Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska komisia chce európskym podnikom zabezpečiť rovnocenné podmienky na medzinárodných trhoch verejného obstarávania

Európska komisia chce európskym podnikom zabezpečiť rovnocenné podmienky na medzinárodných trhoch verejného obstarávania

Európska komisia navrhuje zlepšiť podnikateľské možnosti pre firmy EÚ na trhoch verejného obstarávania. Hlavným cieľom iniciatívy je prispieť k otvoreniu trhov verejného obstarávania na celom svete a zabezpečiť spravodlivý prístup európskych podnikov na tieto trhy. Cieľom návrhu je aj zabezpečiť, aby mali všetky spoločnosti (európske, ako aj neeurópske firmy) rovnaké podmienky hospodárskej súťaže na lukratívnom trhu verejného obstarávania v EÚ.

Verejné obstarávanie sa týka podstatného podielu svetových obchodných tokov a jeho hodnota je 1 000 miliárd EUR ročne. Verejné obstarávanie v EÚ predstavuje až 19 % HDP a je nevyhnutným prostriedkom opätovného naštartovania rastu, najmä v časoch hospodárskej krízy. Trh verejného obstarávania EÚ je tradične veľmi otvorený. Tomuto však nie vždy zodpovedá podobný stupeň otvorenosti našich obchodných partnerov. Na celom svete je však iba štvrtina trhu verejného obstarávania otvorená pre medzinárodnú hospodársku súťaž. Obmedzenia, ktoré uplatňujú naši obchodní partneri, sa dotýkajú sektorov, v ktorých je EÚ mimoriadne konkurencieschopná, napr. stavebníctva, verejnej dopravy, zdravotníckej techniky, výroby energie a farmaceutického priemyslu.

Prostredníctvom tejto novej iniciatívy, ktorej návrh dnes predložila Komisia, sa posilní motivácia obchodných partnerov EÚ, aby otvárali svoje trhy verejného obstarávania pre uchádzačov z EÚ. Touto iniciatívou sa zaistí, aby spoločnosti z EÚ mohli konkurovať zahraničným firmám na vnútornom trhu za rovnakých podmienok. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť podnikateľské možnosti spoločností z EÚ tak v EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni, zvýšiť potenciál fungovania malých a stredných podnikov v globalizovanom hospodárstve, zvýšiť zamestnanosť a podporiť inovácie v EÚ.

Európsky komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „EÚ by už nemala byť naivná a mala by sa usilovať o spravodlivé a recipročné podmienky v rámci svetového obchodu. Naša iniciatíva vychádza z presvedčenia Európy, že otvorenie verejného obstarávania bude prínosom pre celý svet, ako aj pre Európu. Sme otvorení obchodu a sme pripravení otvoriť sa ešte viac, no len v prípade, ak budú spoločnosti môcť súťažiť so svojimi konkurentmi za rovnakých podmienok. Komisia bude pozorne obhajovať európske záujmy, európske spoločnosti a pracovné miesta.“

Európsky komisár pre obchod Karel De Gucht uviedol: „Som pevne presvedčený, že sa dá zaistiť voľný tok obchodov, a vládne obstarávanie musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť otvorených obchodných trhov na celom svete. Prospech z toho budú mať podniky a spotrebitelia a daňovníkom sa tak vrátia ich poplatky. Týmto návrhom sa zvýši vplyv Európskej únie v rámci medzinárodných rokovaní a v rámci rokovaní s našimi partnermi o otváraní ich trhov verejného obstarávania pre európske spoločnosti. Som si istý, že potom budú mať spravodlivú možnosť získať vládne zákazky v zahraničí a vytvoriť tak pracovné miesta.“

Táto iniciatíva plne rešpektuje záväzky EÚ vyplývajúce z Dohody o vládnom obstarávaní WTO a z dvojstranných dohôd o obchode. Iniciatívou sa právne záväzným spôsobom objasňujú medzinárodné záväzky EÚ týkajúce sa európskych verejných obstarávateľov.

Kľúčovými aspektmi návrhu nariadenia sú:

  • potvrdenie dôležitých úrovní otvorenosti trhu verejného obstarávania EÚ,

  • Komisia môže schváliť, že verejní obstarávatelia EÚ budú môcť v prípade zákaziek nad 5 miliónov EUR vylúčia ponuky zahŕňajúce značnú časť zahraničného tovaru a služieb, ak sa na tieto zákazky nevzťahujú existujúce dvojstranné dohody,

  • v prípade opakovanej a závažnej diskriminácie európskych dodávateľov z EÚ do nečlenských krajín EÚ, bude mať Komisia k dispozícii mechanizmus, ktorý jej umožní obmedziť prístup na trh EÚ v prípade, keď krajina mimo EÚ nezačne rokovať o nastolení rovnováhy pri prístupe na trhy, každé reštriktívne opatrenie bude cielené, napr. prostredníctvom vylúčenia ponúk pochádzajúcich z nečlenskej krajiny EÚ alebo uplatnenia cenovej sankcie,

  • nakoniec sa návrhom zvyšuje transparentnosť vo veci neobvykle nízkych ponúk s cieľom bojovať proti nekalej hospodárskej súťaži dodávateľov z krajín mimo EÚ na európskom trhu.


Kontext

V oznámení Komisie z roku 2011 o Akte o jednotnom trhu, ako aj v oznámení Komisie z roku 2010 s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti bol zdôraznený význam spravodlivej hospodárskej súťaže a prístupu k trhom verejného obstarávania ako jeden z kľúčových nástrojov hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest, najmä v súvislosti so súčasnou hospodárskou krízou.

Európska rada vo svojich záveroch z 23. októbra 2011 vyzvala Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa nástroja EÚ na otvorenie verejného obstarávania, pričom poukázala na to, že Európa bude aj naďalej podporovať voľný, spravodlivý a otvorený obchod a že vo vzťahu k najväčším ekonomikám sveta bude zároveň presadzovať svoje záujmy týkajúce sa reciprocity a vzájomnej výhodnosti.

V decembri minulého roka Európska komisia predložila celkový program modernizácie verejného obstarávania v EÚ. Dnešná iniciatíva dopĺňa tieto snahy EÚ súborom pravidiel týkajúcich sa vonkajšieho rozmeru politiky verejného obstarávania.

EÚ je už tradične otvorenou ekonomikou a zástancom voľného obchodu. Platí to aj pre verejné obstarávanie. Prístup EÚ nepodporuje celý svet rovnako. Väčšina hlavných obchodných partnerov EÚ uplatňuje reštriktívne postupy verejného obstarávania, ktoré sú diskriminačné voči dodávateľom z EÚ. Uplatňovanie takýchto postupov sa v priebehu súčasnej hospodárskej krízy zvýšilo.

Ďalšie informácie:
The EU Single Market
Trade

Zverejnené 21. marec 2012