Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Junckerova komisia: silný a skúsený tím podporujúci zmenu

Junckerova komisia: silný a skúsený tím podporujúci zmenu

Zvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker dnes predstavil svoj tím a zloženie novej Európskej komisie. Po tom, ako Európska únia prešla jedným z najťažších období vo svojich dejinách, je jednou z najväčších výziev presvedčiť občanov, že sa veci zmenia. Aby k zmenám naozaj došlo, Komisia musí byť otvorená reforme. Práca novej Európskej komisie bude optimalizovaná tak, aby sa sústredila na riešenie veľkých politických výziev ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Je potrebné zabezpečiť vytvorenie nových a kvalitných pracovných miest a zvýšiť investície. Ďalej je potrebné zaistiť, aby banky začali opäť požičiavať reálnej ekonomike, aby sa vytvoril prepojený digitálny trh a zvýšila dôveryhodnosť zahraničnej politiky EÚ a aby Únia stála na vlastných nohách, pokiaľ ide o otázku energetickej bezpečnosti. Zloženie novej Komisie bude odrážať tieto politické usmernenia, na základe ktorých bol Jean-Claude Juncker zvolený Európskym parlamentom.

Zvolený predseda Juncker uskutočnil rozhovory so všetkými dezignovanými komisármi a je presvedčený, že jeho silný a skúsený tím dokáže vďaka kolektívnej práci dosiahnuť výsledky efektívnejším spôsobom.

Zvolený predseda Jean-Claude Juncker uviedol: „V tomto bezprecedentne ťažkom období očakávajú od nás občania EÚ jasné výsledky. Po rokoch hospodárskych ťažkostí a často bolestivých reforiem očakávajú Európania výkonnú ekonomiku, udržateľné pracovné miesta, vyššiu mieru sociálnej ochrany, bezpečnejšie hranice, energetickú bezpečnosť a digitálny trh ponúkajúci nové možnosti. Dnes vám predstavujem tím, ktorý EÚ privedie späť na cestu k zamestnanosti a hospodárskemu rastu. V novej Európskej komisii funkcia podmieňuje formu. Musíme byť otvorení zmenám. Musíme ukázať, že sa Komisia dokáže zmeniť. Dnes vám predstavujem politickú, dynamickú a efektívnu Európsku komisiu, ktorá má rozbehnúť Európsku úniu. Portfóliá som dal ľuďom, nie štátom. Na ihrisko staviam 27 hráčov a každý z nich má konkrétnu úlohu – toto je môj víťazný tím.“

Nový spôsob práce

Nová Komisia bude mať sedem podpredsedov (šesť a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová), pričom každý z nich bude viesť projektový tím. Ich úlohou bude viesť a koordinovať prácu skupín komisárov, ktorých zloženie sa môže zmeniť podľa potreby a v závislosti od nových projektov. Tieto projektové tímy odzrkadľujú politické usmernenia. Ako príklady projektových tímov možno uviesť „Zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť“, „Digitálny jednotný trh“ alebo „Energetickú úniu“. Týmto spôsobom sa zabezpečí dynamická interakcia všetkých členov Komisie a odstránia silá a statické štruktúry. Podpredsedovia budú pôsobiť ako skutoční zástupcovia predsedu.

Zvolený predseda Jean-Claude Juncker uviedol: „V novej Komisii nie sú prvoradí a druhoradí komisári, ale tímoví lídri a tímoví hráči. Budú spolupracovať v duchu kolegiality a vzájomnej závislosti. Nechcem, aby sa každý staral len o svoju oblasť, ale v oblastiach, v ktorých EÚ môže skutočne pomôcť, chcem zaviesť nový spôsob založený na spolupráci .“

Jean-Claude Juncker víta vypočutia dezignovaných komisárov v Európskom parlamente, ktoré budú slúžiť ako demokratický proces na vysvetlenie a overenie cieľov a politického programu Komisie.

Dôležité novinky

  • Prvý podpredseda (Frans Timmermans) bude pravou rukou predsedu Komisie. Je to po prvýkrát, čo má Komisia komisára zodpovedného za program lepšej právnej regulácie. Týmto krokom sa má zabezpečiť, aby Komisia predkladala len návrhy, ktoré sú skutočne potrebné, a len v prípadoch, keď sa sledovaný cieľ nedá lepšie dosiahnuť na úrovni členských štátov. Prvý podpredseda bude tiež dohliadať na to, aby sa pri všetkých činnostiach Komisie dodržiavala Charta základných práv a princípy právneho štátu.

  • Nové portfólio pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (Elžbieta Bieńkowska) bude hnacím motorom reálneho hospodárstva. Po prvýkrát sú konkrétne spomenuté malé a stredné podniky, ktoré tvoria chrbticu nášho hospodárstva.

  • Cieľom nového portfólia pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá (Pierre Moscovici) je zabezpečiť, že politiky v oblasti daní a colnej únie sa stanú nedeliteľnou súčasťou skutočnej a hlbokej hospodárskej a menovej únie a prispejú k hladkému fungovaniu celkového rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ.

  • Vytvorilo sa silné portfólio v oblasti spotrebiteľov. Spotrebiteľská politika už nie je rozptýlená medzi rôznymi portfóliami, ale má popredné miesto v portfóliu komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť (Věra Jourová).

  • Ako zvolený predseda oznámil vo svojom prejave pred Európskym parlamentom 15. júla, zriadil aj úrad komisára osobitne pre oblasť migrácie (Dimitris Avramopoulos), aby tak zohľadnil prioritu novej politiky v oblasti migrácie. Táto politika sa bude priamo zaoberať nelegálnou migráciou a zároveň vytvárať podmienky na to, aby sa Európa stala atraktívnym miestom pre najvýraznejšie talenty.

  • Mnoho portfólií sa upravilo a zjednodušilo. Do značnej miery sa to týka oblastí životného prostredia a námorných záležitostí a rybárstva, ktorých portfóliá sa skombinovali (Karmenu Vella), aby odrážali prepojenú logiku „modrého“ a „zeleného“ rastu. Politiky na ochranu životného prostredia a námorných oblastí môžu a mali by zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest, ochrane zdrojov, podnecovaní rastu a podpore investícií. Ochrana životného prostredia a udržanie našej konkurencieschopnosti musia byť prepojené, pretože obe znamenajú udržateľnú budúcnosť. Rovnaký prístup sa uplatnil aj pri rozhodovaní o ustanovení jedného komisára zodpovedného za oblasť klímy aj energetickú politiku (Miguel Arias Cañete). Posilnenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov nie je iba vecou zodpovednej politiky v oblasti zmeny klímy. Zároveň je imperatívom priemyselnej politiky, ak Európa chce mať cenovo dostupnú energiu v strednodobom časovom horizonte. Obe nové portfóliá sú úzko späté s projektovým tímom Energetická únia, ktorý riadi a koordinuje Alenka Bratušek.

  • V rámci portfólia v oblasti európskej susedskej politiky a rokovaní o rozšírení (Johannes Hahn) sa okrem posilnenia susedskej politiky kladie dôraz na pokračovanie rokovaní o rozšírení, zároveň sa však uznáva, že najbližších päť rokov nedôjde k rozšíreniu Európskej únie, ako to uviedol zvolený predseda Juncker vo svojich politických usmerneniach.

  • Vďaka novému portfóliu pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov (Jonathan Hill) sa existujúcu expertíza a zodpovednosti sústredia na jednom mieste, novovytvorenom generálnom riaditeľstve, čím sa zabezpečí, že Komisia zostane aktívna a pozorná pri zavádzaní nových pravidiel dohľadu a riešenia krízových situácií pre banky.

Vhodné pracovné miesta pre vhodných ľudí

Zvolený predseda Juncker pri prideľovaní portfólií starostlivo zohľadnil správny pomer medzi pohlaviami, politickou príslušnosťou a kompetenciami.

Politická skúsenosť

Navrhnutá Junckerova komisia je silný a skúsený tím, ktorý zahŕňa 5 bývalých premiérov, 4 vicepremiérov, 19 bývalých ministrov, 7 znovuzvolených komisárov a 8 bývalých členov Európskeho parlamentu. 11 z nich majú veľmi dobré praktické znalosti z ekonomickej a finančnej oblasti a 8 komisári majú bohaté skúsenosti z oblasti vonkajších vzťahov. Junckerova komisia má potrebnú expertízu na riešenie súčasných hospodárskych a geopolitických výziev, ktorým Európa čelí.

Demokratická legitimita

Tretina členov novej Komisie (9 z 28) vrátane zvoleného predsedu sa zúčastnila kampane v tohtoročných európskych voľbách,v ktorej sa priblížila občanom a hľadala u nich podporu.

Ženský faktor

Po intenzívnych rokovaniach a naliehaní zvoleného predsedu Junckera v prospech ženských kandidátov tvorí Junckerovu komisiu 9 žien a 19 mužov a 3 zo 7 podpredsedov sú ženy.

Ďalšie kroky

V ďalšom kroku musí celé kolégium komisárov vrátane predsedu a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Európskej komisie schváliť Európsky parlament. Tomuto predchádza vypočutie dezignovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch v súlade s pravidlom 118 rokovacieho poriadku Parlamentu. Keď Európsky parlament vyjadrí svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje Európsku komisiu v súlade s článkom 17 ods. 7 ZEÚ.

Ďalšie informácie:

Po volebnej kampani, ktorá prebiehala v rámci celej EÚ, bol Jean-Claude Juncker 27. júna 2014 navrhnutý Európskou radou ako kandidát na predsedu Európskej komisie. Na základe politických usmernení, ktoré predstavil v Európskom parlamente, bol Jean-Claude Juncker na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 15. júla 2014 zvolený veľkou väčšinou 422 hlasov za budúceho predsedu Európskej komisie.

Domovská stránka zvoleného predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politické usmernenia pre budúcu Komisiu: „Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu“:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm


Zverejnené 11. september 2014