Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska komisia zapája verejnosť do tvorby moderného systému európskeho konkurzného práva

Európska komisia zapája verejnosť do tvorby moderného systému európskeho konkurzného práva

Európska komisia začala verejnú konzultáciu na tému modernizácie pravidiel EÚ v oblasti konkurzov. Existujúce pravidlá (nariadenie o konkurznom konaní) pochádzajú z roku 2000 a určujú, ako by konkurzné subjekty – podniky a jednotlivci – mali navzájom koordinovať svoj postup v rámci niekoľkých krajín EÚ. Výsledky konzultácie pomôžu zistiť, či a do akej miery je potrebná revízia existujúceho nariadenia, aby sa podporil podnikateľský sektor a posilnil jednotný trh EÚ. Toto opatrenie je súčasťou úsilia EÚ o zachovanie pracovných miest a podporu hospodárskeho oživenia, udržateľného rastu a zvýšenia miery investícií, ako to určuje stratégia Európa 2020.

Konkurzy sú realitou života v dynamickom, modernom hospodárstve. Približne polovica podnikov má životnosť menej než päť rokov. V roku 2010 vstúpilo do likvidácie celkovo 220 000 podnikateľských subjektov v EÚ. To znamená, že úpadok postihol denne okolo 600 spoločností v Európe. Tento trend pokračoval aj v roku 2011. Je preto dôležité mať moderné právne predpisy a zavedené efektívne postupy, ktoré podnikateľským subjektom s dostatočným ekonomickým základom pomôžu prekonať finančné ťažkosti a poskytnú im „druhú šancu“.

„Moderné právne predpisy v oblasti konkurzu majú zásadný význam z hľadiska finančnej stability a efektívnosti finančného systému. Tvoria základnú súčasť moderného jednotného trhu a dodávajú podnikateľom odvahu prijímať riziká. A v prípade potreby poskytujú podnikateľským subjektom riadny spôsob ukončenia ich činnosti,“ uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Moderné konkurzné právo pomôže zvýšiť dynamiku hospodárstva, pretože poskytne druhú šancu podnikateľským subjektom s pevným ekonomickým základom, ktoré majú krátkodobé finančné ťažkosti. Práve z tohto dôvodu chceme danú vec prediskutovať s podnikateľským sektorom, ako aj s právnikmi, súdnymi orgánmi a širokou verejnosťou.“

Nariadenie o konkurze z roku 2000 zvýšilo právnu istotu a uľahčilo súdnu spoluprácu pri riešení prípadov cezhraničných konkurzov. Po desiatich rokoch jeho uplatňovania však podstatný vývoj v konkurznom práve jednotlivých štátov a významné zmeny v hospodárskom a politickom prostredí vyvolávajú potrebu revízie nariadenia.

Komisia konzultuje s malými aj veľkými podnikateľskými subjektmi, živnostníkmi, konkurznými správcami, súdnymi orgánmi, verejnými orgánmi, veriteľmi, zástupcami akademickej obce a verejnosťou, pokiaľ ide o ich skúsenosti s konkurznými konaniami, najmä s cezhraničnými konkurzmi. Ich vyjadrenia pomôžu Komisii určiť, či a akým spôsobom je potrebné vylepšiť a modernizovať súčasný právny rámec.

Konzultácia je otvorená do 21. júna 2012.

Konzultácia je dostupná na internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Súvislosti

Základom európskeho konkurzného práva je nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní („nariadenie o konkurznom konaní“), ktoré sa uplatňuje od 31. mája 2002. Toto nariadenie obsahuje pravidlá týkajúce sa súdnej príslušnosti, uznávania rozhodnutí a uplatniteľného práva a ustanovuje aj pravidlá koordinácie konkurzných konaní začatých v niekoľkých členských štátoch. Nariadenie sa uplatňuje vždy, keď má dlžník aktíva alebo veriteľov vo viac než jednom členskom štáte.

Ďalšie informácie:

Európska komisia – Konkurzné konania
Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť
Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej

Zverejnené 30. marec 2012