Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia predkladá návrh rozpočtu EÚ na rok 2016: zameraný na pracovné miesta, rast, migráciu a globálne opatrenia

Komisia predkladá návrh rozpočtu EÚ na rok 2016: zameraný na pracovné miesta, rast, migráciu a globálne opatrenia

Komisia dnes navrhla rozpočet EÚ na rok 2016 vo výške 143,5 mld. EUR platobných prostriedkov na podporu oživenia európskeho hospodárstva a zlepšenia života v Európe aj mimo nej. Uvedené prostriedky budú investované na podnietenie inovácií, vytváranie pracovných miest, napomáhanie zbližovania medzi členskými štátmi a medzi regiónmi, na účinnejšie riešenie problematiky migrácie a ďalšie posilňovanie úlohy EÚ ako globálneho aktéra. Návrh zahŕňa aj príspevky do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je jadrom Investičného plánu pre Európu. Dnešný návrh sa zašle Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ, ktorí budú spoločne rozhodovať o konečnom rozpočte.

Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá má na starosti rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „V súčasnom hospodárstve je viac ako kedykoľvek predtým dôležité rozumne nakladať s peniazmi daňovníkov. Náš rozpočet na rok 2016 podporuje oživenie hospodárstva prostredníctvom investícií do rastu a zamestnanosti, ako aj pomoci pri zvládaní externých výziev, ako je napríklad migrácia. Reagujeme na najnaliehavejšie potreby v Európe a naším cieľom je dosiahnuť čo najlepšie výsledky.“

Podnietenie vytvárania pracovných miest, rastu a investícií

Medzi hlavné znaky návrhu rozpočtu EÚ na rok 2016 patria:

  • Takmer polovica rozpočtu (66,58 mld. EUR) je určená na stimuláciu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

  • Podpora politických priorít Európskej komisie, napríklad energetickej únie a jednotného digitálneho trhu, prostredníctvom programov, ako je Nástroj na prepájanie Európy (1,67 mld. EUR v roku 2016).

  • 1,8 mld. EUR (o 30 % viac než v roku 2015) určených na program Erasmus+, európsky program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý v rokoch 2014 – 2020 pomôže viac ako 4 miliónom ľudí pracovať a študovať v celej EÚ.

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom výskumu a inovácií za pomoci programov ako je Horizont 2020 (10 mld. EUR v roku 2016, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 11,6 %).

  • 2 mld. EUR rozpočtových prostriedkov na záväzky a 500 mil. EUR platobných rozpočtových prostriedkov pre záručný fond v rámci EFSI, čo umožní uvoľniť 315 mld. EUR na investície v Európe. Nariadenie o EFSI vrátane rozpočtových aspektov novej štruktúry investícií je predmetom prebiehajúcich rokovaní medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi.

  • Spolu 42,86 mld. EUR pre poľnohospodárov.


Vysporadúvanie sa s novými výzvami v Európe aj mimo nej

Na riešenie terajších problémov, ktoré predstavuje migrácia, bude k dispozícii viac finančných prostriedkov. Rozpočet podporuje Európsky program v oblasti migrácie, ktorý bol predstavený začiatkom tohto mesiaca, a to prostredníctvom dodatočných finančných prostriedkov na operácie Triton a Poseidon, zvýšenej núdzovej pomoci určenej členským štátom v prvej línii, financovania programu v rámci celej EÚ zameraného na presídlenie a posilnenia agentúr ako je FRONTEX a Európsky podporný úrad pre azyl (EASO). Pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – dva hlavné zdroje financovania opatrení v rámci politiky EÚ v oblasti migrácie a bezpečnosti – je na rok 2016 vyčlenených 833 mil. EUR.

Rozpočet EÚ reaguje aj na nový vývoj v susedstve Európy aj mimo nej. Na podporu schopnosti EÚ reagovať na vonkajšie krízy, ako sú krízy na Ukrajine a v Sýrii, a poskytovať humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi, je určená suma 9,5 mld. EUR (+ 28,5 %). Nástroj európskeho susedstva (ENI) sa posilní na úroveň 2,1 mld. EUR (+ 34 %) a nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) na úroveň 2,7 mld. EUR (+ 27 %).

Súvislosti

Návrh rozpočtu EÚ zahŕňa dve sumy pre každý program, ktorý sa má financovať – záväzky a platby. „Záväzky“ sú rozpočtové prostriedky, ktoré možno na daný rok dohodnúť v zmluvách, a „platby“ sú skutočne vyplatené finančné prostriedky. V návrhu rozpočtu na rok 2016 predstavujú záväzky 153,5 mld. EUR (o 5,3 % menej ako v roku 2015) a platby 143,5 mld. EUR (o 1,6 % viac ako v roku 2015). To znamená, že platby sú oproti roku 2015 v reálnom vyjadrení v podstate stabilné. Platby zahŕňajú rozpočtové prostriedky potrebné na zníženie neuhradených žiadostí o platbu z predchádzajúceho rozpočtového programového obdobia, ktoré na konci roka 2014 dosiahli sumu 24,7 mld. EUR.

Rozpočet EÚ predstavuje približne 1 % HDP EÚ, ale vďaka svojmu multiplikačnému účinku a zameraniu na dosiahnutie výsledkov má veľký vplyv. Napríklad v období rokov 2007 – 2013 sa odhaduje priemerný nárast HDP v dôsledku kohéznej politiky na 2,1 % ročne v Lotyšsku, 1,8 % ročne v Litve a 1,7 % ročne v Poľsku.

Ďalšie informácie:

Otázky a odpovede
Rozpočet EÚ v skratke – informačný list
Rozpočet EÚ: prehľad úspechov – informačný list
Mýty a fakty o rozpočte EÚ
NÁVRH ROZPOČTU EÚ NA ROK 2016

Zverejnené 27. máj 2015