Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Jarný Eurobarometer: Rok pred voľbami do Európskeho parlamentu silnie dôvera v Úniu a optimistické vnímanie budúcnosti

14.6.2018

Dnes, 14. júna, Európska komisia zverejnila výsledky jarného prieskumu Eurobarometer. Vychádza z neho, že väčšina Európanov hodnotí hospodársku situáciu ako dobrú a budúcnosť vníma pozitívne. Dôvera v Úniu silnie a podpora hospodárskej a menovej únie je na najvyššej úrovni. Prieskum sa realizoval od 17. do 28. marca 2018, oslovených bolo 33 130 respondentov z 28 členských štátov EÚ a 5 kandidátskych krajín.

Rozpočet EÚ: 4,8 miliardy eur na Európu ktorá chráni

13.6.2018

Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027 navrhuje výrazné zvýšenie financovania bezpečnosti z 3,5 miliardy eur na 4,8 miliardy eur.

Rozpočet EÚ: silnejšia EÚ pri zabezpečovaní bezpečnosti a obrany

13.6.2018

V rámci dlhodobý rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, navrhuje Európska komisia zvýšiť strategickú autonómiu EÚ, posilniť svoje postavenie globálneho hráča a v neposlednom rade zlepšiť svoju schopnosť ochrániť vlastných občanov.

Cena pre občiansku spoločnosť 2018: identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe

13.6.2018

Organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri vyzdvihovaní potenciálu európskeho kultúrneho dedičstva, posilňovaní identít a spoločností a podpore obrovského potenciálu rozmanitosti, ktorá je základom našich európskych dejín.

Rozpočet EÚ: tri krát viac na posilnenie hraníc a problematiku migrácie

12.6.2018

V dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje, aby sa finančné prostriedky určené na riadenie migrácie a hraníc bezmála strojnásobili – z 13 miliárd eur v predchádzajúcom období na 34,9 miliardy eur.

Rozpočet EÚ: nový fond pre námorné hospodárstvo a podporu rybárstva

12.6.2018

Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 6,14 miliardy eur na jednoduchší a flexibilnejší fond pre európske rybárstvo a námorného hospodárstvo.

Rozpočet EÚ: Lepšia spolupráca medzi daňovými a colnými orgánmi prinesie Európe viac bezpečnosti a prosperity

8.6.2018

Komisia navrhuje do nového dlhodobého rozpočtu EÚ (2021 – 2027) zaviesť opatrenia, ktoré zlepšia a zefektívnia spoluprácu členských štátov v daňových a colných záležitostiach.

Rozpočet EÚ: doposiaľ najambicióznejší výskumno-inovačný program

7.6.2018

Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 100 miliárd EUR na výskum a inovácie. Nový program - Európsky horizont - bude stavať na úspechoch predchádzajúceho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 a udrží EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií.

Rozpočet EÚ: Nový program jednotného trhu na ochranu a posilnenie postavenia Európanov

7.6.2018

Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje nový osobitný program s rozpočtom 4 miliardy EUR, ktorý zlepší postavenie a ochranu spotrebiteľov, ako aj umožní európskym malým a stredným podnikom (MSP) naplno profitovať z dobre fungujúceho jednotného trhu.

Ochrana obchodu EÚ: nové pravidlá sú prísnejšie a účinnejšie

7.6.2018

Zajtra, 8. júna 2018, nadobudnú účinnosť nové pravidlá na ochranu obchodu. Po novom bude EÚ môcť uložiť v niektorých prípadoch vyššie clá vďaka zmene „pravidla nižšieho cla“, skrátiť obdobie prešetrovania, a tým urýchliť postup; zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť systému pre spoločnosti z EÚ a zohľadniť prísne environmentálne a sociálne normy platné v EÚ.