Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Program LIFE: viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy

25.10.2018

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť.

SELFIE - nový nástroj na podporu digitálneho vyučovania a učenia sa v školách

25.10.2018

Európska komisia dnes predstavila nový nástroj, ktorý má pomôcť všetkým školám v EÚ, ako aj v Rusku, Gruzínsku a Srbsku posúdiť, ako využívajú digitálne technológie na vyučovanie a učenie sa.

Program Erasmus+: očakávaný rozpočet 3 miliardy EUR sa v roku 2019 investuje do mladých Európanov a pomôže pri zakladaní európskych univerzít

24.10.2018

Komisia dnes uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 týkajúcu sa programu Erasmus+.

Pracovný program Komisie na rok 2019: plnenie sľubov a príprava na budúcnosť

23.10.2018

Európska komisia dnes predstavila aj svoj pracovný program na rok 2019, v ktorom stanovila tri hlavné priority na nadchádzajúci rok: urýchlené dosiahnutie dohody o už predložených legislatívnych návrhoch s cieľom realizovať svojich desať politických priorít; prijatie obmedzeného počtu nových iniciatív na riešenie zostávajúcich výziev a predloženie niekoľkých iniciatív týkajúcich sa budúcnosti Únie s 27 členskými štátmi, ktoré upevnia základy silnej, jednotnej a zvrchovanej Európy.

Lepšia právna regulácia: ako posilniť subsidiaritu a proporcionalitu pri tvorbe politík EÚ

23.10.2018

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu a v kontexte rozpravy o budúcnosti Európy dnes Európska komisia predostrela zmeny, ktoré hodlá zaviesť do procesu tvorby politík EÚ, aby svoje obmedzené zdroje sústredila na menší počet činností a efektívnejšie realizovala svoje politické priority.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na Slovensku

17.10.2018

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan navštívi 17. - 18. októbra 2018 Slovensko. Vo štvrtok 18. októbra sa zúčastní konferencie Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore.

DiscoverEU: 18-roční môžu opäť objavovať Európu

17.10.2018

Koncom roka spustí Európska komisia druhé kolo podávania žiadostí o cestovné poukazy pre najmenej 12 000 mladých cestovateľov.

Európska komisia a Bill Gates spolu za čistú energiu

17.10.2018

Európska komisia a skupina Breakthrough Energy pod vedením Billa Gatesa dnes podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadiť spoločný investičný fond, ktorého účelom je pomáhať inovačným európskym podnikom rozvíjať nové technológie čistej energie a prinášať ich na trh.

Vzdelávanie a odborná príprava v Európe

16.10.2018

Európska komisia dnes uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty dosiahli určitý pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným do roku 2020.

Označovanie palív v EÚ: jasnejšie informácie pre spotrebiteľov a prevádzkovateľov

12.10.2018

Od dnešného dňa (12.10. 2018) sa v celej Európe objaví nový zjednotený súbor označení palív. Nové značky poskytnú vodičom lepšie informácie o vhodnosti palív pre ich vozidlá bez ohľadu na to, kde v EÚ sa pohybujú.