Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia znižuje zbytočné zaťaženie pri evidencii vozidiel v inom členskom štáte

Komisia znižuje zbytočné zaťaženie pri evidencii vozidiel v inom členskom štáte

Každý rok musia občania a spoločnosti EÚ previezť približne 3,5 milióna vozidiel do iného členského štátu a zaevidovať ich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. To, čo by však malo byť na jednotnom trhu v 21. storočí jednoduchým evidenčným postupom, zostáva i naďalej ťažkopádnou a zdĺhavou administratívnou procedúrou z dôvodu odlišných pravidiel a rôznych navzájom si odporujúcich požiadaviek. Celý proces trvá v priemere 5 týždňov a občanov a podniky stojí približne 400 EUR. Tieto problémy sú okrem toho tiež významnou prekážkou voľného pohybu tovaru, služieb a pracovníkov, a bránia tak rastu a vytváraniu pracovných miest v Európe. Z tohto dôvodu dnes Európska Komisia prijíma opatrenia, aby výrazne obmedzila toto zbytočné administratívne zaťaženie. Návrh, ktorý predstavil podpredseda Antonio Tajani, povedie k veľmi zásadnému administratívnemu zjednodušeniu a podnikom, občanom a orgánom zodpovedným za evidenciu prinesie celkové úspory vo výške najmenej 1 500 miliárd EUR ročne.

Návrh je priamočiary a zaoberá sa veľmi konkrétnymi problémami. Povinnosť opätovne zaevidovať vozidlá privezené z inej krajiny EÚ bude obmedzená. Napríklad občania, ktorí pracujú v inej krajine EÚ a používajú vozidlo, ktoré zaevidoval ich zamestnávateľ, nebudú musieť toto vozidlo opätovne zaevidovať. Vo všeobecnosti sa administratívne formality týkajúce sa opätovnej evidencie vozidiel, dodávok, autobusov a nákladných vozidiel v rámci EÚ výrazne zjednodušia, napríklad pri zmene bydliska z jednej krajiny EÚ do druhej a pri nákupe ojazdeného vozidla v inej krajine EÚ. Rovnako bude nemožné zaevidovať odcudzené vozidlo v inej krajine EÚ. Prinesie to výrazné úspory pre auto požičovne, ktoré budú môcť premiestňovať vozidlá do inej krajiny EÚ počas dovolenkových období bez toho, aby ich museli opätovne zaevidovať. To je dobrá správa pre turistov, pretože sa očakáva, že po schválení dnešného návrhu dôjde k zníženiu cien za prenájom vozidiel.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso uviedol: „Dnešným návrhom chce Komisia v čo možno najväčšej možnej miere uľahčiť občanom a podnikom prevoz vozidiel cez hranice a ich cezhraničnú evidenciu v rámci Európskej únie. Výrazne zjednodušené pravidlá cezhraničnej evidencie vozidiel a podstatné zníženie administratívneho zaťaženia nás posunú o krok bližšie k hladkému fungovaniu jednotného trhu, ktorý je hnacou silou nášho rastu a zamestnanosti.“

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, vyhlásil: „Dvadsať rokov po začatí fungovania vnútorného trhu je neprípustné, aby občania a podniky museli čeliť takému množstvu prekážok. Náš návrh odstraňuje mnoho formalít spojených s evidenciou vozidiel a zdĺhavé postupy. To predstavuje podstatné úspory pre auto požičovne. Ťažiť z toho bude celé hospodárstvo, najmä však odvetvie cestovného ruchu.“

Evidencia motorových vozidiel privezených z inej krajiny EÚ

Formality týkajúce sa opätovnej evidencie vozidla v inej krajine EÚ sa výrazne obmedzia

Dnes predložený návrh uľahčí život ľuďom, ktorý trávia časť roku v inej krajine EÚ a od ktorých sa v súčasnosti často vyžaduje, aby svoje vozidlo opätovne zaevidovali. Návrhom sa zavádza zásada, že vozidlo by sa malo zaevidovať v krajine EÚ, v ktorej žije jeho majiteľ, a že ostatné členské štáty od neho nesmú vyžadovať, aby v nich vozidlo zaevidoval, a to ani vtedy, ak by tam majiteľ vozidla trávil dlhší čas.

Po prijatí návrhu Európskym parlamentom a Radou, nastanú tieto zmeny:

  • Občania, ktorí trávia časť roka v dovolenkovej rezidencii v inej krajine EÚ nebudú musieť v tejto krajine opätovne zaevidovať svoje vozidlo.

  • Občania, ktorí sa natrvalo presťahujú do inej krajiny EÚ budú mať 6 mesiacov na to, aby tam opätovne zaevidovali svoje vozidlo.

  • Občania, ktorí kupujú alebo predávajú ojazdené vozidlo v inej krajine EÚ, nebudú musieť čeliť dodatočným technickým kontrolám a administratívnym problémom.

  • Občania, ktorí pracujú v inej krajine EÚ a používajú vozidlo zaevidované ich zamestnávateľom v tejto krajine, už nebudú musieť vozidlo zaevidovať v ich domovskej krajine.

  • Auto požičovne budú môcť počas dovolenkových období premiestňovať vozidlá z jednej krajiny EÚ do druhej bez toho, aby ich museli opätovne zaevidovať (napr. môžu používať tie isté vozidlá v lete na pobreží mora a v zime v Alpách). To by malo viesť k zníženiu cien za prenájom vozidla.

  • Na spoločnosti sa vzťahujú tie isté pravidlá: vozidlá, autobusy, dodávky a nákladné vozidlá by sa mali evidovať v krajine EÚ, v ktorej sa nachádza hlavné sídlo spoločnosti, a ostatné krajiny EÚ to musia akceptovať.

  • Orgány zodpovedné za evidenciu budú čoraz užšie spolupracovať, čo uľahčí sledovanie odcudzených vozidiel. Nebude možné zaevidovať odcudzené vozidlo v inej krajine EÚ.

  • Mnoho kontrol sa úplne zruší, pričom orgány budú získavať všetky technické informácie o vozidle, ktoré potrebujú, priamo od svojich kolegov v krajine, v ktorej je vozidlo už zaevidované.

Chronológia

V správe o občianstve za rok 2010 s názvom „Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ.“ Komisia označila problémy s evidenciou vozidiel za jednu z najvýznamnejších prekážok, s ktorými sa občania stretávajú vo svojom každodennom živote pri výkone svojich práv v súlade s právnymi predpismi EÚ, a oznámila, že jedným z 25 konkrétnych opatrení na odstránenie takých prekážok bude zjednodušenie formalít a podmienok evidencie vozidiel zaevidovaných v inom členskom štáte.

V odpovedi na verejnú konzultáciu, ktorá sa uskutočnila v roku 2011, poukázalo 651 občanov a 151 podnikov na tieto problémy:

Problémy súvisiace s evidenciou vozidiel majú negatívny vplyv na občanov a podniky. Za hlavné problémy boli označené zdĺhavé postupy (77,8 % občanov a 83,1 % podnikov) a dodatočné náklady (86,5 % občanov a 81,4 % podnikov), pričom 50,8 % podnikov odradili tieto problémy od presunu vozidiel z jedného členského štátu do druhého. To je dôvod, pre ktorý 55,9 % podnikov zapojených do konzultácií malo pocit, že tým výrazne trpí ich produktivita. V prípade 64,4 % podnikov tieto problémy majú vplyv na rast. Napokon 23,7 % občanov a 28,8 % podnikov uviedlo, že vozidlo nemohli nakoniec v príslušnom členskom štáte zaevidovať.

Ďalšie kroky

Návrh sa teraz prerokuje v Európskom parlamente a Rade. Po jeho schválení budú mať členské štáty jeden rok na to, aby zabezpečili všetko potrebné na nové postupy, ako napríklad softvér na výmenu informácií atď.

Komisia neskôr v tomto roku vyvinie iniciatívu s cieľom objasniť pravidlá EÚ, ktoré musia členské štáty dodržiavať, pokiaľ ide o vykonávanie evidencie vozidiel a vyberanie cestných daní. Komisia vydá odporúčania na zlepšenie jednotného trhu, najmä s cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu vozidiel v prípade, že sa občania premiestňujú z jedného členského štátu do druhého, a odstrániť prekážky cezhraničného prenájmu vozidiel.


Zverejnené 4. apríl 2012