Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

Europe Direct Trenčín bude počas nasledujúceho týždňa zverejňovať na svojej Facebook stránke súťažné indície, ktoré Ťa môžu doviesť priamo k lístku na hudobný festival Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 6. – 8. júla 2017.

Na základe zverejnenej indície nájdite výhernú obálku, v ktorej bude výherný kód a emailová adresa na ktorú je potrebné kód zaslať. Okrem kódu, ktorý nájdete v obálke pošlite aj Vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo) na adresu uvedenú v obálke. Okrem zaslania potrebných údajov je jednou zo súťažných podmienok spraviť na uvedenom mieste fotografiu, ako dôkaz, že ste to našli práve vy a na určenom mieste, ktorú nám treba taktiež zaslať.

Hľadať podľa zverejnených indícií môžete dovtedy, kým nebude víťaz ohlásený na Facebook stránke. Treba sledovať profil stránky: https://sk-sk.facebook.com/europedirecttrencin a pokiaľ nebude víťaz zverejnený, znamená to, že stále môžete hľadať obálku na základe indícií.

Pravidlá súťaže

Súťaží sa výhradne na internete a do súťaže sa môžu zapojiť osoby s bydliskom v EÚ vo veku minimálne 18 rokov v čase konania súťaže.

Úlohou súťažiacich je:

• nájsť na základe indícií obálku s logom Europe Direct Trenčín ukrytú v Trenčíne,

• odfotiť sa na mieste s výherným kódom,

• zaslať email s uvedením svojich kontaktných údajov (meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo), zaslať kód, ktorý nájdete v obálke a fotografiu.

Súťaž bude prebiehať počas nasledujúceho týždňa (12.-17. júna). Prvá indícia bude zverejnená dňa 12. júna 2017 o 10:00 h na Facebook profile Europe Direct Trenčín.

1. indícia bude zverejnená 12. júna 2017 a zaslaná musí byť do 13. júna 2017 do 12:00 h.

2. indícia bude zverejnená 14. júna 2017 a zaslaná musí byť do 15. júna 2017 do 12:00 h.

3. indícia bude zverejnená 16. júna 2017 a zaslaná musí byť do 17. júna 2017 do 12:00 h.


Víťaz bude ohlásený na facebookovom profile Europe Direct Trenčín ihneď ako obdržíme správny výherný kód s kontaktnými údajmi a dôkazovou fotografiou. Kým nebude na facebookovom profile ohlásený víťaz, znamená to, že obálku ešte nikto nenašiel a stále sa súťaží. Akonáhle bude zverejnený víťaz, súťaž o daný lístok sa ukončuje. Rovnako sa bude postupovať pri súťaži o všetky tri lístky. Súťažiaci by si mali priebežne sledovať facebookový profil Europe Direct Trenčín.

Súťaží sa o vstupenky na festival Bažant Pohoda 2017.
Víťazmi sa stávajú traja súťažiaci, ktorí zašlú svoje kontaktné údaje a kód nájdenej kartičky do hore uvedeného času.

O cenu sa možno uchádzať len po predložení originálu kartičky s kódom a predložení dôkazovej fotografie.
Lístok nebude výhercovi zasielaný poštou.

Vyzdvihnutie lístka osobne v centre Europe Direct Trenčín na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Organizátor bude zverejňovať mená jednotlivých víťazov v priebehu súťaže na facebookovom profile Europe Direct Trenčín.

V prípade, že si víťaz cenu do dvoch dní od vyhlásenia víťaza neprevezme, organizátor súťaže má právo cenu zo súťaže stiahnuť. Víťaz stráca nárok na cenu aj v prípade, že nemá bydlisko v EÚ, prípadne nemal v čase konania súťaže dovŕšený vek 18 rokov.

Víťaz nemá nárok na finančnú náhradu ceny, ani iný druh ceny.

Organizátori súťaže nezodpovedajú za nedoručenie údajov od súťažiacich načas alebo ich stratu z dôvodu technických problémov alebo zlyhania siete. Doklad o odoslaní nie je dokladom o doručení.

Rozhodnutie organizátora súťaže je konečné a v súvislosti s výsledkami súťaže nebude možné sa na neho písomne obrátiť.

Organizátor súťaže bude zhromažďovať osobné údaje účastníkov. Kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu) poskytujú len víťazi a na základe týchto údajov si ceny prevezmú. Zároveň upozorňujeme, že víťazi poskytujú len tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Zapojením sa do súťaže účastníci vyjadrujú súhlas s týmito súťažnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov.

Organizátor súťaže zmaže podľa vlastného uváženia všetky odkazy, ktoré majú urážlivý obsah, porušujú právo duševného vlastníctva, alebo zasahujú do súkromia osôb.

Organizátor nenesie zodpovednosť za zrušenie, odklad alebo zmeny súťaže zapríčinené nepredvídanými okolnosťami. Okrem toho aj uvedené termíny môžu byť z organizačných dôvodov alebo v prípade nepredvídaných okolností zmenené.

Prihlásením do súťaže účastníci súhlasia s tým, že tieto pravidlá vrátane všetkých podmienok účasti sú pre nich záväzné.Zverejnené 9. jún 2017