Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Prehľad vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe: vyššia zamestnanosť, menej chudoby a meniaci sa svet práce

Prehľad vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe: vyššia zamestnanosť, menej chudoby a meniaci sa svet práce

Najnovší ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe prináša povzbudivé výsledky.

Za posledný rok boli vytvorené približne tri milióny pracovných miest, vďaka čomu vzrástla zamestnanosť a podarilo sa znížiť mieru chudoby. Napriek tomu však miera nezamestnanosti ostáva naďalej vysoká, pričom medzi jednotlivými členskými štátmi sú priepastné rozdiely. Ukazuje to, že trh práce, ako aj samotná spoločnosť sa budú musieť prispôsobiť novým formám práce.

Tohtoročná správa o vývoji v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie sa zameriava na zamestnanosť ako prostriedok na boj proti chudobe, digitalizáciu a meniaci sa svet práce, úlohu sociálneho dialógu, rozdiely medzi členskými štátmi a integráciu utečencov na trhu práce

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová pri tejto príležitosti uviedla: „Tohtoročný prehľad dokazuje, že úsilie vynaložené v posledných rokoch, prináša svoje ovocie. Naše hospodárstva vytvárajú nové pracovné miesta a disponibilné príjmy domácností sa zvyšujú. Avšak mnohí pracujúci ostávajú naďalej chudobní, čo dokazuje, že nestačí len vytvárať pracovné miesta, ale musia byť aj kvalitné. Navyše, s príchodom nových technológií a nových foriem práce sa spoločnosť a pracovný trh menia. Tieto zmeny so sebou prinášajú nové príležitosti, ale aj nové výzvy. Musíme preto zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Chceme tak spraviť pomocou európskeho piliera sociálnych práv a nových iniciatív v rámci našej európskej agendy pre nové zručností.“

Zamestnanosť stúpa a potláča chudobu

Minulý rok bolo zamestnaných až 232 miliónov Európanov, čo je najvyšší doposiaľ nameraný počet. Zároveň došlo k vytvoreniu troch miliónov prevažne trvalých pracovných miest. Práca na plný úväzok vo väčšine prípadov účinne chráni ľudí pred chudobou. Podiel obyvateľov EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (23,7 percent) je najnižší za posledných päť rokov.

Podľa prieskumu z októbra 2016 je však naďalej nezamestnaných 8,3 percenta Európanov a ako zdôrazňuje aj tohtoročný prehľad vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE), návrat k zamestnanosti v období po kríze, ktorá trvala od 2008 do 2013, prebieha s ťažkosťami: v priebehu troch rokov sa asi len jednej z ôsmich nezamestnaných osôb podarilo nájsť si stále pracovné miesto na plný úväzok. Závažným problémom ostáva nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá je stále vyššia ako 20 percent.

Meniaci sa svet práce

Budúcnosť práce sa v dôsledku narastajúcej digitalizácie hospodárstva mení. Objavujú sa digitálne platformy a hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, ktoré v budúcnosti prinesú nové pracovné príležitosti, najmä v podobe samostatnej zárobkovej činnosti. Investície do informačných a komunikačných technológií síce v období rokov 2005 až 2010 dopomohli až k tretine hospodárskeho rastu EÚ, no i napriek tomu ostávajú v tejto oblasti mnohé voľné pracovné miesta neobsadené. Ak preto chceme v budúcnosti naplno využívať výhody digitalizácie, musíme investovať do zručností.

Podobnosti a rozdiely v rámci EÚ

Po hlbokej recesii v roku 2009, kedy sa výrazne zvýšili rozdiely medzi jednotlivými krajinami, sa postupne začínajú objavovať povzbudivé náznaky obnovenej konvergencie. Napriek tomu pretrvávajú značné rozdiely a trhy práce, ako aj politiky a inštitúcie si v oblasti sociálnej ochrany v jednotlivých členských štátoch EÚ viedli veľmi rozdielne tvárou v tvár ekonomickým šokom, a naďalej pretrvávajú významné rozdiely.

Integrácia utečencov v spoločnosti a na trhu práce

V roku 2015 a v prvých deviatich mesiacoch roku 2016 bolo v členských štátoch podaných takmer 2,2 miliónov žiadostí o azyl. Utečenci čelia pri začleňovaní na naše pracovné trhy prekážkam, ako sú nižší stupeň vzdelania a nedostatočné jazykové zručnosti. Investície do ich vzdelania a jazykových zručností, ako aj zjednodušenie uznávania zručností budú kľúčovým prvkom pri uľahčovaní integrácie utečencov na trhu práce. To prispeje k navýšeniu ľudského kapitálu v kontexte starnúcej spoločnosti EÚ.

Budovanie kapacít pre sociálny dialóg

Keďže pri spomínaných nových formách zamestnania sa môžu stierať tradičné rozdiely medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, objavujú sa nové výzvy týkajúce sa úlohy sociálnych partnerov a sociálneho dialógu pri riešení súčasných problémov na trhu práce. Najnovší prehľad preto vymedzuje spôsoby, akými môžu sociálni partneri účinne reagovať na dané výzvy, a síce zastupovaním týchto nových typov zamestnancov a zamestnávateľov a spoluprácou s orgánmi verejnej správy. V niektorých členských štátoch sa napríklad za sociálnych partnerov čoraz častejšie považujú aj nové typy spoločností, ako je napríklad Über a jeho pridružení zamestnanci.

Súvislosti

Tohtoročná správa poskytuje prehľad o najnovších trendoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie a poukazuje na nadchádzajúce výzvy a možné politické riešenia. Je to hlavná správa Európskej komisie, ktorá poskytuje dôkazy a analýzy a skúma trendy a budúce výzvy.

Existuje mnoho konkrétnych príkladov toho, ako hodlá Komisia riešiť výzvy obsiahnuté v týchto ročných prehľadoch. Hlavnou iniciatívou je európsky pilier sociálnych práv, ktorého konečný návrh bude predložený začiatkom budúceho roka po rozsiahlom procese konzultácií prebiehajúcich od marca 2016. Medzi základné ciele tejto iniciatívy patrí maximalizovanie šancí na získanie zamestnania, zabezpečenie trhu práce a spoločnosti pre všetkých, ako aj podpora obnovenej, vzrastajúcej konvergencie v rámci eurozóny a EÚ ako celku.

Na základe nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý sme spustili v júni 2016, zvýšime naše úsilie naďalej investovať do zručností ľudí a dať im tak možnosť spĺňať požiadavky trhu práce. Na začiatok budúceho roka pripravujeme spustenie koncepcie sektorovej spolupráce v oblasti zručností. V tom istom kontexte plánujeme v prvej polovici roku 2017 zaviesť nástroj v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Jeho úlohou bude podporiť včasnú identifikáciu, viditeľnosť a uznanie zručností a kvalifikácií u žiadateľov o azyl, utečencov a iných migrantov.

Úsilie Komisie znížiť nezamestnanosť vo všeobecnosti, no predovšetkým nezamestnanosť mladých ľudí, prináša svoje prvé ovocie. Počet nezamestnaných mladých ľudí sa od roku 2013 znížil o 1,6 milióna a počet tých mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, klesol o 900 000. Cieľom Komisie je maximalizovať šance mladých ľudí na trhu práce, a to napríklad predĺžením systému záruky pre mladých ľudí, navýšením finančných prostriedkov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a nedávno predstavenej iniciatíve zameranej na vyššie investície do európskej mládeže.MEMO/16/4428
Aktuality na webovej stránke GR pre zamestnanosť
Analýzy v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí
Európsky pilier sociálnych práv
Nový program v oblasti zručností pre Európu
Záruka pre mladých ľudí
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)


Dokumenty na stiahnutie:
Správa ESDE za rok 2016.pdf (PDF, 5320 kB)

Zverejnené 20. december 2016