Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia chce spoznať vaše názory na prioritné environmentálne ciele

Komisia chce spoznať vaše názory na prioritné environmentálne ciele

Komisia začala verejnú konzultáciu k siedmemu environmentálnemu akčnému programu (7. EAP), ktorým sa stanovia prioritné ciele do roku 2020. Konzultácia potrvá do 1. júna.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „V EÚ platia najambicióznejšie environmentálne predpisy na svete, ktoré výrazne prispievajú k ochrane životného prostredia a ľudí. Ich účinok však závisí od vykonávania v praxi a je nutné adaptovať ich na riešenie nových problémov. Radi by sme spoznali názory občanov na opatrenia, ktoré by sme mohli prijať spolu s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami v záujme lepšej ochrany životného prostredia a zachovania vlastnej prosperity s prihliadnutím na obmedzené zdroje našej planéty. Možno nebude v silách EÚ zrealizovať úplne všetko, ale radi by sme sa dozvedeli, kde a ako sa môže naše konanie najzreteľnejšie prejaviť na zlepšení kvality životného prostredia v našom vlastnom záujme i v záujme našich detí. “

V posledných mesiacoch prijala Komisia niekoľko strategických iniciatív v oblasti environmentálnej politiky. Ide o plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, stratégiu na ochranu biodiverzity do roku 2020 a oznámenie o zlepšení vykonávania práva EÚ. Tieto iniciatívy sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a posilnenie jej ekologickej odolnosti a tvoria neoddeliteľnú súčasť stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Siedmy environmentálny akčný program by mal ponúknuť všeobecný komplexný rámec pre tieto strategické iniciatívy, stanoviť prioritné ciele a jasne preukázať, ako môže environmentálna politika prispievať k ekologickému rastu a zlepšovaniu zdravia a životnej úrovne. Program by mal zabezpečiť angažovanosť všetkých príslušných aktérov (inštitúcií EÚ, členských štátov, regionálnych a miestnych samospráv, podnikov a aktérov zo súkromného sektora, ako aj mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti) pre spoločné ciele.

7. EAP by mal v prvom rade obsahovať tieto záväzky:

  • zlepšiť vykonávanie a presadzovanie environmentálnych predpisov EÚ v záujme dosiahnutia lepších environmentálnych výsledkov,

  • zabezpečiť, aby k cieľom ochrany klímy a životného prostredia prispievali aj ostatné politiky EÚ,

  • získať prístup k fundovaným dôkazom a najnovším vedeckým poznatkom a využívať ich ako základ politického rozhodovania v oblasti ochrany životného prostredia a vykonávania príslušných predpisov,

  • v súlade s preventívnym prístupom odstrániť významné medzery v politikách v prípadoch, keď si to vyžadujú najnovšie vedecké informácie.


Ďalšie kroky

Výsledky verejnej konzultácie spolu so stanoviskami Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu, Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru poslúžia ako podklad pri ďalšej práci na návrhu 7. EAP, ktorý Komisia plánuje predložiť do konca tohto roka.

Súvislosti

Environmentálne akčné programy sa na formovaní environmentálnej politiky EÚ podieľajú od začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Pri príprave svojho návrhu siedmeho environmentálneho akčného programu sa Komisia okrem výsledkov tejto konzultácie bude opierať aj o problematické oblasti zdôraznené v správe EEA o stave životného prostredia a záverečné posúdenie 6. EAP, ako aj o odozvu ostatných inštitúcií EÚ a výsledky 6. EAP.

Ďalšie informácie:


Do konzultácie sa možno zapojiť tu
Viac informácií o EAP možno nájsť tu

Zverejnené 30. marec 2012