Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia chce preskúmať daňové opatrenia pre cezhraničných pracovníkov

Komisia chce preskúmať daňové opatrenia pre cezhraničných pracovníkov

Komisia chce v rámci cielenej iniciatívy preskúmať daňové opatrenia členských štátov, aby sa uistila, že nie sú diskriminačné voči cezhraničným pracovníkom. Podľa odhadov pracuje v zahraničí v rámci EÚ viac než 1,2 milióna ľudí. Hrubá mzda vyplácaná cezhraničným a sezónnym pracovníkom dosiahla v roku 2010 výšku 46,9 miliardy EUR. Mobilita pracovníkov bola určená ako jeden z kľúčových potenciálov zvyšovania rastu a zamestnanosti v Európe. Daňové prekážky však ostávajú jedným z hlavných faktorov, ktoré odrádzajú občanov od toho, aby si hľadali prácu v inom členskom štáte.

Z tohto dôvodu Komisia v priebehu roka 2012 dôkladne posúdi vnútroštátne priame dane, aby zistila, či nespravodlivo neznevýhodňujú pracovníkov, ktorí žijú v jednom členskom štáte a pracujú v inom. Ak Komisia zistí prípady diskriminácie alebo porušenia základných slobôd EÚ, oznámi ich vnútroštátnym orgánom a bude naliehať, aby sa uskutočnili potrebné kroky na nápravu. Ak by problémy pretrvávali aj naďalej, Komisia začne proti predmetným členským štátom konania vo veci porušenia právnych predpisov.

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol: „Predpisy EÚ sú jasné: so všetkými občanmi EÚ sa v rámci jednotného trhu musí zaobchádzať rovnako. Nesmú byť diskriminovaní a nesmie sa porušiť právo pracovníkov na voľný pohyb. Väčšina členských štátov tieto základné princípy dodržiava, som však pripravený prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby som zabezpečil, že sa tieto princípy odzrkadlia v daňových predpisoch všetkých členských štátov. “

Keďže daňové prekážky ostávajú jedným z hlavných faktorov, ktoré odrádzajú od cezhraničnej mobility, Komisia sa v mnohých oblastiach usiluje odstrániť prekážky mobility pracovníkov EÚ. Ako príklad možno uviesť jej návrh na riešenie problému dvojitého zdanenia alebo návrh na posilnenie ochrany vyslaných pracovníkov.

Súvislosti

Komisia v rámci svojej najnovšej iniciatívy skúma:

  • či občania, ktorí zarábajú väčšinu svojho príjmu v inom členskom štáte, nie sú zdaňovaní viac než občania daného členského štátu. Komisia v tejto súvislosti preskúmava, či sú pre týchto nerezidentov dostupné v praxi aj všetky osobné a rodinné daňové úľavy, ktoré môžu využívať rezidenti,

  • či členské štáty rozlišujú medzi svojimi vlastnými občanmi a občanmi z iných členských štátov, ktorí príležitostne pracujú na ich území, najmä pokiaľ ide o právo odpočtu výdavkov a o uplatňovanie odlišných daňových sadzieb.

Komisia sa nebude zaoberať len situáciou zamestnaných a hospodársky závislých pracovníkov, ale aj samostatne zárobkovo činných osôb a dôchodcov.

Hlavné princípy, ktoré sa majú uplatňovať na zdaňovanie cezhraničných pracovníkov, boli stanovené v niektorých historicky významných rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ, akými sú napríklad rozhodnutia vo veciach Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) a Gerritse (C-234/01).

Právo pracovať a žiť kdekoľvek v EÚ je základným právom európskych občanov, ako aj kľúčovým nástrojom rozvoja pracovného trhu v celej Európe. Komisia podporuje členské štáty v tom, aby navrhovali politiky zamerané na odstraňovanie právnych a administratívnych prekážok pracovnej mobility, ale aj na zaistenie rovnakého zaobchádzania s cezhraničnými pracovníkmi, ktorí majú využívať rovnaké sociálne a daňové výhody ako pracovníci z danej krajiny (ďalšie informácie).

Pochopiť a chrániť svoje práva v EÚ európskym občanom a podnikom pomáhajú dve služby: Your Europe Advice a SOLVIT. Your Europe Advice poskytuje odpovede na otázky občanov týkajúce sa ich práv, napríklad v súvislosti s ich zdravotným poistením alebo nárokmi na dávky v nezamestnanosti v prípade, že sa rozhodnú žiť a pracovať v zahraničí. SOLVIT poskytuje praktické a včasné riešenia občanom a podnikom, ktorí čelia administratívnym prekážkam, ako je napríklad získanie odbornej kvalifikácie uznanej v inom členskom štáte na to, aby v ňom mohli pracovať. Obidve tieto služby umožňujú tisíckam európskych občanov a podnikov využívať príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh.

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom

Zverejnené 2. apríl 2012