Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Takmer 16 miliónov Eur pre Slovensko

Takmer 16 miliónov Eur pre Slovensko

Európska komisia schválila Slovensku ďalší Operačný program, týka sa rybného hospodárstva. V rámci OP Rybné hospodárstvo sú Slovensku pridelené prostriedky vo výške 15 785 000 EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).

Cieľom tohto OP je dosiahnuť národné priority stanovené v stratégii Európa 2020. Týka sa aj všeobecnej reformy Spoločnej rybárskej politiky a je plne v súlade s prioritami stanovenými v Nariadení o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF).

Priority OP Rybné hospodárstvo:

  • 60% celkovej alokácie sa zameria na podporu investícií do akvakultúry, čím sa zlepší konkurencieschopnosť a životaschopnosť podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry. Prostredníctvom tejto priority ENRF investuje do modernizácie a diverzifikácie produkcie a zároveň podporí postupy, ktoré sú udržateľnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia.

  • 9% prostriedkov je určených na podporu implementácie Spoločnej rybárskej politiky pomocou správneho zberu a správy údajov a na podporu monitorovania, kontroly a presadzovania.

  • 25% alokácie je určených na opatrenia týkajúce sa podpory marketingu a spracovania. Prioritou budú investície vedúce k zvyšovaniu produktivity v spracovateľskom sektore a k lepšej organizácii trhu.

  • 6% prostriedkov sa má využiť na technickú pomoc, tj. na efektívnu správu využívania prostriedkov EÚ. Patrí sem aj podpora publicity a informovanosti.


Celkový rozpočet OP (vrátane spolufinancovania): €20 832 779

Celkový príspevok EÚ: €15 785 000

Riadiacim orgánom tohto OP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: www.mpsr.sk

Všetky súvisiace informácie aj tu: ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff


Zverejnené 16. júl 2015