Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia spúšťa európske iniciatívy občanov

Komisia spúšťa európske iniciatívy občanov

Táto nedeľa je prvým dňom uplatňovania európskej iniciatívy občanov. Od tohto dňa sa môže jeden milión občanov z celej Európy spojiť a vyzvať Komisiu, aby konala v otázkach, ktoré občania považujú za dôležité.

Podpredseda Šefčovič vyhlásil: „Som veľmi rád, že po dlhom čakaní a vynaloženom úsilí môžu Európania konečne začať s občianskymi iniciatívami a požiadať o ich registráciu na webovej stránke Európskej komisie. Osobne sa veľmi teším na to, aké myšlienky občania prednesú.

Európske iniciatívy občanov predstavujú bezprecedentné rozšírenie participatívnej demokracie. Občania tak majú v rukách mocný nástroj na tvorbu politického programu. Pevne dúfam, že tento nástroj posilní aj rozvoj skutočného európskeho ľudu, keďže občania sa môžu spojiť bez ohľadu na hranice s cieľom prediskutovať otázky, ktoré im ležia na srdci.“

Registrácia iniciatív je prvým kľúčovým krokom v celom procese. Žiadosť musí predložiť tzv. občiansky výbor zložený z najmenej siedmich občanov EÚ, ktorí majú pobyt v najmenej siedmich rôznych členských štátoch Európskej únie.

Po registrácii bude mať výbor 12 mesiacov na zozbieranie potrebných vyhlásení o podpore z aspoň siedmich členských štátov. Rozhodujúca hranica na to, aby bola iniciatíva občanov z týchto siedmich členských štátov uznaná, je stanovená na 750-násobok počtu poslancov Európskeho parlamentu daných členských štátov. Každý občan vo veku oprávňujúcom na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (v súčasnosti 18 rokov vo všetkých členských štátoch okrem Rakúska, kde je tento vek stanovený na 16 rokov) môže podporiť takúto iniciatívu.

Počet vyhlásení o podpore budú musieť overiť príslušné orgány v členských štátoch. Komisia bude mať potom tri mesiace na preskúmanie iniciatívy a na vydanie rozhodnutia, ako na ňu reagovať. S cieľom podrobnejšie objasniť otázky nastolené v iniciatíve sa Komisia stretne s organizátormi. Organizátori takisto dostanú príležitosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré zorganizuje Európsky parlament.

Komisia potom vydá oznámenie, v ktorom uvedie, k akému záveru dospela, či a aké kroky plánuje podniknúť vzhľadom na iniciatívu a dôvody svojho rozhodnutia.

Európska komisia vynaložila veľké úsilie na to, aby bol celý proces pre občanov čo najjednoduchší a zároveň aby bolo zabezpečené, že nebude možné registrovať iniciatívy, ktoré sú zjavne urážlivé, neseriózne, neopodstatnené, v rozpore s európskymi hodnotami alebo ktoré nespadajú do právomoci Komisie. Takisto sa zaviedli opatrenia na zabezpečenie riadnej ochrany údajov tých, ktorí iniciatívy podporia.

Kontext

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Umožní jednému miliónu občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrhy právnych aktov v oblastiach, v ktorých má právomoci.

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov bolo prijaté 16. februára 2011. Na žiadosť členských štátov, ktoré potrebovali viac času na zavedenie mechanizmov pre overovanie vyjadrení o podpore, však môžu občania začať predkladať európske iniciatívy od 1. apríla 2012.

Odkaz na stránku európskej iniciatívy občanov
Odkaz na nariadenie o európskej iniciatíve občanov

Zverejnené 30. marec 2012