Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Životné prostredie: Nominácia 14 spoločností na Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

Životné prostredie: Nominácia 14 spoločností na Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

Po dvojdňovom zasadnutí poroty v Kodani, Dánsko, bol zverejnený užší zoznam kandidátov na udelenie Európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 (EBAE). 14 finalisti pochádzajú z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Španielska, Rakúska, Portugalska, Slovenska, Fínska a Spojeného kráľovstva. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční počas slávnostného udeľovania cien 24. mája 2012 v Bruseli, počas Zeleného týždňa, ktorý je výročnou konferenciou Európskej komisie o politike v oblasti životného prostredia. Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia sa udeľujú inovačným podnikom, ktoré úspešne skĺbili inovácie, konkurencieschopnosť a mimoriadne pozitívne výsledky v oblasti životného prostredia.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Aby naše ekonomiky prosperovali vo svete s obmedzenými zdrojmi, musia svoje prírodné zdroje využívať efektívnejším spôsobom. Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia ukazujú, že je to možné. Udeľujú sa spoločnostiam, ktoré využívajú zdroje počas celého ich životného cyklu najoptimálnejším spôsobom s cieľom vytvoriť čo najvyššiu ekonomickú hodnotu s čo najnižším vplyvom na životné prostredie.“

Finalisti boli vybratí zo 156 uchádzačov pochádzajúcich z 24 členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Vysoký počet prihlášok – zvýšenie o 10 % v porovnaní so súťažou v roku 2010 – poukazuje na zvyšujúci sa záujem európskych podnikov o ochranu životného prostredia a na ich ochotu zavádzať ekologicko-inovačné postupy aj napriek súčasnej hospodárskej situácii.

Tohtoroční kandidáti zastupujú rozličné podnikateľské sektory od telekomunikácií po maloobchod, ekodizajn, dopravu, potravinársky priemysel a stavebníctvo. Hoci súťažia aj viaceré veľké podniky a organizácie, väčšinu zúčastnených spoločností tvoria malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky. Najviac kandidátov bolo v novozavedenej kategórii „biodiverzita“, pričom išlo o spoločnosti, ktoré preukázali mimoriadne výsledky pri spomaľovaní straty biodiverzity a podpore prírodných ekosystémov.

Prihlášky na udelenie ocenenia ilustrujú ako spoločnosti prispievajú k udržateľnému rozvoju v piatich kategóriách: výrobok (52 kandidátov), riadenie (47 kandidátov), postup (46 kandidátov), medzinárodná obchodná spolupráca (11 kandidátov) a podnikanie a biodiverzita (62 kandidátov).

Porota na vysokej úrovni, ktorej predsedal námestník generálneho riaditeľa dánskeho Ministerstva životného prostredia Claus Torp, bola zložená z 20 expertov z európskych a vnútroštátnych orgánov, akademickej obce, podnikateľskej sféry a sektora zelených technológií.

Kontext

Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia zaviedlo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie v roku 1987. Udeľujú sa každé dva roky s cieľom uznať a odmeniť európske spoločnosti, ktoré podporujú hospodársky rast tým, že prispievajú k inováciám a konkurencieschopnosti a zároveň chránia životné prostredie.

Udeľuje sa päť cien, ktorými sa podniky odmeňujú za postupy riadenia, ekologické výrobky, udržateľné výrobné postupy, medzinárodnú obchodnú spoluprácu a najnovšie aj za činnosti chrániace biodiverzitu.

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek spoločnosť z členského štátu EÚ alebo z kandidátskej krajiny bez ohľadu na svoju veľkosť. Podávanie prihlášok do súťaže o európske ocenenia spravujú vnútroštátne koordinačné orgány. Uchádzači sa musia najprv zúčastniť na jednej z vnútroštátnych súťaží, ktorej prostredníctvom sú vybratí do súťaže na európskej úrovni. Takto sa zabezpečuje, aby boli spoločnosti, ktorým je udelené európske ocenenie, najlepšie z najlepších, najprezieravejšie, najzodpovednejšie a najinovatívnejšie v celej Európe.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o oceneniach, výberovom konaní a predchádzajúcich súťažiach EBAE nájdete na webovej stránke:

Tu kliknúť

Zverejnené 22. marec 2012