Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Erasmus má za sebou ďalší rekordný rok

Erasmus má za sebou ďalší rekordný rok

Európska komisia zverejnila aktuálne štatistiky programu Erasmus, podľa ktorých v akademickom roku 2012/13 využilo grant Únie na štúdium či odbornú prípravu v zahraničí rekordných takmer 270 000 študentov. Hoci najpopulárnejšou možnosťou zostáva štúdium na hosťovskej univerzite, každý piaty študent (55 000) si v rámci programu Erasmus vyberá stáž vo firme. Najžiadanejšími destináciami pre študentov v roku 2012/13 boli Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Najviac študentov v pomere k vysokoškolsky vzdelanému obyvateľstvu vysielalo Luxembursko, Lichtenštajnsko, Fínsko, Lotyšsko a Španielsko.

„Erasmus už 27 rokov umožňuje študentom stráviť určitý čas v zahraničí, rozširovať si obzory a zdokonaľovať schopnosti. Podľa najnovších čísel popularita programu neustále rastie. Okrem budovania pocitu európskej spolupatričnosti podporuje Erasmus aj zručnosti, vďaka ktorým sa študenti ľahšie zamestnajú a zlepšia si pracovné vyhliadky. Náš nový program Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch sprístupní zahraničné štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť ešte väčšiemu počtu mladých ľudí,“ povedala európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová.

Podľa štatistiky bola priemerná výška štipendia z programu Erasmus určeného na pokrytie časti nákladov na život a cestovanie v zahraničí 272 EUR mesačne, čo je oproti predošlému roku (250 EUR) nárast o 9 %. Grant v niektorých krajinách dopĺňa národné, regionálne či inštitucionálne financovanie.

Erasmus však nie je len výmenným programom pre študentov: v roku 2012/13 z neho získalo prostriedky na výučbu a odbornú prípravu v zahraničí aj vyše 52 600 akademických a administratívnych pracovníkov. Nadobudnuté skúsenosti neprinášajú úžitok iba im – po návrate totiž zvyšujú kvalitu vzdelávania vo svojej domovskej inštitúcii. Aj približne 500 zamestnancov podnikov (oproti predošlému roku ide o nárast o vyše 20 %) získalo z programu podporu na vyučovanie v zahraničných inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, čo poukazuje na rastúci záujem o prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy potrebám pracovného trhu.

Z nového programu Erasmus+ sa v nadchádzajúcich siedmich rokoch (2014 – 2020) poskytnú štipendiá pre štyri milióny ľudí vrátane dvoch miliónov študentov vysokých škôl a 300 000 zamestnancov. Financovať sa bude aj výmenný pobyt 135 000 študentov a zamestnancov medzi Európou a partnerskými krajinami po celom svete. Rozšírený program, ktorý zahŕňa program Erasmus a podobné programy mobility pre iné skupiny vrátane učňov a dobrovoľníkov, kladie väčší dôraz na jazykovú podporu, pružnejšie pravidlá pre granty, ako aj zvláštnu dodatočnú podporu pre ľudí s osobitnými potrebami, ľudí zo znevýhodneného prostredia a z odľahlých oblastí.

Súvislosti

Komisia v stratégii modernizácie vysokoškolského vzdelávania zdôraznila potrebu poskytnúť študentom viac príležitostí získavať zručnosti štúdiom alebo odbornou prípravou v zahraničí. Európskym cieľom v rámci celkovej študijnej mobility je dosiahnuť do konca desaťročia aspoň 20-percentnú účasť. V súčasnosti v zahraničí študuje alebo sa zúčastňuje odbornej prípravy okolo 10 % študentov EÚ s finančnou podporou programu Erasmus alebo iných verejných a súkromných prostriedkov. Približne 5 % študentov dostáva štipendium Erasmus.

Program Erasmus bol predtým súčasťou programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013). Zúčastňovalo sa na ňom 33 krajín: členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.

Nový program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport bol iniciovaný v januári 2014. S celkovým rozpočtom takmer 15 miliárd EUR na roky 2014 – 2020 predstavuje v porovnaní s predošlým obdobím nárast o 40 %.

Ďalšie informácie

Štatistiky programu Erasmus
Program Erasmus+
Videoklip programu Erasmus+
Webová stránka Androully Vassiliouovej

Zverejnené 14. júl 2014