Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EÚ schválila vyše 170 miliónov eur na rýchlostné cesty a modernizáciu železníc na Slovensku

EÚ schválila vyše 170 miliónov eur na rýchlostné cesty a modernizáciu železníc na Slovensku

Európska komisia schválila tri veľké projekty v celkovej výške 170 miliónov EUR z fondov EÚ na modernizáciu železničnej trate Púchov – Žilina a výstavbu dvoj- a štvorprúdových rýchlostných ciest na Slovensku. Modernizácia železníc je súčasťou plánu obnovy železničnej trate Bratislava – Žilina, ktorá patrí medzi základné siete TEN-T. Očakáva sa, že vlakom umožní dosiahnuť rýchlosť až 160 km/h. Plán zahŕňa aj rekonštrukciu stanice v Bytči a inštaláciu nových signalizačných systémov. Pokiaľ ide o cesty, postaví sa takmer 8 km štvorprúdovej rýchlostnej cesty a sedem mostov medzi Zvolenom – východ a obcou Pstruša, ako aj 9 km dvojprúdovej cesty medzi Ruskovcami a Pravoticami.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu povedala: „Tieto projekty svedčia o tom, že EÚ naďalej investuje do moderných, inteligentných dopravných riešení, ktoré zlepšia kvalitu života účastníkov cestnej a železničnej premávky na Slovensku. Skráti sa čas potrebný na dochádzanie do zamestnania a vytvorí sa prepojenie na celoeurópske dopravné siete.“

Tieto projekty sú spolufinancované zo slovenského operačného programu „Doprava“ v rámci prioritnej osi 1 „Železničná doprava“ a 5 „Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty 1. triedy)“. Európska únia uvoľní z Kohézneho fondu prostriedky vo výške 171,5 milióna EUR z celkovej investície 274,8 miliónov EUR.

Súvislosti:

Tieto „veľké projekty“, ktorých celková investícia (vrátane DPH) presahuje 50 miliónov EUR, sú predmetom osobitných rozhodnutí Európskej komisie, zatiaľ čo iné druhy projektov sa schvaľujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Rozhodnutie o spolufinancovaní tohto projektu patrí do programového obdobia 2007 – 2013.

Slovensku bolo pridelených približne 11,7 mld. EUR z prostriedkov určených na politiku súdržnosti na roky 2007 – 2013 a 14 miliárd EUR (v bežných cenách) na obdobie rokov 2014 – 2020.

V programovom období 2014-2020 Operačný program Integrovaná infraštruktúra podporí investície vo výške viac ako €3,96 miliárd zo zdrojov EÚ. Investície pôjdu do podpory trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovania kapacitných obmedzení v kľúčovej infraštruktúre ako aj do zlepšovania dostupnosti, využitia a kvality informačných a komunikačných technológií. Program by mal cez svoje financovanie dosiahnuť 100 km zrekonštruovaných železničných tratí, 115 km diaľnic, 300 km nových a zmodernizovaných ciest I. triedy, 27 km nových električkových tratí, 78 nových vozidiel MHD, 35 nových vlakových súprav a zvýšenie počtu domácností so širokopásmovým internetom o takmer 50%.

Od roku 2004 sa z eurofondov postavilo vyše 107 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, ďalších 135 km je vo výstavbe. Podarilo sa postaviť alebo zmodernizovať vyše 1430 km ciest I., II,. a III. triedy.
Zmodernizovalo sa vyše 105 km železníc, ďalšie desiatky km sú vo výstavbe. Eurofondy to nie sú len moderné cesty a železnice. EÚ podporuje aj nákup nových vlakových súprav a obnovu vozového parku. Z eurofondov SR mohla zaobstarať 61 nových vlakov. V Bratislave sa z eurofondov vymení celý trolejbusový park (120 moderných nízkopodlažných trolejbusov), zaobstará sa nákup 45 električiek a 15 vlakových súprav pre prímestskú dopravu, čím sa úroveň verejnej dopravy dostane na úroveň iných európskych metropol. Košice sa môžu tešiť na 33 nových električiek, obnovu električkových tratí a prímestské vlaky.

Ďalšie informácie:

Veľké projekty financované z prostriedkov EÚ
Politika súdržnosti EÚ na Slovensku 2007 – 2013
Politika súdržnosti EÚ na Slovensku 2014 – 2020

Zverejnené 2. júl 2015