Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Rozhoduj o Európe

Rozhoduj o Európe

Dňa 16. júna 2015 sa študentom stredných škôl predstavilo informačné centrum Europe Direct Trenčín na podujatí s názvom „Rozhoduj o Európe.“ Na tému Slovensku, EÚ a ja diskutovali vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku p. Dušan Chrenek a z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu pani Soňa Mellak. Diskusiu viedol p. Michael Murad z EUTIS Brno. Mladí mali možnosť dozvedieť sa aktuálne informácie týkajúce sa migrantov, situácie ohľadom Grécka a zaujímavosti z EÚ.

O podujatí „Rozhoduj o Európe“:

Informačný a vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ je kombináciou série interaktívnych seminárov a simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Aktivity projektu tvoria unikátny súbor efektívnej komunikácie aktuálnych európskych tém a fungovania Európskej únie zameraný na cieľovú skupinu študentov stredných škôl.

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu. Obe kľúčové aktivity projektu (16 regionálnych seminárov a päťdňová simulácia rokovania Rady EÚ) vedú k obohateniu účastníkov projektu o nové skúsenosti a informácie o fungovaní EÚ. Zároveň účastníci svojím zapojením do projektu pomocou neformálneho vzdelávania získajú možnosť rozvíjať svoje zručnosti nadväzovaním kontaktov, argumentáciou, formulovaním vlastných názorov a postojov a rešpektovaním názorov druhého.

Projekt má dve nosné aktivity. Prvou je 16 regionálnych seminárov, ktoré sa budú skladať z interaktívnej prednášky s diskusiou, zjednodušenej simulácie rokovania vrcholnej inštitúcie EÚ a výmene názorov študentov o Európskej únii. Praktická ukážka simulácie rozhodovania inštitúcie EÚ mladým ľuďom umožní lepšie pochopiť komplikovanosť demokratického zriadenia a jeho fungovanie na európskej úrovni.

Druhou je päťdňová simulácia inštitúcií EÚ (15.-19. jún 2015) bude aplikovať metódu školy hrou. Výber účastníkov prebehne po zrealizovaní jednotlivých regionálnych seminárov v regiónoch. 40 vybraní účastníci budú počas piatich dní simulovať rokovanie tejto inštitúcie EÚ. Ich jednanie budú ovplyvňovať taktiež zástupcovia tlače a lobistov. Hlavnou podstatou je odovzdať aktívnym záujemcom ďalšie informácie o EÚ a všeobecne o politike ako takej. Projekt im taktiež poskytuje možnosť modelovo si vyskúšať všetky aspekty a mechanizmy, ktoré Únia využíva.

Projekt Rozhoduj o Európe realizuje slovenská mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou mimovládnou organizáciou EUTIS. Projekt je financovaný z programu Erasmus+ a je finančne podporený zastúpením Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku. Partnerom projektu je aj Katedra politologie Masarykovej univerzity v Brne.

Viac na: www.rozhodujoeurope.sk


Fotogaléria:


Zverejnené 15. júl 2015