracovný dokument útvarov Komisie (2012): „Podpora učiteľského povolania pre lepšie vzdelávacie výsledky“
OECD, Výsledky prieskumu TALIS 2013

Zverejnené 26. jún 2014