Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Na posilnenie spolupráce a podporu projektov v podunajskej oblasti sa v rámci finančných prostriedkov EÚ vyčlení 222 miliónov EUR

Na posilnenie spolupráce a podporu projektov v podunajskej oblasti sa v rámci finančných prostriedkov EÚ vyčlení 222 miliónov EUR

Podpora inovácie a podnikania, ochrana prírodného a kultúrneho bohatstva podunajskej oblasti, zlepšenie prepojenia a podpora prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami budú kľúčovým zameraním nového „programu nadnárodnej dunajskej spolupráce“, ktorý bol prijatý dnes.

Program bude podporovať projekty nadnárodnej spolupráce v súlade s prioritami stratégie Európskej únie pre podunajskú oblasť. Geografické zameranie programu je totožné s oblasťou, na ktorú sa vzťahuje stratégia, a sú v nej zapojené regióny z 9 krajín EÚ (Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Slovenska a Slovinska) a z 3 krajín mimo EÚ (Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Srbska, ). Na pomoc v rámci tohto programu budú mať nárok aj Moldavsko a Ukrajina, len čo sa vyrieši financovanie z nástroja európskeho susedstva.

Európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţuová k tomu uviedla: „Som rada, že sa dnes prijal tento program. Je navrhnutý tak, aby prostredníctvom svojich tematických priorít a podpory riadenia stratégie EÚ pre podunajskú oblasť priamo prispel k úspešnej realizácii tejto stratégie. Zúčastneným krajinám by mal pomôcť rozvíjať projekty s hmatateľným a pozitívnym dosahom, vďaka ktorým budú môcť aj naďalej zostať atraktívnymi miestami pre život, štúdium, prácu, návštevu a investície.“

Na nadnárodné projekty v oblasti povodia Dunaja vynaloží EÚ viac než 202 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 19,8 milióna EUR z nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Prvá výzva na predkladanie návrhov bude uverejnená na jeseň 2015. Úvodné podujatie sa uskutoční 23. a 24. septembra v Budapešti.

Súvislosti

Nadnárodný program pre podunajskú oblasť vychádza zo štyroch tematických priorít:

1. Inovatívna a sociálne zodpovedná podunajská oblasť: podpora inovácie, prenosu vedomostí a podnikania
2. Podunajská oblasť šetrná k životnému prostrediu: ochrana a obhospodarovanie prírodného a kultúrneho bohatstva v podunajskej oblasti
3. Lepšie prepojená a energeticky zodpovedná podunajská oblasť: rozvoj udržateľných a bezpečných dopravných systémov, podpora energetickej účinnosti
4. Dobre spravovaná podunajská oblasť: podpora realizácie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť a zlepšovanie právneho a politického rámca na riešenie hlavných spoločenských problémov, napríklad politík trhu práce, vzdelávacích systémov, demografických zmien atď.,

Za riadiaci orgán nadnárodného programu pre podunajskú oblasť bol určený Úrad pre plánovanie národného hospodárstva v Budapešti. Činnosti partnerov projektu sa budú spolufinancovať až do výšky 84 %.

Cieľom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v Európskej únii znižovaním rozdielov medzi jej regiónmi. EFRR v priebehu rokov 2014 až 2020 investuje v regiónoch Európy viac ako 199 miliárd EUR.

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) poskytuje finančnú a technickú pomoc na podporu reforiem v pristupujúcich krajinách. Finančné prostriedky v rámci nástroja IPA slúžia na budovanie kapacít týchto krajín , čo má za následok progresívny a pozitívny vývoj v regióne. IPA má na obdobie rokov 2014 až 2020 rozpočet vo výške 11,7 miliardy EUR.

Ďalšie informácie


Zhrnutia operačných programov fondov politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020
Nadnárodný program pre podunajskú oblasť na roky 2014 až 2020
Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť

Zverejnené 24. august 2015