Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bezpečnostná únia: Komisia navrhuje posilniť schengenský informačný systém s cieľom zlepšiť spoluprácu v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

Bezpečnostná únia: Komisia navrhuje posilniť schengenský informačný systém s cieľom zlepšiť spoluprácu v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

Komisia dnes navrhla zvýšiť prevádzkovú efektívnosť a účinnosť Schengenského informačného systému (SIS). Tento cieľ sa uvádza v oznámení o ďalšom napredovaní k dosiahnutiu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ a potvrdil ho aj predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie.

Systém SIS, v ktorom sa v roku 2015 uskutočnilo 2,9 miliardy vyhľadávaní, je najčastejšie používaným systémom výmeny informácií v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti v Európe. Súčasné navrhované úpravy systému tak ešte viac prispejú k zlepšeniu jeho schopnosti napomáhať v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, skvalitňovať spravovanie hraníc a riadenie migrácie, ako aj zabezpečovať účinnú výmenu informácií medzi členskými štátmi, a tým zvýšiť bezpečnosť európskych občanov.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Dnešnými návrhmi rozširujeme rozsah pôsobnosti Schengenského informačného systému tak, aby sa odstránili informačné medzery a zlepšila výmena informácií týkajúcich sa terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nedovolenej migrácie. To prispeje k posilneniu ochrany našich vonkajších hraníc a k vybudovaniu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ. V budúcnosti by tak už nemalo dochádzať k tomu, že sa stratia kriticky dôležité informácie o osobách podozrivých z terorizmu, či nelegálnych prisťahovalcoch, ktorí prekračujú naše vonkajšie hranice.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King doplnil: „Schengenský informačný systém má zásadný význam pre vnútornú bezpečnosť Európy. Dnešné opatrenia prinesú dôležité technické a prevádzkové zlepšenia, ktoré umožnia ľahšie odhaľovať a identifikovať tých, ktorí nám chcú ublížiť. Zlepší sa taktiež spolupráca a výmena informácií medzi členskými štátmi a príslušnými agentúrami EÚ. Pred nami však ostáva ešte veľa práce, pretože kvalita SIS závisí vo veľkej miere od kvality doňho vkladaných údajov. V roku 2017 preto plánujeme ďalšie zlepšenia.“

Ako uviedla Komisia vo svojej hodnotiacej správe o SIS, ktoré dnes zverejnila, tento systém má jasnú pridanú hodnotu na úrovni EÚ a vyznačuje sa vynikajúcou prevádzkovou a technickou úspešnosťou. Hodnotenie tiež vymedzuje oblasti, ktoré si vyžadujú technické a prevádzkové zlepšenia v záujme ďalšieho zvýšenia účinnosti systému, ktorý závisí výlučne od kvality doňho vkladaných údajov.

Zmeny, ktoré dnes Komisia navrhla, majú predovšetkým za cieľ:

• zlepšiť zabezpečenie a dostupnosť systému stanovením jednotných požiadaviek na pracovníkov v teréne s cieľom bezpečne spracúvať údaje SIS a zaistiť kontinuitu pre koncových používateľov;
• zvýšiť ochranu údajov zavedením dodatočných ochranných opatrení zabezpečujúcich to, aby bolo zhromažďovanie a spracúvanie údajov a prístup k nim obmedzené na nevyhnutné minimum a v súlade s právnymi predpismi EÚ a základnými právami, vrátane práva na účinné opravné prostriedky;
• skvalitniť výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä zavedením novej kategórie údajov „neznáme hľadané osoby“ a udelením plných prístupových práv Europolu;
• pomáhať v boji proti terorizmu uložením povinnosti vytvoriť záznam v SIS v prípadoch súvisiacich s teroristickými trestnými činmi a zavedením novej zisťovacej kontroly, ktorá príslušným orgánom pomôže zhromažďovať nevyhnutné informácie;
• zvýšiť ochranu detí tým, že príslušné orgány budú môcť okrem záznamov o nezvestných deťoch vydávať aj preventívne upozornenia o deťoch, pri ktorých je vysoké riziko únosu;
• prispieť k účinnému uplatňovaniu zákazov vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajšej hranici tým, že údaje o týchto osobách sa budú do SIS vkladať povinne;
• zlepšiť presadzovanie vydaných rozhodnutí o navrátení neoprávnene pobývajúcich štátnych príslušníkoch tretích krajín tým, že sa zavedú nové kategórie záznamov pre tieto rozhodnutia;
• zefektívniť využívanie údajov, ako je zobrazenie tváre a odtlačky prstov s cieľom určiť totožnosť osôb vstupujúcich do schengenského priestoru;
• posilniť podporu zameranú na predchádzanie a vyšetrovanie krádeží a falšovania ustanovením o tom, že sa budú vydávať záznamy týkajúce sa širšieho rozsahu odcudzeného a falšovaného tovaru a dokumentov.

Súvislosti

Schengenský informačný systém (SIS) je rozsiahly, centralizovaný informačný systém, ktorý sa používa pri kontrolách na vonkajších schengenských hraniciach a zlepšuje presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v 29 krajinách po celej Európe. V súčasnosti uchováva približne 70 miliónov záznamov, pričom v roku 2015 v ňom bolo uskutočnených 2,9 miliardy vyhľadávaní, čo je o jednu miliardu viac než v roku 2014. SIS obsahuje najmä informácie o osobách, ktoré nemajú právo na nemajú právo na vstup do schengenského priestoru alebo pobyt v ňom, o osobách hľadaných v súvislosti s trestnou činnosťou a nezvestných osobách. Ďalej zaznamenáva informácie o niektorých stratených alebo odcudzených veciach (napr. autá, zbrane, lode a doklady totožnosti) a údaje umožňujúce nájdenie osoby a potvrdenie jej totožnosti.

Ako sa uvádza v oznámení o ďalšom napredovaní k dosiahnutiu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ z 20. apríla a v oznámení zo 6. apríla o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť, Komisia chce zlepšiť súčasné informačné systémy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a posilnenia hraníc. Preto vyhodnotí, či nedoplní SIS o ďalšie funkcie, ktoré by zlepšili jeho fungovanie a následne navrhne úpravu právneho základu SIS.

Za týmto cieľom vykonala v roku 2016 Komisia komplexné hodnotenie SIS. V tomto hodnotení sa dospelo k záveru, že SIS je účinne fungujúci systém a potvrdila sa v ňom celková výnimočná operačná a technická úspešnosť systému. Žiaden iný systém pre spoluprácu v oblasti presadzovanie práva neprináša toľko pozitívnych výsledkov a ani nedokáže spracúvať taký tok informácií v reálnom čase s tým, že rok čo rok počet pozitívnych výsledkov vyhľadávania vo všetkých kategóriách záznamov stúpa. Aj napriek týmto úspechom v hodnotiacej správe sú taktiež vymedzené niektoré oblasti, kde by bolo možné uskutočniť operačné a technické vylepšenia. Dnešné návrhy zohľadňujú odporúčania uvedené v tejto hodnotiacej správe.


Často kladené otázky: Schengenský informačný systém (SIS)
Tlačová správa: Stav Únie v roku 2016: Komisia má v úmysle lepšie chrániť vonkajšie hranice
Často kladené otázky: Stav Únie v roku 2016: Príprava pôdy pre skutočnú a efektívnu bezpečnostnú úniu – otázky a odpovede
Často kladené otázky: Balík predpisov o inteligentných hraniciach


Dokumenty na stiahnutie:
Informačný prehľad: Schengenský informačný systém (SIS) .pdf (PDF, 545 kB)
Hodnotiaca správa o Schengenskom informačnom systéme druhej generácie (SIS II).pdf (PDF, 295 kB)
Informačný prehľad: Silnejšie a inteligentnejšie hranice EÚ. Systém vstup/výstup.pdf (PDF, 867 kB)

Zverejnené 21. december 2016